قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه ارشد :

 

بند دوم:ماهیت نمایندگی

مصداق بارز ماهیت نمایندگی را می توان در نمایندگی قراردادی به عنوان عقد وکالت دید که هم به لحاظ پیدایش و هم به لحاظ آثار با نمایندگی قابل مقایسه بوده و نظیر و همتای خود نمایندگی است . پس در نمایندگی و عقد وکالت هر دو نهاد به واسطه رابطه موصوف منوب عنه اقدام نایب را به منزله اقدام خویش    می داند و به او اختیار می دهد که به نام و به حساب وی تصرفاتی کند از این حیث نایب واسطه ای است که برای یک طرف (اصیل)با دیگری اعمال حقوقی انجام می دهد . لذا می توان گفت که وکیل یا نماینده هم در انجام عمل حقوقی به جای اصیل اقدام می کنند . بنابراین در مقام قیاس با وکالت ، نمایندگی عقدی است که  آثار آن اعطای نیابت است[1]

فقهای اسلام[2]در تعریف وکالت گفته اند :«و هی التفویض و شرعاً الاستنابه المخصوصه ……..»قانونگذار ایران هم در ماده 656 قانون مدنی همین نظر را پذیرفته است .در قانون مدنی فرانسه ماده 1984و همین طور برخی از محققین دیگر ماهیت و جوهره وکالت را اعطای سلطه (اقتدار)به وکیل (نماینده)دانسته اند[3] ماده مزبور مقرر می دارد «ما ندا یا وکالت عقدی است که به وسیله آن شخص به دیگری اقتدار می دهد که به نام و حساب موکل عملی را انجام دهد . تنها با قبول وکیل عقد تشکیل می گردد »اصطلاح اقتدار در این تعریف به معنی توانایی مادی یا سلطه است و تصرف در مال یا مداخله در امور موکل را از آاثار سلطه مزبور می دانند نه از آثار  اذن در تصرف. پیروان حقوق عرفی نظریه سومی را مطرح ساخته اند که در واقع جمع بین دو نظریه فوق است . تعریف نمایندگی در حقوق مزبور عبارت است از :

1 – نمایندگی رابطه امانی است که میان دو شخص به وجود می آید یکی از آن دو به طور صریح یا ضمنی رضایت می دهد که دیگری برای او عملی انجام دهد.

2 -به لحاظ انجام عمل اصیل صریحاً یا ضمناً رضایت می دهد که نماینده آن از طرف او انجام دهد گفته می شود که نماینده توانایی و اختیار انجام عمل را بدست می آورد اختیار مزبور توانایی و سلطه ای ایجاد می کند که می تواند در رابطه حقوقی میان اصیل و ثالث اثر گذارد.[4] اعلام رضای طرفین عقد یا به عبارت دیگر تراضی سازنده عقد است حاصل تراضی اعطای اختیار و نمود فیزیکی اختیار ایجاد سلطه و انجام اعمال حقوقی راجع به آن است از سوی دیگر اعلام رضا در نظر فقهای اسلام اذن نامیده می شود . از این لحاظ اذن عمل حقوقی است و از اراده شخص ناشی می شود و از جانب کسی اعلام می گردد که قانوناً صلاحیت اعلام آن را دارد. اذن در حقیقت مانع قانونی تصرف در مال دیگری را از  سر راه نماینده بر می دارد تا وی بتواند با قصد و اراده خود در مال مورد اذن (متعلق اذن)تصرف کند فی الواقع اختیار نماینده وقتی نمود ظاهری دارد که بطور فیزیکی و مادی در خارج صورت گیرد تجلی مادی عمل را سلطه می نامند.اذن اختیار و سلطه در واقع دو روی سکه اند در هریک از حالات فوق مانع قانونی تصرف در مال یا در امور دیگری برداشته می شود بطور کلی می توان اعلام نمود که مالک (اصیل)به موجب قاعده تسلیط[5]و مفاد ماده 30 قانون مدنی ایران بالاستقلال حق همه گونه تصرف و انتفاع مشروع در مال خود را دارد وتنها در مواردی که تصرفات غیر مشروع باشد قاعده مزبور کارایی خود را از دست می دهد بر این اساس هیچ کس بدون اذن مالک حق ندارد هیچ تصرفی اعم از خارجی یا اعتباری در مال او بنماید.[6] و این مانع قانونی تنها با اذن اصیل از مال او برداشته می شود . و از جمله سلطه غیر مالک(نماینده)را مشروع می سازد از این رو اذن شرط صحت سلطه است به نظر می رسد که این نظریه به جهت مذکور هم از وجاهت تحلیلی قویتر برخوردار است و هم با آنچه که عملاً واقع گردید انطباق دارد.

3-کاتوزیان، ناصر ، عقود معین ، ج3 ، انتشارات بهنشر ، چاپ اول، تهران ،1364 ، ص 107

[2] – نجفی ، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام ، ج27، ص 347 به نقل از امیری معزی ، احمد – نیابت در روابط تجاری و مدنی ، انتشارات دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، 1388، ص 43

[3] -آل کاشف الغطاء ، محمد حسین،تحریرالمجله ، ج4، ص6و 5 به نقل از امیر معزی  ، احمد، همان 45و44

[4] – ماده 1 قانون نمایندگی انگلیس و مواد 7و6و1 قانون نمایندگی آمریکا به نقل از امیر معزی ، احمد،همان ، ص45

2- الناس مسلطون علی اموالهم

[6]-گرجی ، ابوالقاسم، جزوه درسی قواعد فقه ، دوره فوق لیسانس، حقوق خصوصی ، انتشارات دانشکده حقوق تهران، 1381،ص66

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