پایان نامه با موضوع دانلود پایان نامه درمورد مدلهای دیگرمدیریت دانش

استفاده اقتصادی دانش از بروندادهای سازمانی
شکل (2-6)مدل مدیریت دانش دامرست،1997
پیکانهای سیاه نشان دهندۀ جهت جریان اصلی است. درحالی که پیکانهای سفید جریانهای بازگشتی، متناوب و تکرار پذیر را نشان میدهد. این مدل همۀ مفاهیم دانش را در بر نمیگیرد ولی رویکردی کلی به ساختار دانش دارد. بخش مربوط به”استفاده” در این مدل به بروندادهای سازمان محدود شده و پیشرفتهای رهایی بخش را شامل نمیشود. این عاملها میتواند به عنوان مکمل در نظرگرفته شود، نه این که جمع ناپذیر فرض شود. پیکانهای دوسویه نشان میدهد مدیریت دانش فرآیندی ساده و خطی نیست. ساختار اجتماعی یکی از بخشهای اساسی مدیریت دانش است. عوامل مؤفقیت در این حوزه شناسایی آن چه را که در سازمان به عنوان دانش شناخته می شود و چگونگی رشد این دانش در سازمان و کارکنانش میباشد. نوناکا و تاکائوچی این بخش از مدیریت دانش را “خلق دانش سازمانی” نامیدند. دو پارادایم متفاوت در رابطه با ساختار دانش وجود دارد. پارادایم نخست وجود دیدگاه عملی در رابطه با دانش یا دیدگاه “دانش در برابرحقیقت” است که در اینجا دانش به منزلۀ واقعیت و قوانین خردمندانه مطرح است. دوم این که آن چه مربوط به پارادایم اجتماعی ساختار دانش میشود میتواند براساس تعاملات کارکنان از نظر اجتماعی ساختار یابد. ساختار دانش از نظر پارادایمهای علمی و اجتماعی باید در تجسم یافتن و اشاعه دانش به عنوان بخشی از رویکرد مدیریت دانش در سازمان تلقی شود. بسیاری از سازمانها در تجسم و اشاعه دانش به دلیل این که فقط به رویکردهای پارادایم علمی توجه میکنند و به پارادایم ساختار دانش از نظر اجتماعی بیتوجه هستند دچار شکست میشوند. (مک آدام و مک کریدی، 1999)
دراین مدل هدف اصلی مدیریت دانش “استفاده” است. دامرست استفاده را “تولیدارزش تجاری برای مشتری” توصیف کرده است. درحالی که ویلکنسون و ویلموت چنین استدلال کردهاند که روشهای بهبود تجارت باید توسعه یابد تا به اهداف پشتیبانی دو جانبه در رابطه با تجارت توسعه یافته و بهره وری کارکنان دست یابند. مدل اصلاح شده دامرست به عنوان مدلی مفید برای مطالعه و پیاده سازی مدیریت دانش در بخشهای خصوصی و عمومی میباشد.(لی وجانگ وگول،2001)
2-3-3-2) مدلهای دیگرمدیریت دانش
درجدول زیرخلاصهای از26 مدل مدیریت دانش از سوی نویسندگان و مؤسسات مختلف در جهان آمده است و بدنبال آن به چند مدل دیگر از مدلهای مدیریت دانش به اختصار بیان میگردد. نکتهای که تقریباً در تمامی این مدلها به چشم میخورد تأکید بر استفاده و به کارگیری دانش است و دیگر مراحل، به مثابه مقدمهای در ایجاد بسترهای لازم و مناسب برای به کارگیری دانش هستند. از این رو، در اجرای مدیریت دانش در سازمان، باید همواره این جهت گیری لحاظ شود.
جدول (2-2) مروری بر مدل های مدیریت دانش(افرازه،1384)
2-3-3-2-1) مدل مارکمک:
وی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین المللی مدیریت دانش (2002) برای این نوع از مدیریت، چهار چوب فکری با نام ” دوره عمر دانش ” تعریف کرده که در آن، علاوه بر نظریه نوناکا و تاکائوچی (1995) بر نکته مهم دیگری نیز تأکید شده است: (احمدی و صالحی ، 1391، ص147)
” دانش تنها پس از اینکه تولید شد، وجود دارد و بعد از آن میتوان آن را مهار، کدگذاری یا تسهیم نمود”. بنابراین مارکمک فرایند فرایند ایجاد دانش را به دو فرایند بزرگ یعنی تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می کند: (احمدی و صالحی ،1391، ص147)
تولید دانش: فرایندخلق دانش، سازمانی جدید است که به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات و ارزیابی دانش انجام میگیرد. این فرایند مترادف یادگیری سازمانی است.
پیوسته کردن دانش: از طریق برخی فعالیتها که پخش و تسهیم دانش را تجویز میکنند، انجام میگیرد. این عمل کارهایی از قبیل پخش دانش (از طریق برنامه و غیره)، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیتهای اجتماعی که موجب برقراری ارتباط میگردد را شامل میشود.
مک همچنین به دو موضوع ” عرضه ” و ” تقاضا ” نیز توجه دارد:
سمت عرضه: عمل مدیریت دانشی است که در هر صورت برای افزایش عرضه دانش موجود به همکاران یک شرکت طراحی میشود.(همان منبع، ص148)
سمت تقاضا: بر روی عرضه دانش موجود به عدهای از نیروی کار متمرکز شده و سعی در افزایش ظرفیت آنان جهت تولید دارد، به این ترتیب، مأموریت مدیریت دانش، این است که ظرفیت یک سازمان را جهت تقاضا برای دانش جدید بالا ببرد.(همان منبع، ص148)
2-3-3-2-2)مدل بکمن
بکمن (1999) هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است: (احمدی و صالحی، 1391، ص148)
شناسایی کردن : تعیین صلاحیتهای درونی، منبع استراتژی، قلمرو دانش.
تسخیر کردن : رسمی کردن دانش موجود.
انتخاب کردن : تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانشهای ناسازگار.
ذخیره کردن : معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش.