شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد-پایان نامه مدیریت- پایان نامه تمام متن

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

موضوع :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد :

فهرست نمودارها و شکل‌ها

عنوان

 

 

صفحه
شکل 2-1- رابطه بین تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری 22
شکل 2-2- برنامه فعالیت‌های مؤثر در بهبود کیفیت زندگی کاری 36
شکل 2-3- عناصر کیفیت زندگی 39
شکل 2-4- چارچوب نظری تحقیق 91
نمودار 4-1- توزیع فراوانی وضعیت تأهل در بین پاسخ‌دهندگان 101
نمودار 4-2- توزیع فراوانی وضعیت جنسیت در بین پاسخ‌دهندگان 102
نمودار 4-3- توزیع فراوانی وضعیت پراکندگی سنی در بین پاسخ‌دهندگان 103
نمودار 4-4- وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان 104
نمودار 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ‌دهندگان 105
نمودار 4-6- جایگاه شغلی پاسخ‌دهندگان 106
نمودار 4-7- توزیع فراوانی وضعیت میزان سابقه کار پاسخ‌دهندگان 107
نمودار 4-8- نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد عاطفی 108
نمودار 4-9- نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد مستمر 109
نمودار 4-10- نظرات پاسخ‌دهندگان در مورد تعهد هنجاری 110
نمودار 4-11- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد پرداخت منصفانه 111
نمودار 4-12- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد انسجام اجتماعی 112
نمودار 4-13- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد محیط کار 113
نمودار 4-14- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد تأمین فرصت 114
نمودار 4-15- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قانون‌گرایی 115
نمودار 4-16- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد فضای کلی زندگی 116
نمودار 4-17- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد قابلیت‌های انسانی 117
نمودار 4-18- نظر پاسخ‌دهندگان در مورد وابستگی اجتماعی 118

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

کیفیت زندگی کاری به معنی فرآیندی است که به‌وسیله آن‌همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود ایجادشده است، در تصمیم‌هایی که بر شغل‌هایشان بخصوص، و بر محیط کارشان به‌طورکلی اثر می‌گذارد به‌نوعی دخالت می‌یابند و درنتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کار بیشتر می‌شود. این تحقیق به‌منظور شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد و رابطه آن با تعهد سازمانی انجام گردیده است. در این تحقیق کیفیت زندگی کاری به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و برای بررسی از مدل والتون استفاده‌شده که هشت مؤلفه اصلی را به‌عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری موردتوجه قرار می‌دهد. متغیر وابسته در این پژوهش تعهد سازمانی است که در مورد تعهد سازمانی مدل آلن و می یر (1990) به کار گرفته‌شده است. آلن و می یر معتقدند که تعهد حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ارائه خدمت در یک سازمان است. در مدلی که این اندیشمندان مطرح کردند به ترتیب «تعهد عاطفی»، «تعهد مستمر» و «تعهد هنجاری» بیان گردیده که متغیرهای وابسته تحقیق می‌باشند. وجود رابطه همبستگی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته بررسی گردیده که با استفاده از آمار توصیفی از شاخص‌های تمایل مرکزی و شاخص‌های پراکندگی برای بیان داده‌های جمع‌آوری‌شده به کمک نرم‌افزار Excel استفاده گردیده و با به‌کارگیری آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌های موردبررسی در تحقیق پرداخته‌شده (با کمک ضریب همبستگی اسپیرمن) درنهایت نتایج در مورد وجود رابطه و ضریب همبستگی بین متغیر‌ها بیانگر این است که بین متغیر مستقل (کیفیت زندگی کاری) و متغیرهای وابسته (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری و درمجموع تعهد سازمانی) رابطه و همبستگی وجود ندارد. ضمن این‌که بر اساس بررسی شاخص‌های پراکندگی اولویت‌بندی 8 مؤلفه کیفیت زندگی کاری صورت پذیرفت که می‌توان گفت مهم‌ترین مؤلفه در کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌ها کاشی، “فضای کلی زندگی” و کم‌اهمیت‌ترین مؤلفه “انسجام اجتماعی” است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی رابطه آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان
  • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان
  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و رابطه آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد