شناسایی اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین

در این دسته بندی از اقسام نمایندگی بر اساس نقش نمایندگان در ایجاد آثار عقد و ارتباط آنها با اصیل مورد بررسی قرار می گیرند و از این رو آنها را به مستقیم و غیر مستقم تقسیم می کنند .

بند اول: نمایندگی مستقیم

قاعده کلی بر این اساس استوار است که در اعمال حقوقی که میان اصیل یا ثالث به وسیله نماینده صورت      می گیرد شخص اخیر خود طرف عقد به حساب نمی آید و قصد ندارد شخصاً تعهدی بر عهده بگیرد  از این رو پس از انعقاد عمل حقوقی به کلی از رابطه حذف می گردد و حقوق و تعهدات حاصل از عقد به اصیل و ثالث تعلق می گیرد . از کلمات و روشی که نماینده به وسیله آن خود را معرفی کرده یا قرارداد را امضاء نموده       می توان مفهوم فوق را استنباط کرد لذا نماینده در حالت عادی قصد قبول مسولیت شخصی در قرارداد را ندارد.

بند دوم :نمایندگی غیر مستقیم

در این نوع نمایندگی قرارداد ظاهراً به نام نماینده ولی در واقع به حساب اصیل منعقد می شود مثل نمایندگی برای اصیل مخفی این نوع نمایندگی را نیز نوع ناقص هم نامیده اند نماینده خود یک طرف عقد است می تواند در صورت بروز اختلاف شخصاً طرف دعوا واقع شود . لیکن در مواردی که نماینده اعلام نماید که برای دیگری معامله می کند و از افشاء کامل هویت اصیل خودداری کند با وجود مجهول ماندن هویت اصیل معامله از آن شخص اخیر است . معمولاً رابطه میان حق العمل کار و آمر از این نوع است که ماده 375 قانون تجارت مقرر  می دارد «حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)معاملاتی کرده و در مقابل    حق العمل دریافت می دارد .»نوعی دیگری از نمایندگی غیر مستقیم را در معامله برای اصیلی می توان نام برد که وجود و حیات قانونی پس از پیدایش قانونی اصیل در صورت قبول تعهدات می تواند حقوق ناشی از معامله را بدست آورد مثل مدیر شرکتی که آن شرکت قانوناً به ثبت نرسید و ولادت قانونی نیافته است که آن را اصطلاحاً شرکت در حال تاسیس می نامند که بحث راجع به ماهیت نوع معامله و نمایندگی آن را در در حقوق تجارت بحث می کنند.

گفتار سوم :به اعتبار تقسیم حقوق

نمایندگی را به اعتبار شعبات حقوقی که موضوع نمایندگی را مورد بحث قرار می دهند می توان تقسیم نمود

بند اول: حقوق بین الملل :

الف: عمومی

این نمایندگی در مقایسه با حقوق داخلی بحث شده است و به دو دسته مجزا شرح داده شده است .مسولین عالی کشور ، وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و نمایندگی های سیاسی ،طبقه خاصی از نمایندگان دولت هستند که نمایندگی های دولت متبوع خود را در قلمرو داخلی یا دولت دیگر یا یک سازمان بین المللی به عهده دارند در بعد خارجی به ایشان اختیار خاصی داده می شود که ماموریت ویژه ای در کشور دیگر یا یک کنفراس بین الملل انجام دهند وجود اختیار برای امر خاصی از مسائلی است که حدود آنرا حقوق بین الملل معین می کند معمولاً در تنظیم معاهدات بین المللی و یا اعلامیه های یک جانبه فرض می شود که وزارت خارجه اختیار لازم برای ملتزم ساختن دولت یا کشور خود را دارد و راجع به دیگر نمایندگان محدوده اختیارات بر اساس اختیار نامه کتبی ایشان تغییر می کند و نمایندگی در حقوق بین الملل از دقتهای موجود در نوع نمایندگی قراردادی برخوردار نیست و قواعد آن متمایل به نوعی وظیفه تخصصی است . در تعیین مسولیت دولت از مفاهیم و قواعد نمایندگی قراردادی هم استفاده می شود مثل مسولیت در قبال اعمال غیر مجاز نمایندگان که بر دولت متبوع تحمیل می شود.یا در جانشینی دولت قدیم به وسیله دولت جدید که در نتیجه تغییر حاکمیت به وجود می آید برخی از قواعد نمایندگی نیز مورد عمل قرار می گیرد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