مقاله با موضوع پایان نامه درباره مدل مفهومی نظام مدیریت دانش

برای درک تمایز بین این دو رویکرد باید طبیعت دانش سازمانی را مورد توجه قرار داد. نظام های مدیریت دانش شبکهای از انتقال هر دو نوع دانشی (عینی- ضمنی) حمایت میکنند، اما به نظر میرسد این مدلها برای دانش ضمنی مناسبتر هستند. نظام مدیریت دانش شبکهای قصد تدوین دانشی را که توسط خبرگان در یک سازمان به دست آمده ندارد، بلکه تلاش دارد راهنماهایی برای این دانش ایجاد کند. این امر سبب میشود دانش مرتبط با سازمان تعریف شود، دارندگان دانش در هر حوزه مشخص شوند و این امر منجر به ایجاد راهنمایی قابل جستجو برای کمک به دیگران در سازمان شود. اجزاء دیگر نظام مدیریت دانش شبکهای مجموعهای غنی از ابزارهای ارتباطی و همکاریهایی برای پشتیبانی، توزیع و به اشتراک گذاری دانش میشود. در مدل مخزن، دانش به عنوان یک شیء تلقی میشود که میتواند گردآوری، ذخیره و منتشر شود. نظام مدیریت دانش مبتنی بر این مدل بر دانش عینی سازمانی تاکید دارد و دانش به شکل قابل مشاهدهای به تصرف در میآید. (علوی ولیندر، 2001)
2-3-3-2-10)مدل انتشار نظام مدیریت دانش
این مدل، طرح جامعی از انتشار سیستم مدیریت دانش است که توسط محمد قدوس پیشنهاد شده است این مدل حاصل اطلاعات استخراج شده از شش شرکت بزرگ در استرالیا و امریکای شمالی میباشد، و بر اساس اظهار نظرهای افراد کلیدی که در اجرای نظام مدیریت دانش در این سازمانها مشارکت داشتند، ترسیم شده است. این مدل دارای 16 فاکتور اصلی و فرعی و 64 متغیر است. بر اساس این مدل چهار متغیر برای انتشار نظام مدیریت دانش دارای اهمیت بیشتری هستند، و از جانب همه افراد شرکت کننده در پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود. این چهار متغیر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی، سودمندی برای افراد و رویای نظام مدیریت دانش. اگر چه ممکن است آزمون و پیادهسازی کامل مدل، کار دشواری باشد اما میتوان بخشهایی از مدل را به صورت مجزا مورد آزمون و پیاده سازی قرار داد. این مدل مراحل انتشار نظام مدیریت دانش را از آغاز تا استفاده پایدار همراه با جزئیات نشان میدهد(قدوس،2004)
2-3-3-2-11)مدل مفهومی نظام مدیریت دانش(MATE)
این مدل بر سه نظام اساسی تکیه دارد. عناصر مدیریت راهبردی، یادگیری و ارزیابی که به صورت چرخهای نظاممند با یکدیگر در ارتباط هستند. دانش میتواند در چهار سطح فردی، تیمی، سازمانی و برونسازمانی در سازمانها پیاده شود. این مدل بر دانش راهبردی سازمان تکیه کرده است. نظام مدیریت استراتژیک در سازمان شامل طراحی، اجرا و بازبینی راهبردی به صورت مداوم و نظاممند میباشد. نظام مدیریت راهبردی توسط نظامهای ارزیابی و یادگیری پشتیبانی میشود. نظام ارزیابی عملکرد، مکمل و پشتیبان نظام مدیریت راهبردی است. عناصر اساسی این مدل به ویژه اجرا، بازبینی و ارزیابی راهبردی نیاز به منابع انسانی ذیصلاح دارد. نظام آموزش راهبردی باید این فرآیندها را به خوبی نشان دهد. نظام آموزش راهبردی در این مدل شامل تحلیل نیازهای آموزشی است. تجربیات مداوم و بازخورد این که چگونه یک سازمان میاندیشد و عمل میکند در این مدل به خوبی مطرح شده است. سودمندی این نظام این است که سبب مشارکت فزاینده در تدوین خط مشیهای تصمیمسازی، اختیارات کارکنان، پر بارتر کردن فعالیتها، صداقت، شفافیت، شایستهسالاری، ارتباطات آزاد، گفتمان، همکاری و تعهد بیشتر میشود. (سوتریاکوآ و زِپو، 2004)
2-3-3-2-12)مدل مرجع مدیریت دانش
در سالهای اخیر دیدگاه جدیدی در رابطه با مدیریت دانش ظهور کرده است. این دیدگاه با تغییر پارادایمهای زیر شکل گرفته است.(ابوزید، 2002)
دانش به منزلۀ محصول یعنی کالایی که تولید و باز تولید میشود.
