تیر ۱۷, ۱۳۹۹

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

فهرست

عنوان                                      صفحه

چکیده                                                1

مقدمه                                                2

فصل اول: کلیات                                     6

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                                       7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                     7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                         7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                       7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت          8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                        12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن            14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی          15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                  15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                 17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی            18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی               19

بند اول: مسئولیت مستقیم                             19

عنوان                                      صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                         19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی       20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                                                21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                  22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت      23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد       24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                                    26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                         26

بند دوم: نظریه مشارکت                               28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                       28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی     29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                    29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت           33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                  35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                    35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                  37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                  38

عنوان                                      صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی            39

1- انتقاد بر نظریه خطا                              39

2- انتقاد بر نظریه خطر                              40

3- نتیجه گیری عملی                                  40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها     40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی 43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری 43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                                       44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی     45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                                    45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی                          45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد      46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                                    46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                                      47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون     50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی      51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی         51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون 53

عنوان                                      صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                  54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی  54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                        55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                  55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)        58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی        58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                  59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل            60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن            62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی                                             63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                                    63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی               68

گفتار سوم: عملکرد دولت ها                           73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                       75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون       77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                          77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز    78

عنوان                                      صفحه

بند اول: توجیه قاعده                                80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی        81

مبحث سوم: شرط کنترل                                 82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل     83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                                     85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                 87

گفتار اول: جبران خسارت                              87

گفتار دوم: مفهوم خسارت                              88

گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت               89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت               89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                          90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                          93

گفتار ششم: پرداخت غرامت                             94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                         94

بند دوم: ارزیابی غرامت                              95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی            97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی     97

عنوان                                      صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق         99

بند اول: دفاع از خود                                99

بند دوم: اقدام متقابل                               101

بند سوم: رضایت                                      103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده      105

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه            105

بند دوم: اظطرار                                     106

بند سوم: حالت ضرورت                                 107

نتیجه گیری                                          110

پیشنهادات                                           113

فهرست منابع                                         115

چکیده انگلیسی                                       

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟

– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟

– آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟

 

 

هدف تحقیق

مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)

هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین المللی را نقض کند طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می‌توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابلیت انتساب به دولت را دارد علهذا با عنایت به مطالب فوق هدف از تحقیق این است که مبانی مسئولیت دولت با عنایت به نظریه خطر و نظریه مبتنی بر خطا و آثار مسئولیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد