شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

پایان نامه ارشد :

 

بخش سوم

مبانی و شیوه‌های جبران خسارت

 

فصل اول: مبانی جبران خسارت……………………………………………………………………………………………..86

فصل دوم: تعیین میزان خسارت……………………………………………………………………………………………..90

فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی………………………93

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی………………………………………………………………………………..99

1-5- محاکم ملی…………………………………………………………………………………………………………………100

2-5- حل اختلافات در کنوانسیون 1982…………………………………………………………………………………….101

3-5- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………104

فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی………………………………………………………………………..105

1-6- شیوه‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………….106

1-1-6- بیمه دریایی…………………………………………………………………………………………………………107

2-1-6- پرداخت هزینه‌ها و مخارج………………………………………………………………………………………113

3-1-6- پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………115

4-1-6- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی……………………………………………………………..119

2-6- شیوه‌های پیشگیرانه………………………………………………………………………………………………………121

1-2-6- جلوگیری از بروز حوادث مشابه………………………………………………………………………………..123

3-6- شیوه‌های جبرانی…………………………………………………………………………………………………………125

1-3-6- اعاده وضع به حال سابق………………………………………………………………………………………….125

2-3-6- پاکسازی دریاها…………………………………………………………………………………………………….127

فصل هفتم: جلب رضایت زیان‌دیده……………………………………………………………………………………..129

فصل هشتم: رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………….130

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………138

کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….141


 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب این تحقیق در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پایانی نیز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.