مبنای زیستی ذهن آگاهی

مطالعات فعالیت عصبی در طول تمرین ذهن آگاهی آشکار کرد که باور های قدیمی در خصوص آثار سودمند مدیتیشن توسط تغییرات مشخص در مناطق قشری مرتبط مورد حمایت قرار گرفتند. شواهد مطالعات با استفاده از الکتروانسفالوگرافی[1] (EEG) و اخیراً تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی[2] (fMRI)، نشان دادند تمرین ذهن آگاهی آثار بالقوه عمیق و شگفت آوری بر کارکرد عصبی از جمله فعالیت (و حتی اندازه) مناطق معینی از مغز می شود. افزایش قابل توجهی در ارتباطات عصبی مناطق مرتبط با کنترل توجهی، تنظیم احساسات و ادراک اعمال و اهداف دیگران-مهارت­هایی که برای عملکرد ورزشی مؤثر ضروری بوده و عملکرد اوج را امکان پذیر می کنند- در اثر تمرین ذهن آگاهی مشاهده شد (مارکس، 2008).

دان و همکاران (1999) بیان کردند که در الکترو آنسفالوگرام مربوط به تن آرامی، تمرکز و ذهن آگاهی تفاوت هایی وجود دارد. آن ها در پژوهش روی دانشجویان در سه حالت بالا را در طی 10 هفته تمرین کرده کرده بودند، نشان دادند که در آموزش ذهن آگاهی، امواج دلتا در لب های پس سری-آهیانه و پیشانی، امواج تتا در پیشانی چپ و امواج بتا در پیشانی چپ و پس سری-آهیانه فعال می شوند.

ذهن آگاهی با موج های آلفا و تتای ملایم، در قشر پیشانی و فعالیت پایین بتا مشخص می شود. مراقبه ذهن آگاهی با جریان خون زیاد در دو سطح از لب پیشانی مشخص می شود که اولی در تمرکز و توجه، و دومی در توجه همه جانبه دخالت دارد (کلونینجر[3]، 2004). در مطالعه ای، لازار[4] و همکاران (2005) نشان دادند که توجه آگاهانه به عنوان یک تکنیک ذهن آگاهی باعث تفاوت در کورتکس پیش پیشانی (مخصوصاً نواحی 9 و 10 برودمن) و نواحی اینسولای راست (شامل کورتکس شنیداری) می شود. همچنین دیویدسون و همکاران (2000) تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را در هشت هفته روی ساختارهای مغزی بررسی نمودند، نتایج نشان داد که امواج آلفا در دامنه ای از 8 تا 18 هرتز قرار داشت.

[1] – Electroencephalography

[2] – Functional Magnetic Resonance Imaging

[3] – Cloninger

[4] – Lazar