مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه ارشد :

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملل برای ضابطه مند نمودن و تنظیم روابط بین بانک گشاینده اعتبار اسنادی، بانک تعیین شده و بانک پوشش دهنده و تبیین تعهدات و مسئولیت های بانک پوشش دهنده و مسائل مربوطه برای نخستین بار در سال  1955 میلادی ضوابط مورد اشاره را تحـت عنوان مقررات متحدالشکل برای پوشش اعتبارات اسنادی یا به اختصار URR[1] تصویب و در نشریه شماره 525 اتاق بازرگانی بین المللی در 17ماده با قابلیت اجرا از اول جولای 1996 میلادی منتشر نمود که به منظور هماهنگی با مقررات یو.سی.پی.600 در ضوابط فوق تجدید نظر به عمل آمد و مقررات پوششی در همان 17 ماده با قابلیت اجرا از اول اکتبر 2008 میلادی در نشریه شماره 725 اتاق بازرگانی (یو.آر.آر.725) انتشار یافت.[2]

9-12تلخیصی از یو.آر.آر.725

طبق مفاد ماده یک مقررات متحدالشکل برای پوشش اعتبارت اسنادی این مقررات در صورتی قابلیت اعمال خواهد یافت که بانک گشاینده اعتبار اسنادی در متن اعتبار اسنادی پیروی از این مقررات را علاوه بر یو.سی.پی.600 درج نموده باشد.به علاوه در مجوز پوشش به صراحت پیروی از یو.آر.آر.725 آمده باشد؛ در این صورت به شرطی که در مجوز پوشش یا در متن اعتبار اسنادی استثنایی نیامده باشد ، بانک پوشش دهنده[3] براساس دستورات بانک گشاینده اعتبار اسنادی در مجوز پوشش یو.آر.آر.725 در خصوص پوشش اعتبار اسنادی اقدام می نماید. طبق ماده مزبور، یو.آر.آر.725 به قصد تغییر یا پرش از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.600) تدوین و تصویب نشده بلکه میتوان مقررات پوششی را در صورت درخواست، بعنوان مکمل یو.سی.پی.600 تلقی نمود.

در ماده دو از مقررات پوششی تاکید شده که مجوز پوشش مستقل از متن اعتبار اسنادی است اگر چه در متن مزبور پیروی از یو.آر.آر.725 درج شده باشد.

طبق مفاد ماده شش از یو.آر.آر.725 بانک گشاینده اعتبار اسنادی نباید متن اعتبار اسنادی گشایش شده یا اصلاحیه صادره یا اسناد را برای بانک پوشش دهنده ارسال دارد؛ در این صورت بانک پوشش دهنده بدانها هیچ گونه توجهی نخواهد کرد.

طبق مفاد ماده شانزده یو.آر.آر.725 چنانچه طرفی که باید هزینه پوشش مندرج در مجوز و تعهد پوشش را بدهد، هزینه را پرداخت ننماید در این صورت بانک گشاینده اعتبار باید هزینه پوشش را به بانک پوشش دهنده پرداخت نماید. به علاوه چنانچه در متن اعتبار اسنادی و مجوز پوشش، نام طرفی که باید

  1. 1. UNIFORM RULES FOR  BANK-TO-BANK  REIMBURSEMENYS  UNDER  DOCUMENTARY CREDIT.
  2. 2. زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، ص195.
  3. 3. REIMBURRSEMENT BANK

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.

این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا  و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.