مقاله درباره دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت به اشتراک گذاری دانش

اما در تحقیق حاضر مدیریت دانش بعنوان قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب دانش در نظرگرفته شده است. قابلیت اشتراک گذاری دانش بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که توانایی کارکنان درانجام به اشتراک گذاشتن دانش با دیگر کارکنان شرکت یاسازمان را توصیف میکند و شامل بذل یا اهداء دانش و جمع آوری دانش است.(ونن وهاف،2004) از منظر دیگر اشتراک گذاری دانش بعنوان فرایند مبادله یا انتقال حقایق، نظرات، ایدهها، اصول و مدلها در درون و بیرون سازمان، از جمله آزمایش و خطا، بازخورد و تعدیل همزمان و متقابل از هر دو فرستنده و گیرندۀ دانش است.(زولانسکی، 1996)
قابلیت جذب دانش (بعنوان متغیرتعدیل کننده) را، توانایی شرکت برای شناسایی، جذب و بهرهبرداری دانش از محیط خارجی تعریف نموده که شامل قابلیت جذب بالقوه دانش و قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل دانش است.
درنتیجه باتوجه به مباحث مطروحه، این تحقیق بدنبال پاسخ به این سئوال اساسی است که : آیا بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش رابطه وجود دارد؟
2-2) مفاهیم واصطلاحات
قبل از بررسی مدیریت دانش میبایست ابتدا با مفهوم داده، اطلاعات و دانش آشنا شد.
2-2-1) داده
داده اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل داده و شامل ارقام و اعداد، نمودارها و سایر نوشتههایی است که به خودی خود تولید معنی نمی کند. در واقع می توان گفت که دادهها، رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد واقعیتها هستند. آنها نشانگر ربط، بی ربطی و اهمیت خود نیستند، اما به هرحال برای سازمانها ومخصوصاً سازمانهای بزرگ اهمیت زیادی دارند.(داونپورت و پروساک،1379، ص24)
سازمانهای نوین، معمولاً دادهها را در یک سیستم فناوری ذخیره میکنند. این دادهها توسط واحدهایی نظیر واحد مالی، حسابداری و بازاریابی به سیستم تزریق میشوند. نگهداری سوابق و بایگانی، نقطۀ کانونی فرهنگ داده به شمار میرود و مدیریت مؤثر دادهها در مؤفقیت آنها نقش بسزایی دارد.(احمدی وصالحی،1391، ص8)
بعضی از سازمانها به اشتباه فکر میکنند دادههای بیشتر نسبت به دادههای کمتر از حالت مطلوبتری برخوردارند و با استفاده از آنها میتوانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است (داونپورت وپروساک،1381ص24):
اول :اینکه دادههای زیاد، کار تشخیص دادههای لازم ودرک آنها را دشوار میکند.
دوم :آنکه دادهها، فاقد معنیِ قابل استفادهاند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هرنوع قضاوت، تفسیر و مبنای قابل اتکاء برای اقدام مناسب، تهی هستند.از این رو دادهها را می توان موادخام عناصر مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمارآورد، چرا که نمی توانند عمل لازم را تجویزکنند.
2-2-2) اطلاعات
اطلاعات دادههای خلاصه ای هستند که گروه بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شدهاند تا بتوانند معنیدار شوند. اطلاعات، غالباً به مؤقعیتها، شرایط، فرایندها و یا هدفهای خاص اشاره دارد.(رادینگ،1383 ، ص39) اطلاعات دومین سطح مدیریت دانش را تشکیل میدهند و نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند، اطلاعاتی که مدیر میتواند به کارگیرد تا کاری بیش از پردازشِ مراودۀ فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره های انباشته شده را به خود گرفته و معنایی را ارائه میکند که بزرگتر از آن چیزی است که از داده های خام مکشوف میگردد.(احمدی وصالحی،1391، ص9)
اگرچه مرز بین دانش و اطلاعات روشن نیست، لیکن چند ویژگی دارد که این دو را از هم جدا میکند: (ابطحی، صلواتی،1385 ، ص7)
1)سطح ظرافت: اطلاعات غالباً به موقعیتها، شرایط، فرایندها و یا هدفهای خاص اشاره دارد. دراین صورت دربرگیرندۀ سطحی از ظرافت و دقت است که آن را برای کار مورد نظر مناسب می کند. ورای موقعیت یا کارخاص، اطلاعات تازمانی که به دانش تبدیل نشود کم ارزش خواهد بود.
2)زمینه: اطلاعات دربرگیرنده دادهها در زمینه است.زمینه ممکن است محصول مشتری یا فرآیند کسب وکار باشد و شکل اولیه دادهها را تا سطح اطلاعات ارتقاء دهد. زمینه، اطلاعات را برای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مفید می کند. مدیرنتایج معناداری رادرخصوص معاملات با بررسی و بازبینی دادهها استخراج میکند. برای اینکه داده مفید واقع شود باید در درجه اول در زمینه قرارگیرد.
3)دامنه: اطلاعات کلاً محدود به زمینهای است که درآن ایجاد میشود. اطلاعات فروش به مدیران درخصوص فروش، مطالبی ارائه میدهد، دانش دراین خصوص فراتر عمل می کند و در موقعیتهای گوناگون کاربرد دارد.
4)به هنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتنی است و بنابراین، به طور مداوم درحال تغییراست. به مجرد اینکه دادۀ جدید، اخذ شود اطلاعات جدیدی مورد نیاز خواهد بود. دانش به علت بار معنایی زیاد خود، حساسیت زمانی کمتری دارد. دانشی که از اطلاعات دیروز و امروز به دست آمده میتواند برای درک اطلاعات فردا به کار رود.(همان منبع،ص8)
2-2-3) دانش
امروزه دانش مهمترین دارایی سازمانها محسوب میشود، لذا مدیریت دانش به منزلۀ چالش کشف داناییهای فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی به نحوی که بتوان آن را در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهای روزمره به کار گرفت. داده حقایق دانسته شدهای است که به صورت آشکار، از جهان خارج استخراج شده است. اطلاعات زمانی به وجود میآید که این دادهها را بتوانیم درقالب یک مسالۀ خاص (اقتصادی) مورد استفاده قرارگیرد. زمانی اطلاعات به دانش تبدیل میشود که از آن برای رسیدن به بازدۀ بیشتر، ارزش افزوده یا خلق ارزش استفاده شود. یک دسته بندی جامع و کاربردی از دانش عبارت است از:(استون،2004)
دانش عمومی وعلمی: این دانش عبارت است از دانش عمومی و رسمی که در کتابهای درسی و مرجع و پایگاههای داده عمومی وجود دارد.