تیر ۱۷, ۱۳۹۹

ضرورت قانون گذاری خاص برای اعمال صلاحیت محاکم ملی-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

پایان نامه ارشد :

 

صلاحیت جهانی یا محدود

دولت های حامی تشکیل دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دیوان مقتدر و مستقل اصرار داشتند که بر ماهیت صلاحیت دیوان اصل صلاحیت جهانی حاکم باشد. طرف مقابل دولت هایی بودند که خواهان پر رنگ شدن نقش حکومت ها در شکل گیری و اعمال صلاحیت دیوان بودند و تلاش می کردند که صلاحیت جهانی مبنای تعیین صلاحیت دیوان نباشد در این مبحث ابتدا نظر موافقان اصل صلاحیت جهانی و سپس نظر مخالفان را بررسی می کنیم و در نهایت به بررسی تصمیم مصوب در کنفرانس رم می پردازیم.

الف. نظر موافقان

دیدگاه اعمال صلاحیت جهانی با این فرض شروع شد که، به موجب حقوق بین الملل جاری، تمامی دولت ها می توانند صلاحیت جهانی را بر جنایات مهم بین المللی اعمال نمایند. این دیدگاه با این عقیده ساده ترکیب شد که دولت ها می توانند آنچه را که به صورت فردی قادر به انجام آن هستند به صورت دسته جمعی نیز انجام دهند.[1]

بدین معنی که هر دولتی که به استناد اصل صلاحیت جهانی به صورت انفرادی حق دارد در مورد جنایات مهم بین المللی اقدام نماید، می تواند با دیگر دولت ها به طور مشترک از طریق یک سازمان بین المللی یعنی دیوان کیفری بین المللی این حق را اعمال کند.[2]

با اتکاء به این استدلال، آلمان در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم طرحی ارائه داد که به موجب آن به محض اینکه دولتی اساسنامه دیوان را تصویب کند، دیوان نسبت به جنایات مربوط قدرت اعمال صلاحیت خواهد داشت. به موجب این طرح دیوان کیفری بین المللی نسبت به دول غیر عضو نیز صلاحیت خواهد  داشت.[3]

این همان مفهوم صلاحیت جهانی است؛ زیرا صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم در سرزمین دولت عضو و نیز صرف نظر از وجود یا عدم رابطه بین مرتکب یا قربانی با دولت عضو اساسنامه، دیوان می تواند در هر سرزمینی که یکی از جنایات مزبور اتفاق افتاده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. شایان توجه است که دولت های غیر عضو اساسنامه تکلیفی جهت همکاری با دیوان ندارد.

این مسأله برخلاف وضعیتی است که در مورد دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا حاکم است.

چون این دادگاه ها به موجب قطعنامه شورای امنیت و بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل تشکیل شده اند تمام دولت ها موظف به همکاری با این دادگاه ها می باشند.

به هر حال گرچه طرح آلمان با حمایت بعضی از هیأت های نمایندگی دولت ها و نیز سازمان های غیردولتی[4] مواجه شد،[5]اما مخالفت دولت های دیگر به خصوص اعضای دائم شورای امنیت مانع از تصویب آن شد.

[1] – Kaul Hans – peter op. cit.p. 587

[2]– نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد. به این شرح که تفویض صلاحیت کیفری ( اعم از سرزمینی یا جهانی) به یک دیوان بین المللی صحیح نیست . زیرا نتایج اعمال صلاحیت از سوی یک دادگاه بین المللی با آنچه که از سوی یک دادگاه ملی انجام می گیرد اساساً متفاوت است . جهت اطلاع بیشتر ر.ک: آکاندی ، داکاپو، « صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها ، صص 477 – 476.

[3] – See: A. Williams, Sharon, ‘’ jurisdiction Ratione Temporis ‘’, in the Trifferer (ed) otto, Commentray

[4] – NGOS

[5] – A. Williams , Sharon, op. cit. p. 334.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-2-3-1 هدف کلی

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

1-2-3-2 اهداف ویژه

بررسی اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی

بررسی دادگاه صلاحیت دار در صورت تعدد دادگاه صالح

بررسی تقدم دادگاه صالح

بررسی رابطهء اصل عدم جواز محاکمه مضاعف با اصل تکمیلی

بررسی دولت غیر مایل یا غیر قادر به سیدگی

بررسی ضرورت قانون گذاری خاص برای اعمال صلاحیت محاکم ملی

1-2-3-3  هدف کاربردی

بررسی دقیق مسئله صلاحیت تکمیلی و ارتباط آن با محاکم داخلی  جهت ارائه به قوه قضاییه  و مجریه جهت قانون گذاری خاص