مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی» 

پایان نامه ارشد :

 

چهارچوب نظری تحقیق

تلاش بر این است که ابعاد مختلف حقوق بشردوستانه، مشروعیت توسل به زور، اصل حاکمیت و مسئولیت حمایت مطرح و بررسی شود.

7.روش تحقیق

روش پژوهش در این نوشتار اسنادی و کتابخانه ای است. در این راستا و در جهت غنی تر کردن پژوهش علاوه بر کتب و مقالات، به اسناد بین المللی اعم از قطعنامه ها و آرا قضایی در این رابطه نیز اشاره شده است. رجوع به منابع و سایت های الکترونیکی مرتبط نیز در راستای غنی تر شدن تحقیق صورت گرفته است. بنابراین این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.

8.سازماندهی و ساختار تحقیق

این تحقیق در قالب یک مقدمه و دو فصل تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه تحقیق به بیان مسئله، سوال ها، فرضیه ها، روش تحقیق، اهداف، کاربردها و ساختار تحقیق خواهیم پرداخت. در فصل اول، موضوع تحقیق از حیث مفهوم و اصول مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم نیز به بررسی تفصیلی و تحلیلی مداخلات بشردوستانه با تاکید بر کشور مالی پرداخته است. در پایان نیز نتیجه گیری ارائه شده است.

9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن

در خصوص مداخلات بشردوستانه تاکنون کارهای اندکی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت پذیرفته که به تعدادی از آنها در فهرست منابع تحقیق حاضر اشاره شده است. اما در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر هیچ کار پژوهشی انجام نشده است. بنابراین ضرورت انجام تحقیقی جامع و مانع در ارتباط با مداخله بشر دوستانه در کشور مالی احساس می شود. از مهمترین کارهای تحقیقی که در ارتباط با مداخلات بشردوستانه انجام شده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دارابی، محسن(1384). تاثیر و جایگاه مداخلات انسان دوستانه در سیاست خارجی آمریکا بر افغانستان و عراق ، پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل / استاد راهنما، صادق زیبا کلام؛ استاد مشاور، اردشیرسنایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم سیاسی.

مهاجران، قربان (1384). مداخله بشر دوستانه در نقض فاحش قواعد حقوق بشر، استاد راهنما: میرعباسی، باقر، دانشگاه مفید قم

از آنجا که در باب مداخلات بشردوستانه تعریف واحدی ارائه نشده و بررسی این امر در هر قضیه یا پرونده می تواند متفاوت و قابل تامل باشد، تبیین قضیه مالی به تفصیل، ما را در نیل به نزدیکترین مفاهیم و حدود مداخلات بشردوستانه یاری می نماید و این از وجوه افتراق این پژوهش با سایر تحقیقاتی است که ذکر شده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق، بررسی مشروعیت مداخله بشردوستانه فرانسه در کشور مالی است به دلایل ویژگی های خاصی که دارا می باشد.

5.سوالات تحقیق

سوال اصلی:

  • آیا دخالت نیروهای فرانسوی در مالی از نظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد یا خیر؟

سوالات فرعی:

  • در تقابل میان اصل عدم مداخله و نظریه مسئولیت کدام یک را باید بر دیگری مقدم دانست؟
  • اهداف فرانسه از مداخله نظامی در مالی کدامند؟
  • آیا مداخله نظامی فرانسه از حکومت مالی می‌تواند به برقراری صلحی پایدار یاری دهد؟
  • دکترین مسئولیت حمایت در بحران مالی چه عملکردی داشته است ؟