تبدیل رویکرد فنی – مدیریتی به رویکرد اجتماعی.
حرکت از معرفت شناختیِ مالکیتی در رابطه با دانش به سمت معرفت شناختیِ عمل که در آن عمل و انجام کار وابسته به دانایی است.
بنابر این نیاز به تجدید نظر در مدل های مدیریت دانش موجود و حرکت به سمت مدل مرجع مدیریت دانش احساس میشد. مدل مرجعی که بتواند پاسخگوی سوال زیر باشد:
یک نظام پشتیبان مدیریت دانش چگونه می تواند رشد کرده، به مرحله عمل درآید و مورد ارزیابی قرار گیرد؟
برای پاسخ به این سؤال مدل مرجع مدیریت دانش سه مرحلهای شامل مرحله شناختی، مرحله عمل و منابع توسط ابوزید پیشنهاد شده است. این مدل میتواند در فرآیندهای پویای پردازش دانش مورد استفاده قرار گیرد. اولین مرحله شامل عناصری است که هر نظام مدیریت دانشی باید با آن در تعامل بوده یا بر اساس آن عمل نماید. مرحله دوم مقولهای است که شامل فرآیندهای مورد نیاز برای پردازش عناصر مرحله اول است.
سومین لایه شامل عناصری است که پشتیبان عناصر لایه دوم هستند ولایه منابع است. در مرحله شناخت مجموعهای از اشیاء مرتبط به هم تعریف میشود. بین مرحله بیرونی شناخت و مرحله درونی آن تفاوت وجود دارد. حوزۀ شناخت بیرونی مجموعهای از عوامل است که سازمان میتواند در تعامل با آنها هویت خود را حفظ نماید؛ نظیر مشتری، تولید کننده، شرکا (توزیع کنندگان، فروشندگان، بانکها) رقبا. عوامل درونی که سبب خود آگاهی سازمانی میشود شامل اهداف، فرآیندها، منابع، قواعد و پیامدهای تجاری و … است. هر یک از عوامل فوق الذکر وابسته به خلق دانش است که بایستی با آن در تعامل بود و یا بر اساس آن کار کرد.
اگر چه بسیاری از عوامل سازمانی ثابت هستند، ولی ویژگی بارز عوامل دانش تغییر مداوم آن است. به همین دلیل لایه عمل مدل مرجع مدیریت دانش از دو مقوله از فرآیندهای دانش تشکیل شده است.در چرخۀ حیات یک سازمان، دانش سازمانی می تواند به شیوههای مختلف وجود داشته باشد و با مقولههای زیادی از قبیل خلق، کشف، ترکیب، برونیسازی، نگهداری، سازگاری، روزآمدسازی، ارزیابی شدن و ارزیابی کردن، قابل مشاهده شدن، واقعیت یافتن و… در ارتباط باشد. لایه منابع مدیریت دانش منابع ارتباطی و اطلاعاتی و ابزارهایی که از فرآیندهای پردازش دانش پشتیبانی میکند را شامل میشود.
2-3-3-2-13)مدل پایههای ساختمان دانش
ین مدل توسط پروبست، روب و رمهاردتبه نام “مدل پایههای (سنگ بنای) ساختمان مدیریت دانش” نام گذاری شده است. طراحان مدل یاد شده، مدیریت دانش را به صورت سیکل دینامیکی می بینند که در چرخش دایم است. مراحل این مدل، شامل هشت جزء، متشکل از دو سیکل؛ درونی و بیرونی است.
• سیکل درونی: به وسیله بلوکهای : کشف (شناسایی)، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد (بهره برداری) و نگهداری از دانش، ساخته میشود.
• سیکل بیرونی: شامل بلوکهای اهداف دانش و ارزیابی آن است که سیکل مدیریت دانش را مشخص مینماید.