مقاله با موضوع قابلیت اعتماد

م نمونه :
چون نمی توان در زمان کوتاه و نیز محدودیت های مالی همۀ را در طرح تحقیق وارد کرد فلذا به روش تصادفی ساده از بین دانشجویان تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و طرح تحقیق درخصوص این عده (حجم نمونه) اجرا شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات :
پرسشنامه گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 40 سؤالی دلبستگی است که در ضمینه نیز به پیوست آمده است. و دارای گزینه های بلی – خیر می باشد. و در مقابل پاسخ مثبت و بلی نمره 1 و در مقابل پاسخ منفی و خیر نمره صفر داده می شود. که در حدود 20 دقیقه آزمون به صورت گروهی برگزار می گردد. ولی چون برای این تحقیق از اقشار و طبقات مختلف به صورت 200 نفر انجام گرفته است در چند نوبت گروهی مثل گروه 40 نفری و 35 نفری و 20 نفری و … انجام گرفته است.
انگیزه پیشرفت نیز با نمره صفر به معنی عادی و 1 به معنی پیشرفت و 1 – به معنی ناموفق از خودآزمودنی ها پرسیده شده است.
پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAQ) :
این آزمون یک ابزار اندازه گیری خودگزارش دهی است که توسط هازان و شیور (1987) ساخته شده است. این آزمون برپایه این فرض است که مشابهت هایی از سبک های دلبستگی کودک – مراقب را می توان در روابط بزرگسالی نیز یافت.

این اندازه گیری شامل سه جمله توصیفی از احساسات فرد درباره راحتی و نزدیکی و صمیمیت در روابط است. هر توصیف یکی از سه سبک دلبستگی را نشان می دهد. از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا کاربرد پذیری هر یک از توصیف های سه گانه را در مورد خودشان روی یک مقیاس نیکرت (7 درجه ای) نشان می دهند. هم چنین آزمودنی ها بایستی یکی از توصیف ها را که بهتر از همه احساس آنها در روابط نزدیک و صمیمی توصیف می کند انتخاب کنند.
نمره گذاری :
نمره گذاری قسمت اول این پرسشنامه (AAQI) براساس علامتی که آزمودنی در پاسخ نامه خود برای هر توصیف روی یک مقیاس 7 درجه ای از نوع لیکرت زده است صورت می گیرد؛ به این طریق که به دایره 1 یعنی «کاملاً مخالفم» نمره صفر، دایره 2، «تا حدی مخالفم» نمره یک و … و به همین طریق به دایره 7 یعنی «کاملاً مخالفم» نمره 6 تلعق می گیرد. به این صورت مقیاس رتبه ای لیکرت با تبدیل به نمرات و استفاده از مقیاس فاصله ای در تحلیل ها به کار برده می شود. با توجه به 3 توصیفی که بایستی در این بخش مورد قضاوت آزمودنی قرار گیرد 3 نمره به دست می آید که نمره اولین توصیف میزان دلبستگی اجتماعی (AV)، دومین توصیف میزان دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا (An) و سومین آن ها میزان دلبستگی ایمنی بخش (S) را نشان می دهند. در بخش دوم این پرسشنامه به صورت انتخاب – اجباری ماده است؛ آزمودنی براساس آن که کدام یک از سه توصیف را در تطابق بیشتر با ویژگی خود بداند تنها یکی از آن ها را در پاسخ نامه بایستی علامت بزند. بنابراین شماره های 1 و 2 و 3 به عنوان مقیاس های اسمی نمایانگر دلبستگی های اجتنابی (AV)، اضطرابی – دوسوگرا (AV) و ایمنی بخش (S) می باشد که به طور مجزا در تحلیل ها به کار گرفته می شود.
