سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

مقدمه

تاریخچه عقاید اقتصادی همواره با مباحث بسیاری پیرامون تعیین مفهوم واژه ارزش و چگونگی اندازه گیری آن همراه بوده است. برای نخستین بار ارسطو میان ارزش در مصرف[1] و ارزش در مبادله[2] تمایز قائل شد. هرچند پارادوکس ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای تا قرن شانزدهم حل نشده باقی ماند اما معمای الماس-آب[3] نشان داد که آب در عین دارا بودن ارزش نامعین و بسیار زیاد و لزوم و ضرورت آن برای ادامه حیات، دارای ارزش مبادله‌ای بسیار پایین است. براساس تعریف گالیانی[4] (1977)، ارزش به معنی یک رابطه معادل ذهنی[5] میان یک مقدار از یک کالا و مقداری از یک کالای دیگر می‌باشد که این ارزش به میزان مطلوبیت و کمیابی بستگی دارد. اگرچه 200 سال بعد، آدام اسمیت با بیان معمای الماس-آب تفاوت میان ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی را بیان نمود اما وی در حقیقت از این پارادوکس برای کم اهمیت جلوه دادن ارزش مصرفی استفاده نمود و به عبارت دیگر ارزش مصرفی را به عنوان پایه‌ای برای ارزش مبادله‌ای معرفی نمود. به علاوه اسمیت یک تئوری ارزش هزینه تولید[6] بیان نمود که براساس آن مزد، سود و اجاره سه منبع واقعی ارزش مبادله‌ای هستند. وی در مثال معروف خود تحت عنوان مثال سگ آبی- گوزن[7]، تئوری ارزش مبادله‌ای نیروی کار[8] را تشریح نمود. بر اساس این تئوری چنانچه یک شکارچی برای شکار یک سگ آبی نسبت به یک گوزن دو برابر تلاش نماید، آنگاه سگ آبی را معادل قیمت دو گوزن خواهد فروخت؛ به عبارت دیگر هنگامی که نیروی کار تنها نهاده کمیاب تولید باشد، کالاها بر اساس نسبت استفاده از نیروی کار مبادله خواهند شد (شامپیتر و جوزف، 1978)[9].

ریکاردو[10] در جستجو برای یافتن یک واحد تغییرناپذیر[11] برای اندازه‌گیری ارزش، به این نتیجه دست یافت که هیچ کالایی که ارزش مبادله‌ای آن بتواند به عنوان یک معیار استاندارد تغییرناپذیر، تغییرات در ارزش‌های مبادله‌ای سایر کالاها را اندازه‌گیری نماید وجود ندارد و به طور کلی اندازه‌گیری ثروت ملی یا تولید از طریق جمع کردن نسبت‌های مبادله‌ای کالاها امکان‌پذیر نیست. بر اساس دیدگاه ریکاردو، یک معیار مناسب جهت تبیین ارزش باید دارای دو ویژگی اساسی ذیل باشد (هوشمندی،1390):

[1] – Value In Use

[2] – Value In Exchange

[3] – Diamond – Water Paradox

[4] -Ferdinando Galiani,1977

[5] – Subjective Equivalent

[6] – Cost Of  Production Theory Of Value

[7] – Beaver – Deer Example

[8] – Labor Theory Of Exchange Value

 1 Schumpeter, Joseph1978

[10] -David Ricardo

[11]– Invariable Unit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن