مدل شاین
برای درک مفهوم واقعی فرهنگ سازمانی مدل مفهومی شاین کمک بسیارخوبی کرده است.مدل سه لایه شاین ابزارمناسبی برای طبقه ­بندی عناصرفرهنگ سازمانی ایجادکرده است.علی­رغم این واقعیت که بسیاری ازنویسندگان وصاحب­نظران ازاین مدل درکارهایشان استفاده کرده ­اندامابه صورت کلی بحث فرهنگ سازمانی درمطالعات وتئوری­هابه خوبی ساخته وپرداخته شده است.به هرحال از آنجا که مدل مفهومی شاین  درطول زمان تغییرات وسازگاری­های بسیاری یافته است نیازبه حرکت به سمت ایجادیک اجماع همگانی برسراین مدل کاملا احساس می­ شود(اوت[1]،1989). به طورکلی در مدل شاین فرهنگ به سه سطح تقسیم می­ شود:1)مفروضات اساسی فرهنگ که متکی برریشه فرهنگ بوده وبه صورت ناخودآگاه است که شامل باورها،ادراکات،افکارواحساسات می­ شود. 2)ارزش­های قراردادی که ازمفروضات اساسی لایه زیرزمین نشأت می­گیرندوشامل استراتژی اهداف و… ساخته دست بشربوده وشامل ساختارهای سازمانی وفرایندهای قابل قبولی می­باشند.3)بالاترین سطح مدل شاین علایم،سمبل­هاونمادهای فیزیکی دردسترس است.این سطح مشاهده ­هاست (دنیسون،2000).
2-1-2-2-7- مدل ساکس­بی[2]
ساکس­بی به همراه همکاران خود(2002)دریک مطالعه مدل دشپندراتوسعه داده­اندبراساس ساکس­بی فرهنگ قبیله­ای چهارویژگی دارد؛محیط غیرقابل تحلیل است،سازمان ازفرایندمدیریت ارگانیک بهره­منداست،کارکنان سازمان ازروش­های نظارتی غیرفعال ومنفعل استفاده می­ کنندوسازمان توجه به داخل دارد.درواقع فرهنگ قبیله­ای ازرویکردنظارتی غیرفعال ومنفعل استفاده می­ کندوسازمان توجه به داخل دارد.درواقع فرهنگ قبیله­ای ازرویکردنظارت غیررسمی به محیط استفاده می­ کند. مشخصه واقع مربع بازارکه درنقطه مقابل مربع قبیله­ای قرارداردمحیط قابل تحلیل است.ازاین گذشته سازمان فرایندمدیریت مکانیکی روش­های فعال نظارت محیطی ازروش تحلیلی استفاده می­ کند. در سومین مربع که متخصص سالاری نام­گذاری شده است محیط غیرقابل پیش بینی است. ازاین گذشته سازمان­ها دراین فرهنگ مدیریت ارگانیک روش­های فعال نظارتی وتوجه به بیرون را به کار می­گیرند وازاین رومی­توان گفت فرهنگ متخصص­سالاری روش اکتشافی رادرنظارت محیطی به کارمی­گیرد. در نقطه مقابل فرهنگ سلسله مراتبی قراردارد.دراین فرهنگ محیط قابل تحلیل است.ازاین گذشته سازمان فرایندمدیریت مکانیکی رابه کارمی­گیردوازروش­های منفعل نظارتی وتوجه به داخل سازمان استفاده می­ کند. ازاین رومی­توان گفت فرهنگ سلسله مراتبی شیوه ­های ساخت­یافته ومنضبط را در نظارت محیط به کارمی­گیرد.یکی ازنکات قابل توجه دراین مدل نوع استراتژی عمومی سازگارباویژگی­های فرهنگی چهارگانه ارائه شده درمدل است که به نظرمی­رسدازاستراتژی­ های عام چهارگانه ومباحث نظری ارائه شده توسط مایلزواسنواستفاده کرده است.
 
 
 
 
 
 

مطلب دیگر :
پایان نامه درباره مواد مخدر/:پیشگیری از اعتیاد

نگهداری داخلی روش فعال
 
موقعیت­یابی خارجی روش منفعل  
 
 
 
 
 
فرایندارگانیک
محیط غیرقابل تحلیل
 
 
 
 
 
 
فرایندمکانیکی
محیط قابل تحلیل
فرهنگ متخصص سالاری
رویکردنظارتی:اکتشافی
استراتژی عمومی:آینده­نگر
ویژگی­های غالب:کارآفرینی، خلاقیت،
سازگاری
سبک­رهبری:کارآفرین ،نوآور،ریسک­پذیر
قید:کارآفرینی،انعطاف­پذیری، ریسک
تأکیداستراتژیک:نوآوری ،رشد،منابع جدید
فرهنگ قبیله­ای
رویکردنظارتی:غیررسمی
استراتژی عمومی:واکنشی
ویژگی­های غالب:پیوستگی نزدیک، مشارکت،کارتیمی،احساس خانوادگی
سبک رهبری:مربی،تسهیل­کننده ،پدرانه
قید:وفاداری، سنت
تأکیداستراتژیک:تعهد،اخلاق ،توسعه منابع انسانی
فرهنگ بازار
رویکردنظارتی:تحلیلی
استراتژی عمومی:تحلیل­گر
ویژگی­های غالب:رقابتی،هدف­گرایی
سبک رهبری:قاطع،نتیجه­گرا
قید:هدف­گرایی،تولیدگرایی،رقابت­گرایی
تأکیداستراتژیک:نوآوری، رشد،منابع جدید
فرهنگ سلسله مراتبی
رویکردنظارتی:نظم­یافته،دارای ساختار
استراتژی عمومی:تدافعی
ویژگی­های غالب:دستوری ،مقررات، یکسان­سازی
سبک رهبری:هماهنگی، اجرایی
قید:قواعد،سیاست­هاوروش­ها
تأکیداستراتژیک:ثبات وعملیات یکنواخت

جدول2-6:مدل ساکس­بی ،2002،فرهنگ سازمانی دنیسون(ترجمه،منوریان،1387)
[1].Ott
[2].Saxby
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *