منابع تحقیق درمورد مقاله رایگان با موضوع فرآیند مدیریت دانش

پخش کردن : توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروها.
به کار بردن : باز یافتن و استفاده دانش در تصمیم گیریها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.
ایجاد کردن : تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق(همان منبع، ص149).
تجارت کردن : فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات خدمات.(همان منبع، ص149).
2-3-3-2-3)مدل ” هفت سی ”
این مدل بر مبنای هفت واژه که حرف اول آنها “C” است بنا شده و از این رو مدل ” هفت سی ” لقب گرفته است. اجزای این مدل به همراه شرح هر یک در شکل نمایش داده شده است : (احمدی وصالحی، 1391، ص149)
شکل( 2-7 )مدل هفت سی
2-3-3-2-4)مدل بکوویتز:
اجزای فرآیند مدیریت دانش ارائه شده از سوی بکوویتز شامل هفت عامل می باشد:
یافتن، بکارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است که باید برای ایجاد بر پایۀ دانش به صورت یکپارچه مدیریت شوند(احمدی وصالحی، 1391، ص150)
الف)یافتن : نکات اساسی که در یافتن اطلاعات درست، باید در زمان مناسب مدنظر قرار گیرند، عبارتنداز:
آیا همکاران میتوانند، نیازهای اطلاعاتی خود را فرموله کنند؟
آیا منابع وحاملان دانش مشخصاند؟
آیا ابزار کمی و قواعد موجود از جستجوی اطلاعات حمایت میکنند؟
آیا شالودۀ ساختار دانشی، قابل فهم بوده و خوب ساماندهی شدهاند؟
ب)بکارگیری : به این معنا است که بتوان خلاقانه و مشتری گرایانه، راه حلهای مناسب را به دست آورد. این امر از طریق پیشنهاد راههای گوناگون برای استفاده از دانشهای بالقوه انجام میشود. نکاتی که باید برای تحقیق این موضوع مورد توجه قرارگیرد عبارتنداز:
جریان آزاد ایدهها در داخل سازمان
همکاری تنگاتنگ بخشهای مختلف سازمان
ایجاد مکانهای (مجازی / فیزیکی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خلاقیت در سازمان.
پ)یادگیری : بررسی در خصوص یافتن دلایل مؤفقیت یا عدم مؤفقیت پروژههای انجام شده به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژههای انجام شده به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژههای آتی برای انجام اثربخش آنها. مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرارگیرند، عبارتند از(احمدی وصالحی، 1391، ص151)
ایجاد این تفکر که یادگیری در سازمان، به استفاده اثربخش در عمل منجر شود.