منابع و ماخذ تحقیق دانلود پایان نامه با موضوع مدل نوناکا و تاکوئوچی

در تمام سازمان، جمعآوری تجربیات و آموختهها به رسمیت شناخته شود.
ت)تسهیم : در این فرآیند، همکاران دانشهای خود را به دیگران انتقال میدهند و این امر، موجب گسترش پایههای دانش سازمانی میشود. در این زمینه باید گفت، تبادل دانش در سازمان، به زمان و بسترسازی مناسب نیاز دارد، چرا که ممکن است، این حالت به دلایل گوناگون در برخی از همکاران، احساس خطر را برانگیزد. نکات اساسی در تبادل دانش، عبارتنداز(احمدی و صالحی، 1391، ص151):
همکاران برانگیخته شوند و مایل باشند که دانش خود را ارائه دهند.
سیستمها وساختارها از فرآیند انتقال دانش، حمایت کنند.
در تمام سازمان ، تبادل دانش رسمیت یافته و از آن حمایت شود.
ث)ارزیابی : در این فرآیند باید دانشهای موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند. برای این کار لازم است، میزان رشد پایه های دانش و نیز دستاوردهای سرمایه گذاری مرتبط با آن اندازهگیری شود.
فاکتورهایی که امکان اندازهگیری پایههای دانش را ممکن میسازند، عبارتند از: (احمدی و صالحی ، 1391، ص152):
تأثیر دانش بر کارایی سازمانی به رسمیت شناخته شود و در تفکر استراتژیک سازمانی قرار گیرد.
انواع شاخصها، معیارها و نکات اساسی در اندازه گیری ارزش دارایی سازمانی .
ج) ایجاد / نگهداری : باید دانشهای مهم و استراتژیکی در این فرآیند توسعه یابند و داراییهای دانشی، نیز مورد توجه قرار گیرند. برای ایجاد و نگهداری دانش باید عوامل زیر فراهم باشد:
ایجاد بستر و ابزارهای مناسب برای نگهداری دانش و خلق دانشهای جدید.
روابط میان بخشهای مختلف به گونهای طراحی و ایجاد شود تا هدفهای مدیریت دانش تحقق یابد.
سازمان به این معنا پیببرد که استفاده از دانش ارزشمند است و باید از آن نگهداری شده توسعه داده شود.
نُرم ها، سیاستها، دستورالعملها و فرهنگ سازمانی، از تعامل بین بخشهای مختلف سازمان و نیز ما بین همکاران حمایت کند.
چ)حذف : در این فرآیند، دانشهایی که از نظر استراتژیک و کاربرد دیگر، بیمعنی هستند باید از سیستم حذف یا در جایی دیگر انبار شوند این کار به ترتیب زیر انجام می شود:
دانشهای ابطال شده انبار نشوند.
دانشهایی که در حال حاضر بیارزشند، ولی در آینده احتمال استفاده از آنها وجود دارد، به صورت دسته بندی، بایگانی شوند.
2-3-3-2-5)مدل نوناکا و تاکوئوچی
محققان مدیریت ژاپنی نوناکا و تاکوچی تأثیر بسیاری بر مبنای مدیریت دانش داشتهاند. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرحریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقهبندی شده است. در این تقسیم بندی، با توجه به همگرایی بین شکلهای پنهان و آشکار دانش، آنان مدلی را پایه گذاری کردهاند که به نام خودشان معروف است. این مدل بر خلاف مدلهای پیشین، تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار و پنهان مبذول داشته، به نحوۀ تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در تمامی سطوح سازمانی ( سطح فردی، گروهی و سازمانی) توجه دارد. در این مدل پویا، نحوۀ استفاده و تبدیل این دو دانش و چگونگی مدیریت دانش در این زمینه، به صورت حرکت مارپیچی فرآیندی مستمر فرض شده است. همپنین در تفکر مذکور، فرض بر این است که تنها افراد، به وجود آورندۀ دانش هستند. بنابراین، فرآیند تولید دانش سازمانی، میبایست به عنوان فرآیندی مستمر باشد که در آن، دانش ایجاد شده توسط افراد، بطور سازماندهی شدهای، تقویت و هدایت شود.(احمدی و صالحی، 1391، ص153)
بر پایه مدل نوناکا و تاکائوچی مراحل زیر باید برای انتقال تبدیل این دو نوع از دانش، در سطوح گوناگون سازمان انجام شوند.(احمدی وصالحی، 1391، ص154)
1-استراتژی اجتماعی سازی (پنهان به پنهان): در این استراتژی دانش پنهان انتقال می-یابد و مجدداً به دانش پنهان تبدیل میگردد. در استراتژی اجتماعی سازی، افراد تجارب و مدلهای ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به اشتراک میگذارند. این فرآیند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از طریق تعاملات اجتماعی چهره به چهره، تسهیم دیدگاهها، هم اندیشی، تعاملات حمایتگری و غیره میباشد. برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران، آموزش ضمن کار، روش آزمون و خطاء، تقلید از دیگران، جلسات طوفان مغزی، تمرین و آموزش، تبادل عقاید، گفتگوی بسیار، اقدامات تشویقی از جمله روز دانش و کافه دانش و… اشاره نمود.