شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

رشته مدیریت: شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد-دانلود پایان نامه- پایان نامه ایرانداک

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول-کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2 – بیان مسئله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف اصلی 8
1-4-2-اهداف فرعی 8
1-5- فرضیه‌های تحقیق 8
1-5-1- فرضیه اصلی 8
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 8
1-6- متغیرهای تحقیق 9
1-7- قلمرو تحقیق 9
1-8- کلیات روش تحقیق 9
-9- واژه‌ها و تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم-مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق 11
2-1- بخش اول- کیفیت زندگی کاری 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- تعریف کیفیت 13
2-1-3- مدیریت منابع انسانی و ارتقاء کیفیت 14
2-1-4- تاریخچه کیفیت زندگی کاری 16
2-1-5- تعریف و مفهوم کیفیت زندگی کاری 17
2-1-5-1- تعریف نظری کیفیت زندگی کاری 20
2-1-5-2-تعریف عینی 21
2-1-5-3-تعریف ذهنی 21
2-1-5-4- تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری 21
2-1-6- اصول و مبانی کیفیت زندگی کاری 23
2-1-7- کیفیت زندگی کاری و دوایر کیفیت 24
2-1-8-نظریات و تعاریف کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین‌های مدیریت 25
2-1-8-1- نظریه هارولد کنتز 25
2-1-8-2- نظریه مینتزبرگ 25
2-1-8-3- نظریه استیفن رابینز 25
2-1-8-4- نظریه والتون 26
2-1-8-5- نظریه لاولر 28
2-1-8-6- نظریه میلز 28
2-1-8-7- نظریه لوین 29
2-1-8-8- نظریه دوبرین 30
2-1-8-9- نظریه گانینگهام و ابرل 30
2-1-8-10- نظریه فریدمن و آرنولد 31
2-1-8-11- نظریه ورتر 31
2-1-8-12- نظریه دسلر 32
2-1-9- اصول و مبانی کیفیت زندگی کاری 33
2-1-10- کیفیت زندگی کاری به‌عنوان فلسفه مدیریت 34
2-1-11- برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 35
2-1-12- اهداف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 40
2-1-12-1- اهداف از دیدگاه حرفه گرایی 41
2-1-12-2- اهداف از دیدگاه مدیریت 41
2-1-12-3- اهداف از نگاه کارکنان 41
2-1-12-4- اهداف از دیدگاه اتحادیه کارگری 41
2-1-13- رویکردها و استراتژی‌های بهبود کیفیت زندگی کاری 42
2-1-13-1- تدوین کار راهه و مسیر کار راهه (مسیر شغلی) 43
2-1-13-2- طرح (طراحی) کار 43
2-1-13-3- سیستم حقوق و مزایا 44
2-1-13-4- طراحی و حفظ روابط درون‌گروهی و میان گروهی 45
2-1-13-5- اقدامات و عملیات مدیریتی 46
2-1-14- راهبردهای درونی و بیرونی برای تغییر 46
2-1-15- مزایا و فواید برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری: 47
2-1-16- مشکلات و محدودیت‌های برنامه‌ها و اقدامات مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری 48
2-1-17- آینده برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 52
2-1-18- برداشت‌های نادرست از کیفیت زندگی کاری 54
2-2- بخش دوم – تعهد سازمانی 56
2-2-1-مفهوم و تعریف تعهد 56
2-2-2-انواع تعهد 57
2-2-2-2- تعهد نسبت به سازمان 58
2-2-2-3- تعهد نسبت به خود 59
2-2-2-4- تعهد نسبت به افراد و گروه کاری 59
2-2-2-5- تعهد نسبت به کار و وظیفه (تکلیف) 59
2-2-3- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی 60
2-2-4- الگوهای تعهد سازمانی 64
2-2-4-1- مدل آنجل و پری 64
2-2-4-2- مدل اریلی و جتمن 64
2-2-4-3- مدل پنلی و گولد 65
2-2-4-4- مدل مایر و شورمن 65
2-2-4-5- مدل می یر و آلن 66
2-2-5- دیدگاه‌های نوین در باره تعهد سازمانی 66
2-2-5-1- دیدگاه ریچرز 66
2-2-5-2- دیدگاه‌های بکر و بیلینگس 67
2-2-5-3- تعهد سازمانی مفهوم یک‌بعدی یا چندبعدی 68
2-2-5-4- تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی‌ربطی است 68
2-2-5-5- تعهد سازمانی واقعاً مهم است 69
2-2-6- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 70
