عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه ارشد :

 

مبانی تجربی (مطالعات پیشین)

همانگونه که ذکر شد در سال‌های اخیر، روش ارزش گذاری مشروط کاربرد گسترده‌ای در برآورد ارزش اقتصادی محیط زیست پیدا نموده است، به طوری که امروزه از این روش به عنوان یک ابزار قدرتمند در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی یاد می‌شود. هرچند در کشورهای توسعه یافته این تکنیک در برآورد ارزش بهبود کیفیت آب، منافع کاهش آلودگی هوا، ارزش وجودی یا انتخابی مناطق بکر طبیعی یا گونه‌های مهم اکواوژیکی و میزان منافع بدست آمده از بازدید مناطق تفریحی به کار گرفته شده است اما کاربرد این روش در کشورهای در حال توسعه در سطح محدودتری قرار دارد و اغلب مطالعات موجود در مورد کاربرد این روش، در کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است. با توجه به مطالب فوق، مروری بر برخی بررسی‌های انجام شده در این مورد سودمند به نظر می‌رسد:

 

2-5-1 مطالعات خارجی

  • ژوگمین و همکاران[1] در مقاله خود در سال 2003 تحت عنوان” تجزیه و تحلیل کاربرد ارزش گذاری مشروط در چین به منظور اندازه‌گیری ارزش اقتصادی کل تقویت خدمات اکوسیستمی در منطقه “اجینا[2]” از طریق مصاحبه حضوری و جداگانه با نمونه‌ای شامل 700 خانوار ساکن در منطقه و با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط و مدل‌‌های پارامتریک[3] به منظور تخمین مقدار تمایل به پرداخت افراد جهت تقویت و تجدید خدمات اکوسیستم اجینا به نتایج ذیل دست یافتند:
  • میزان تمایل به پرداخت خانوارها به منظور تقویت و تجدید خدمات اکوسیستم اجینا معادل مبلغ متوسط سالانه 37/19 یوان برآورد گردید که در این میان میزان میانگین سالانه تمایل به پرداخت خانوارهای ساکن در منطقه رودخانه اصلی 78/20 یوان بود و خانوارهای ساکن در سایر بخش‌های حوضه رود هی[4]” تمایل به پرداخت مبلغ متوسط سالانه 41/14 یوان را داشتند.

[1] – Zhogmin et all, 2003

2 – Ejina

[3] – Parametric Models

[4] – Hei Basin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

  • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
  • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
  • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
  • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن