تیر ۲۴, ۱۳۹۹

عملکرد صادرات، قابلیت های بازاریابی

هرکدام از ابعاد پایداری مزیت رقابتی به ماهیت وظیفه استراتژیک در سطوح مختلف سازمان بستگی دارد و به همین دلیل قابلیت پایداری به جای مفهوم ایستا به عنوان یک فرایند پویا درنظر گرفته می شود و لذا می توان گفت که مزیت رقابتی پایدار یک مقصد با فاصله معین نیست بلکه یک سفر بی انتها است که بستگی به توانایی مسافر و اهداف وی ادامه می یابد. بااین مفهوم باید گفت که مزیت رقابتی پایدار مثل فردا است که نزدیک است اما هرگز نمی آید و این به خاطر ماهیت پویای محیط و تغییرات سریع در خواسته ها و انتظارات بازار و نیز تغییر الگوی رفتاری رقبا و همچنین ماهیت پیچیده خود مزیت رقابتی است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، بین مزیت رقابتی موقتی و مزیت رقابتی پایدار رابطه وجود دارد به نحوی که بعضی مواقع مزیت رقابتی پایدار از مجموع یک سری از مزیت های رقابتی موقتی حاصل می شود. به عنوان مثال در صنعت رایانه تسلط شرکت اینتل در بازار رایانه ارزان به وسیله خلق مجموعه ای از مزیت های موقتی حاصل شده است که در ادامه نیز مزیت جدیدی را خلق و براساس آن محصول جدیدی را به بازار عرضه میکند و در نتیجه آن رقبایی که درصدد تقلید و کپی برداری هستند مجبورند برای دستیابی به مزیت جدید فعالیت جدیدی را شروع کنند و این راز تداوم مزیت رقابتی اینتل در صنعت فرارقابتی رایانه طی دو دهه اخیربوده است.
علاوه بر تقسیم بندی پنجگانه فـوق، مـی توان مزیت نسبی در مقابل مزیت مطلق و مزیت مستقیم در مقابل مزیت غیرمستقیم را نیز به تقسیم بندی مذکور اضافه کرد. در یک مقیاس مقایسه ای چنانچه مزیت سازمان نسبت به رقبا در تفاوت های کوچک باشد مزیت از نوع نسبی است، ولی در صورتی که مزیت سازمان نسبت به رقبا، مسلط و تعیین کننده موقعیت بازار باشد مزیت از نوع مطلق است. در این راستا مزیت مستقیم به آن نوع مزیتی اطلاق می شود که به صورت مستقیم در ایجاد ارزش های رقابتی سازمان تاثیر می گذارد. در حالی که مزیت غیرمستقیم بااستفاده از عوامل واسطه ای نقش خود را ایفا می کند.

۲-۱۰ ادبیات و پیشینه پژوهش:
۲-۱۰-۱ پیشینه داخلی :
۱. در پژوهشی مرتبط با بازارگرایی و عملکرد کسب و کار توسط آقای حسین رضایی دولت آبادی در سال ۱۳۸۴ انجام شده است که در آن به بررسی اثر بازارگرایی(فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار) بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیت های بازاریابی پرداخته شده است. در این رساله، ابتدا به بررسی نظریه ها، دیدگاه ها، مدل های مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت های بازاریابی می پردازد. سپس روابط علّی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیت های بازاریابی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و بر اساس داده های حاصل از محیط صنعت،مدلی مفهومی و تصمیم ساز برای تبیین پیوند های علّی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی قرار دارد. همچنین فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار بر قابلیت های بازاریابی اثر می گذارد و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد کسب و کار مؤثر است. تحلیل های آماری نشان می دهد که تأثیر غیر مستقیم فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار بر عملکرد کسب و کار به مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم آن است. این موضوع نشان می دهد که قابلیت های بازاریابی نقش مهمی در رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار ایفا می کند.

۲. در پژوهشی که توسط سمانه اخوان فومنی که در سال ۲۰۱۲ انجام شده به رابطه بین بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات شرکت ها پرداخته شده ، ایشان به طور عمده دوره های فروش ، سهم بازار و سودآوری را مورد اندازه گیری قرار می دهند.این مطالعه همچنین به وضوح نشان می دهد که جمع آوری اطلاعات از بازار و ایجاد یک کمپین بازاریابی بر مبنای ویژگی های بازار هدف و تطبیق محصول و تاکتیک های بازاریابی تاثیرات متفاوتی در عملکرد صادراتشان دارد.

