سن و سرمایه اجتماعی:

به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در تحقیقات مختلف، اثرات گوناگونی داشته است . به گونه ای که در برخی از تحقیقات متغیر سن با مطالعه مطبوعات و کتاب ،میزان تماشای تلویزیون و دفعات مسافرت(امیرکافی،١٣٧۴) ،اعتماداجتماعی(رفیعپور،١٣٧٣؛امیرکافی،١٣٧۴) واعتماد انتزاعی /نهادی(کمالی،١٣٨٣) و مشارکت در اتحادیه های صنفی وحرفهای، انجمنهای اسلامی، احزاب وگروههای سیاسی(ارزشهاونگرشها : موج دوم)، باور به پایبندی مردم به قول وقرارها(ارزشهاونگرشها: موج دوم)ومشارکتهای اجتماعی غیررسمی(یزدان پناه،١٣٨٣) فاقد رابطه است . دربرخی دیگرازتحقیقات متغیرسن،با آگاهی به معنای خواندن روزنامه ومجله(ارزشهاونگرشها: موج دوم) ،اعتماداجتماعی رابطه مستقیم دارد.(فیروز آبادی،ناطق پور.1385)