2-2-6-1- ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی 70
2-2-6-2- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی 71
2-2-6-3- تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی 71
2-2-6-4- ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی 72
2-2-6-5- وضعیت نقش و تعهد سازمانی 72
2-3- بخش سوم – پیشینه تحقیق 73
2-3-1- تحقیقات در داخل کشور 73
2-3-2- مطالعات و پیشینه مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 75
2-3-2-1- مطالعه استیرز و همکاران 75
2-3-2-2- مطالعه مؤدی و همکاران 76
2-3-2-3-مطالعه بارن و همکاران 78
2-3-2-4- مطالعه کاری و همکاران 79
2-3-2-5- مطالعه باتمن و همکاران 80
2-3-2-6- مطالعه لینکلن 81
2-3-2-7- مطالعه آلن و می یر 82
2-3-2-8- مطالعه کُهن 84
2-3-2-9- مطالعه برانینگ و سیندر 86
2-3-2-10- مطالعات اوپارا 87
2-3-2-11- مطالعات بولگارلا 87
2-3-2-12- مطالعات یوسف 88
2-4- بخش چهارم – چار چوب نظری پژوهش 88
2-4-1- مقدمه 88
2-4-2- شرح تحلیلی مدل والتون در مورد کیفیت زندگی کاری 88
2-4-3- شرح تحلیلی مدل سه‌بخشی می یر و آلن در مورد تعهد سازمانی 90
2-4-3- چارچوب نظری تحقیق 91
فصل سوم- روش تحقیق 92
3-1- مقدمه 93
3-2- نوع تحقیق (روش تحقیق) 93
3-3- روش‌های گردآوری داده‌ها 94
3-4- جامعه آماری 94
3-5- نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری 94
3-6- حجم نمونه و روش تعیین حجم نمونه 95
3-7- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 95
3-8- روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری 97
3-9- متغیرها 97
3-10- روش‌های آماری تجزیه تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 98
فصل چهارم- یافته‌های پژوهش 99
4-1- مقدمه 100
4-2- توصیف متغیرهای پرسشنامه 101
4-2-1- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان 101
4-2-2- وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان 102
4-2-3- وضعیت پراکندگی سنی پاسخ‌دهندگان 103
4-2-4- وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 104
4-2-5- وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 105
4-2-6- وضعیت جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان 106
4-2-7- وضعیت میزان سابقه پاسخ‌دهندگان 107
4-2-8- تعهد عاطفی 108
4-2-9- تعهد مستمر 109
4-2-10- تعهد هنجاری 110
4-2-11- پرداخت منصفانه 111
4-2-12- انسجام اجتماعی 112
4-2-13- محیط کاری ایمن و بهداشتی 113
4-2-14- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 114
4-2-15- قانون‌گرایی 115
4-2-16- فضای کلی زندگی 116
4-2-17- توسعه قابلیت‌های انسانی 117
4-2-18- وابستگی اجتماعی 118
4-3- تحلیل استنباطی 119
4-3-1- فرضیه‌های فرعی 119
4-3-1-2- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد 119
4-3-1-3- بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر رابطه وجود دارد 120
4-3-2- فرضیه اصلی 120
4-3-3- شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 121
4-3-4- اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت 122
فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج و پیشنهاد‌ها 124
5-1- مقدمه 125
5-2- بیان مسئله 125
5-3- بیان نتایج حاصله 125
5-3-1- پرسش اصلی تحقیق (مسئله تحقیق) 127
5-3-2- پرسش‌های فرعی تحقیق 127
5-4- یافته‌های پیشین سایر محققان 128
5-5- تطبیق و ترکیب یافته‌های پیشین سایر محققان با نتایج این تحقیق 130
5-6- پیشنهادها 131
5-7- پیشنهاد برای سایر محققان 132
5-8- محدودیت‌ها تحقیق 132
فهرست منابع و مأخذ 133
فهرست منابع فارسی 133
فهرست منابع انگلیسی 135
پیوست‌ها و ضمایم 138
پرسشنامه‌ها 143
پرسشنامه تعهد سازمانی 144
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 145
چکیده انگلیسی 146

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد