فایل پایان نامه تحلیل اطلاعات

ش های تک آزمودنی، در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازتحلیل نمودارهای ثبت فراوانی استفاده شده است .

فصل چهارم
یافته ها
فصل چهارم :یافته ها
مقدمه
در این فصل ابتدا ویژگی های هر آزمودنی توضیح داده شده است و سپس نتایج حاصل از مداخلات و آموزش های انجام شده مطرح می گردد .
آزمودنی اول(A)
آزمودنی اول که 6 ساله است و حدود یک سال و نیم است که به کلینیک مراجعه کرده و کلینیک او را به عنوان کودک درخودمانده با عملکرد بالا تشخیص داده و خدمات مخصوص کودکان درخودمانده را دریافت می کند.این آزمودنی درمقیاس سنجش درخودماندگی کودکی( کارز) نمره 51 را کسب کرد که کودک را در دامنه متوسط تا شدید 45-60 قرار می دهد، و همچنین نمره 26 را در مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه(SCQ) کسب کرد که 11 نمره بالاتر از نقطه برش 15 می باشد . قبل از اجرای فرایند آموزش برای بررسی تعداد برقراری تماس چشمی، در حین انجام تمرینات کودک با مربی 5 جلسه خط پایه ی 30 دقیقه ای برگزار و سپس جلسات آموزش شروع شد .
جدول(4-1) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی در مرحله خط پایه
فراوان
زمان
رفتار هدف
جلسات
4
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم
3
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم
4
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم
3
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم
این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی آزمودنی اول را در 5 جلسه خط پایه نشان می دهد.
نمودار (4-1) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه
برنامه آموزشی
برنامه آموزشی شامل 25 جلسه 30 دقیقه ای بود که هرجلسه با روش های متنوع برجسته سازی چهره انجام می شد. بعد از هر 5 جلسه آموزش، یک جلسه ارزیابی تماس چشمی برای مقایسه با خط پایه انجام شد تا روند اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر افزایش میزان تماس چشمی ارزیابی شود . در ادامه توضیح مراحل آموزشی، جلسات پیگیری ارزیابی تماس چشمی، نمودار ثبت فراوانی و جداول ثبت داده های رفتار تماس چشمی آورده شده است .
جلسات آموزشی اول تا بیست و پنجم
در این جلسات آموزشی ابتدا سعی می شد تا با آزمودنی ارتباط برقرار شود و در جلسات اول آموزشی ابتدا از روش های مداد کاغذی استفاده شد و در ادامه جلسات آموزشی تا آخرین جلسه با روش های گوناگون، چهره و بخصوص نواحی چشم ها برای آزمودنی برجسته شود تا وی بتواند بیشتر با افراد تماس چشمی برقرار کند .
فراوانی
زمان
رفتار هدف
جلسات
5
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول بعد از پایان پنجمین جلسه آموزش
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم بعد از پایان دهمین جلسه آموزش
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم بعد از پایان پانزدهمین جلسه آموزش
5
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم بعد پایان بیستمین جلسه آموزش
7
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم بعد ازپایان بیست و پنجمین جلسه آموزش
جدول(4-2) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه
این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی را در 5 جلسه مرحله ارزیابی به منظور بررسی اثربخشی روش های یرجسته سازی چهره بر افزایش تماس چشمی آزمودنی اول را نشان می دهد.
نمودار (4-2) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی
جدول (4-3): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری
فراوانی
زمان
رفتار هدف
جلسات
5
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول
7
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم
7
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم
8
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم
این جدول داده های مربوط به ثبت رفتار تماس چشمی آزمودنی اول را در 5 جلسه مرحله پیگیری نشان می دهد.
نمودار (4-3) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری
آزمودنی دوم(B)
آزمودنی دوم 7 ساله است و از سن 4 سالگی توسط پزشک متخصص تشخیص درخودماندگی با عملکرد بالا داده شده است و حدود 2 سال است که به کلینیک مراجعه کرده و از خدمات مخصوص این کودکان برخوردار شده است . وی تنها فرزند خانواده می باشد که پدر و مادرش حدود یک سال است از هم جدا شدند و کودک با مادرش زندگی می کند . این آزمودنی درمقیاس سنجش درخودماندگی کودکی( کارز) نمره 48 را کسب کرد که کودک را دردامنه نابهنجار متوسط تا شدید قرار می دهد، و همچنین نمره 28 را در مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه(SCQ) کسب کرد که 13 نمره بالاتر از نقطه برش 15 می باشد .مراحل کار با آزمودنی دوم هم شبیه آزمودنی اول برگزار شده است .
جدول(4-4) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی در مرحله خط پایه
فراوان
زمان
رفتار هدف
جلسات
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول
8
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم
9
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم
5
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم
این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی آزمودنی دوم را در 5 جلسه خط پایه نشان می دهد
نمودار (4-4) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه
جدول(4-5) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه
فراوانی
زمان
رفتار هدف
جلسات
8
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول بعد از پایان پنجمین جلسه آموزش
10
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم بعد از پایان دهمین جلسه آموزش
9
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم بعد از پایان پانزدهمین جلسه آموزش
12
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم بعد پایان بیستمین جلسه آموزش
11
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم بعد ازپایان بیست و پنجمین جلسه آموزش
این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی را در 5 جلسه مرحله ارزیابی به منظور بررسی اثربخشی روش های یرجسته سازی چهره بر افزایش تماس چشمی آزمودنی دوم را نشان می دهد.
نمودار (4-5) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی
جدول (4-6): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری
فراوانی
زمان
رفتار هدف
جلسات
9
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول
11
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم
11
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم
12
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم
12
15 دقیقه

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم
این جدول داده های مربوط به ثبت رفتار تماس چشمی آزمودنی دوم را در 5 جلسه مرحله پیگیری نشان می دهد.
نمودار (4-6) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه پیگیری
آزمودنی سوم (C)
آزمودنی سوم 7 ساله است، وی در یک خانواده 6 نفری زندگی می کند و فرزند سوم خانواده است . کودک در سن 6 سالگی توسط پزشک متخصص درخودمانده با عملکرد بالا تشخیص داده شده است و حدود یک سال و 4 ماه است که در کلینیک مخصوص این کودکان خدمات آموزشی و توانبخشی دریافت می کند . این آزمودنی درمقیاس سنجش درخودماندگی کودکی( کارز) نمره 46 را کسب کرد که کودک را در دامنه متوسط تا شدید 45-60 قرار می دهد، و همچنین نمره 29 را در مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه(SCQ) کسب کرد که 14 نمره بالاتر از نقطه برش 15 می باشد . مراحل کار با این آزمودنی همانند آزمودنی های قبلی برگزار شده است .
جدول(4-7) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی در مرحله خط پایه
فراوان
زمان
رفتار هدف
جلسات
5
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول
7
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم
4

15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم
4
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم
این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی آزمودنی سوم را در 5 جلسه خط پایه نشان می دهد.
نمودار (4-7) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه
فراوانی
زمان
رفتار هدف
جلسات
6
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول بعد از پایان پنجمین جلسه آموزش
8
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه دوم بعد از پایان دهمین جلسه آموزش
7
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه سوم بعد از پایان پانزدهمین جلسه آموزش
9
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه چهارم بعد پایان بیستمین جلسه آموزش
7
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه پنجم بعد ازپایان بیست و پنجمین جلسه آموزش
جدول(4-8) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه
این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی را در 5 جلسه مرحله ارزیابی به منظور بررسی اثربخشی روش های یرجسته سازی چهره بر افزایش تماس چشمی آزمودنی سوم را نشان می دهد.
نمودار (4-8) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی
جدول (4-9): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری
فراوانی
زمان
رفتار هدف
جلسات
8
15 دقیقه
برقراری تماس چشمی به مدت 3 ثانیه
جلسه اول
7

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *