عوامل موثر بر هایپرترفی عضلانی

. فاکتور رشد شبه انسولینی (  I IGF):                                                                 

IGF-I یا فاکتور رشدی شبه انسولینی،  اسیدآمینه ای 70 پلی پیتیدی است که عملکردی شبیه به انسولین دارد  IGF-I توسط کبد تولید می‌شود و درشمار فاکتورهای مختلف رشدی همانند هورمون رشد، انسولین وتستوسترون قرار می گیرد. مسیرهای سیگنالینگ مختلفی  هیپرتروفی عضلانی را از طریق عمل IGF-I میانجی گری می‌کنند (75).   IGF-Iتحریک کننده اصلی هایپرتروفی عضله است و به عنوان یک عامل آنابولیک قوی عضله اسکلتی در نظر گرفته می شود. عمل خود را  به طور برجسته به وسیله فعال سازی مسیر  [1]Akt/Tsc2/mTor  و بالا بردن سنتز پروتئین انجام می دهد. نشان داده شده است که تزریق مستقیم  موضعی  IGF-I به درون عضلات موش ها باعث هایپرتروفی چشمگیر می شود (75). سوکو[2] و همکاران(2003) شواهدی فراهم کردند که IGF-I به منظور افزایش سنتز پروتئین به وسیله فعال سازی مسیرmTOR-Akt   به کار می رود.  IGF-I  سنتز پروتئین در سلول های عضله را از طریق مسیر PI3K/ Akt/mTOR [3]  تحریک می کند و به عنوان یک میتوژن قوی به کار می رود که منجر به تکثیر سلول های ماهواره ای[4] عضله اسکلتی می شود. به علاوه، به نظر می رسد IGF-I  در تمایز و ترکیب سلول های ماهواره ای نقش ایفا می کند (53،75).

 

2-1-4-2.TGF-β  

یکی دیگر از مهمترین سایتوکاین ها ی رشدی است، TGF-β  پروتئینی با وزن ملکولی 25 کیلو دالتون می باشد (13،56). این فاکتور دارای سه ایزوفرم (TGF-β 1,2,3 ) بوده واز طریق دو گیرنده 1و2 (TR 1,2) پیام خود را به سلول داخل می رساند (6). مسیر پیام رسانی داخل سلولی این فاکتور توسط ملکول های  تسهیل شده Smad  و پیام  مربوطه نهایتا به هسته سلول رسیده ومنجر به تغییراتی در سطح رونویسی DNA می گردد.    TGF-β  یک  فاکتور با اعمال متنوع می باشد که طیف آن از تمایز سلولی ومهار رشد سلولی تا تحریک ماتریکس خارج سلولی وتعدیل وسرکوب پاسخ های ایمنی والتهابی متغییر می باشد، که از سلول های مختلفی از جمله ماکروفاژها، سلول های T  کراتینوسیت ها و فیبروبلاست ها ترشح می گردد (23،34).

 

2-1-4-3. مایوستاتین یا     GDF-8[5]

مایوستاتین عضوی از سوپر خانواده پروتئین TGF- β   است. مایوستاتین اصولأ در سلولهای عضله اسکلتی تولید می شود و در خون جریان می یابد و با اتصال به جایگاهش در بافت عضلانی ( اکتیوین نوع II ) مانع از رشد و تمایز عضلات می شود (49). فاکتور رشد تمایزی 8 یا مایوستاتین عضوی از خانواده  TGF-β  که همانند بقیه خانواده از نوع ترشحی بوده و در ماهیچه­های رویانی بیان می­شود. حذف میوستاتین باعث تغییر در فنوتیپ ماهیچه­ای و در نتیجه فنوتیپ ظاهری فرد می­شود. این تغییرات فنوتیپی در اثر هایپرپلای که بر خلاف هایپرتروفی با افزایش تعداد سلولی همراه است اتفاق می­افتد. مایوستاتین باعث جلوگیری از تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی عضله، تضعیف رشد تارهای عضلانی و در نتیجه کاهش توده عضلات اسکلتی می گردد (49،36).            نتایج تحقیقات نشان می دهد که مهار مایوستاتین به عوامل زیر منجر می گردد(49،92 )  :
1- افزایش حجم (هایپرتروفی و هایپر پلازیا) در عضلات اسکلتی
2- افزایش قدرت در عضلات اسکلتی
3- کاهش توده چربی
4- بدون تأثیر در عضلات صاف و قلبی
5- بدون اختلال و عوارض جانبی در طول عمر
6- افزایش قدرت استخوانی
7- مؤثر در ترمیم و استحکام بافت همبند

2-1-4-4.فولیستاتین
فولیستاتین توسط سلول های فولیکولی از هیپو فیز قدامی تولید و از  ماکروفاژها و مونوسیت ها ترشح می شوند (84). عضوی از سوپر خانواده پروتئین TGF- β  و گلیکو پروتئینی است که جایگاه  مایوستاتین  را  اشغال  می کند و مانع از عملکرد آن می شود.  فولیستاتین باعث جلوگیری از اتصال مایوستاتین به گیرنده اش و درنتیجه پیشگیری از تحلیل عضلانی و افزایش توده عضلانی می گردد (84،85).

– 16 Akt/  Tuberous sclerosis complex/2-  Mammalian target of rapamycin

– 17 sukho

-18  Phosphoinositide 3-kinase / Akt /   Mammalian target of rapamycin

 – 19Satellite cell

 Growth differentiation factor- 8 –  20