۳. در پژوهشی که با عنوان بررسی تاثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات که توسط مصطفی الله وردی در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. بر اساس تاثیر بالقوه بازارگرایی صادرکنندگان برروی عملکرد صادرکنندگان می باشدجامعه در نظر گرفته شده برای این پژوهش صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۰ می باشد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و مزیت رقابتی تاثیر دارد

۴. در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازار یابی صادراتی بر عملکرد صادرات که توسط احسان جلالی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفته است در نتیجه تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه , تمامی چهار فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفتند. به عبارت دیگر رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی با عملکرد صادرات شرکتهای صادر کننده مواد غذایی تایید و تاثیر مستقیم این عوامل بر عملکرد صادرات به اثبات رسید.

۵. در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین بازارگرایی و استراتژی همگون سازی محصول با عملکرد صادرات در شرکت های صادراتی فعال در ایران و با توجه ویژه به صنعت شکلات و شیرینی که در سال ۱۳۸۷ توسط خانم مرضیه رییسی انجام گردیده است سعی گردیده است تا به رابطه بین بازارگرایی و استراتژی همگون سازی محصول با عملکرد صادرات پرداخته شود تحلیل داده ها نشان می دهد ب
ین بازارگرایی و عملکرد صادرات و همچنین استراتژی همگون سازی محصول و عملکرد صادرات رابطه معنا داری وجود دارد، از اینرو شرکتها بر ای موفقیت در بازارهای خارجی باید به ویژگیهای بازار توجه نموده و محصولات و خدمات خود را با توجه به ویژگیهای بازار و مشتریان تنظیم نموده و برای بازارهای مختلف از آمیخته های بازاریابی متفاوتی استفاده نمایند.

۲-۱۰- ۲پیشینه خارجی :
۱. کاتسیکاس و همکاران (۲۰۰۰) در پژوهش خود عنوان کردند که عملکرد صادرات باید شامل رضایت و خواست و هدف گیری مدیران عالی باشد زیرا یک ابزار اندازه گیری عملکرد صادراتی را در برابر انتظارات سازمانی را فراهم می کند در واقع ، بررسی گردیده است که با اشباع بازار داخلی و هدف گیری مدیران بر گسترش بازار های هدف خارجی شرکت ها عملکرد صادراتی بهتری داشته اند.

۲. مورگان و همکاران ایشان در سال ۲۰۰۴ پژوهشی را انجام داده اند که تمرکز بر بازار خارجی می تواند ریسک زا بوده و تلاش شرکت ها باید تولید کالا با مزیت بالای رقابتی در داخل کشور باشد چون رشد سریع صادرات جهانی و کاهش محدودیت های تجارت جهانی باعث گردیده که حتی بازار های داخلی هم بازیگران و رقبای داشته باشند که خود باعث توسعه دسته جمعی کارایی و بهبود عملکرد کلی شرکتها شده و به طبع آن عملکرد صادراتی شرکت ها را بهبود می بخشد.

۳. مدسن (۱۹۹۸) عملکرد صادرات به عنوان اساسی ترین جنبه برای تصمیم گیری در تجارت بین المللی را در نظر می گیرد. ولی پژوهشگران در تعریف مفهومی و عملیاتی خود از عملکرد صادرات دارای اختلاف می باشند که غالبا منجر به نتیج غیر جامع و متنوع می شود.ئیکی از دلایل اصلی در این مورد، نبود یک روش اندازه گیری مورد توافق برای اندازه گیری متغیر ها است ( اوسلند و همکاران )

۴. در مقاله ای که توسط ناوارا و همکارانشان در سال ۲۰۰۹ ارایه گردیده است و هدف از آن اکتشافی است برای پر کردن شکاف مهمی در ادبیات بازاریابی بین المللی و بررسی تاثیر رفتار شرکت در بازارهای خارجی. با استفاده از یک نمونه از ۱۵۰ شرکت صادرات اسپانیایی، مطالعه نشان داد که شرکت هایی که تعهد بیشتری به بازارهای خارجی خود هستند تمایل بیشتری برای انطباق عناصر برنامه بازاریابی است. این شرکت همچنین در بازار های خارجی بهتر رفتار کرده اند. علاوه بر این، نتایج همچنین اشاره کرد که تطبیق تاکتیک های بازاریابی اثرات مستقیم بر عملکرد صادرات دارند ، هر چند دارا بودن مزیت های رقابتی در بازارهای خارجی به طور قوی تری عملکرد صادرات شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده اند.

۵. در مقاله ای که توسط الیس و همکارانشان با عنوان شدت صادرات و بازاریابی در اقتصادهای در حال گذار با تاکید ویژه بر تجربه چین ارایه گردیده است بیان می گردد که شرکتهای صادراتی فعال در اقتصادهای در حال گذار یک مشکل اساسی و مشترک در سازگاری با محیط بازاریابی بین المللی که به صورت فزاینده رقابت افزایش می یابد که این موضوع الزام می کند که مدیران برای یادگیری مهارت های مرتبط با بازاریابی، شناخت بهتر از محیط فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بازار های هدف را درک کنند اگر چه فاصله موجود و تنوع بازارهای هدف معمولا مانع از آموزش و شناخت مناسب مدیران می شود. این مقاله پیشنهاد می کنند که جهت موفقیت شرکت های چینی در بازارهای صادراتی به شناخت از آنها بپردازند که در غیر اینصورت هزینه ها ی عدم دانش آنها از این بازارها به مراتب سنگین تر است. در انتها پیشنهاد ایجاد یک لینک مناسب بین شدت صادرات صادرکنندگان چینی و گسترش صادرات خود در بازارهای صادراتی و کسب دانش آنها از بازاریابی محیطی وجود داشته باشد زیرا شواهد نشان می دهد که دانش و آگاهی مناسب بازاریابی شرکت های صادراتی چینی از بازارهای صادراتی خود اثر مثبت بر عملکرد کلی آنها دارد.

فصل سوم: روش شناسی پژوهش


۳-۱ مقدمه
پژوهش یک روند هوشمندانه، هوشیارانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. پژوهش و کنجکاوی ناشی از ذات بشر می باشد و میل به شناخت دنیای اطراف و تلاش انسان به پاسخ گویی به عجایب اطراف خود باعث دست یابی او به پاسخ مجهولاتی زیادی شده است.
از آغاز تاریخ بشر، انسان همواره درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده‌ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. انسان از زمان تولد نسبت به محیط پیرامون خود کنجکاو بوده و تلاش کرده که پدیده‌های پیچیده و دشوار زندگی خود را حل کند. خداوند حس چراجویی و جستجوگری را در وجود آدمی گذاشته تا به کمک آن بتوانند به سوالات و مجهولاتی که با آن‌ها رو به رو هست پاسخ دهد و درصدد حل آن‌ها برآید. این کنجکاوی که یکی از ویژگی‌های فطری انسان‌هاست دو اثر مفید بر زندگی دارد:
۱. نوعی احساس رضایت مندی و آرامش درونی پس از پاسخ گویی به مجهولات به انسان دست می‌دهد که زمینه‌ی ادامه کنجکاوی را تقویت می‌کند.
۲. کشف بسیاری از پدیده‌های مجهول از نتایج حس کنجکاوی و پرسش گری انسان است. طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسان‌ها در گرو رشد و شکوفایی همین ویژگی انسان‌هاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی منظم‌تر و دقیق‌تر باشد، احتمال موفقیت نیز بیشتر است.
بطور کلی پژوهش فرآیند
ی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو بپردازیم. غالب فعالیت های پژوهشی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که یگانه می باشند وشامل رویه های مشترک مانند بیان مسئله ، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ، طبقه‌بندى، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها ، تدوین گزارش و اشاعه یافته‌ها می باشد
در این فصل به بررسی روش پژوهش ، طرح پژوهش ، فرضیات پژوهش ، بیان جامعه آماری ، نمونه آماری مد نظر ، روش و ابزار جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته ایم.

۳-۲ روش و نوع پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی می باشد ، پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می تواند شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد.
پژوهش توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی می باشد
پژوهش پیش رو از نظر روش، پیمایشی می باشد در پژوهش پیمایشی هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر پژوهش های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

• روش مقطعی : گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص
• روش طولی : در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود.
• روش دلفی : جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد.
پژوهش کنونی از حیث هدف، کاربردی است. پژوهش کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج پژوهش های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.

۳-۳ متغیر های پژوهش
برای تعریف متغیرهای پژوهش باید بین تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر و تعریف عملیاتی آزمایشی تفاوت قائل شد. در تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر، عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازه‌گیری مفهوم یا سازه میسر شود آشکار می‌شود. مثلاً هوش را می‌توان چنین تعریف کرد که عبارت است از نمره‌ای که در آزمون تراز شده استانفورد ـ بینه بدست می‌آید. در تعریف عملیاتی آزمایشی به بیان پرداخته می‌شود که پژوهشگر باید به اجرا درآورد تا اینکه شرایط آزمایشی ظاهر گردد. مثلاً برای تعریف عملیاتی آزمایشی