ه ) قابلیت اعتماد :
پژوهش های متعددی قابلیت اعتماد قابل قبولی را برای پرسشنامه با بهره گرفتن از شیوه آزمون – آزمون مجدد به دست داده اند. به طور مثال در مورد سنجش مقوله ای ثبات آزمون – آزمون مجدد 70/0 (معادل با r پیرسون تقریباً 40/0) (بالدوین و فر، 1995؛ به نقل از فنی و نولر، 1996 به نقل از پاکدامن، 1380) و در مقیاس های پیوسته که درجه بندی توصیف ها در آن ها صورت می گیرد قابلیت اعتماد آزمون – آزمون مجدد که برای درجه بندی متغیرهای سه گانه برآورد 60/0 است که در طول محدوده زمانی 1 تا 8 هفته بوده است …
در پژوهش پاکدامن (1380) برای دستیابی به قابلیت اعتماد ای آزمون 100 نفر دانش آموز (50 دختر و 50 پسر) سال دوم دبیرستان (با حدود سنس 15 و 16 سال) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند را به فاصله یک ماه توسط پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به آن که در هر نوبت نتایج AAQ1 و AAQ2 در تطابق کامل بودند یعنی r = 1 داشتند (به این معنا که هر فردی که توصیف خاصی را در AAQ2 علامت زده بود در AAQ1 نیز بالاترین رتبه را به این توصیف اختصاص داده بود). بررسی قابلیت اعتماد AAQ1 کافی و آزمون t برای نمونه های زوجی را برای مقایسه دو اجرای اول و دوم AAQ1 کل نفرات به کار برده شده و مطابق با یافته های به دست آمده، تفاوت بین دو اجرای توصیف های 1 و 2 و 3 در AAQ1 معنادار نیست و این آزمون (در سطح 95%) قابل اعتماد است اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، توصیف دوم (دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا) قابل اعتمادترین است. و در درجه بندی توصیف اول (دلبستگی اجتنابی) قابل اعتماد است. و توصیف سوم (دلبستگی ایمنی بخش) کمترین میزان قابلیت را در بین این سه توصیف دارد. در پژوهش پاکدامن (1380) همبستگی بین آزمون و آزمون مجدد بعد از یک ماه برای دلبستگی ایمنی بخش 366 /0 و برای دلبستگی اجتنابی 561/0 و در مورد دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا 724/0 شده است.
در پژوهشی دیگر (بهزادی پور، 1385) در مورد اجرای این پرسشنامه روی 100 نفر مورد بررسی برای دستیابی به قابلیت اعتماد میزان آلفای کرونباخ برابر 7898/0 شده است که میزان بالایی است در این پژوهش با توجه به این که نمره سؤالات چهارگانه این مقیاس قابل جمع شدن با یکدیگر نبودند، ضرایب همبستگی برای هر سؤال جداگانه محاسبه شد. ضریب پایایی (قابلیت اعتماد) با بهره گرفتن از روش آزمون – آزمون مجدد به فاصله یک ماه روی 30 نفر از افراد برای سؤال اول 93/0 برای سؤال دوم 89/0 برای سؤال سوم 92/0 و برای مقیاس دوم (AAQ2) 95/0 محاسبه گردید.
و ) اعتبار :
با بررسی میزان همبستگی سه توصیف اصلی در AAQ1 روی 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) کلاس دوم دبیرستان (که در بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد نظر قرار گرفته بودند) به اعتبار واگرای این سه توصیف دست می یابیم که نشان می دهد این سه توصیف سه محتوای متفاوت از نظر دلبستگی را می سنجد. چرا که همبستگی دلبستگی ایمنی بخش (S) با دلبستگی اجتنابی (AV) 10/0 – و با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا ( An) 54/0 – ، و همبستگی دلبستگی اجتنابی (AV) و دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا (An) 14/0 یعنی بسیار پایین می باشد. (پاکدامن، 1380)
روش گردآوری اطلاعات :
پرسشنامه های دلبستگی در میان افراد با توجیه کامل و کمک همکلاسی ها پخش و با نظارت یکی از همکاران به سؤالات پاسخ داده اند. و در نهایت سؤالی نیز طرح گردیده که هم اکنون خود را تا چه حد با انگیزه پیشرفت می دانید. که با سؤال و پاسخ به این سؤال نهایی هر دو پرسشنامه کامل و با بهره گرفتن از همبستگی روابط آنها حاصل شده است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش آماری :
روش آماری از نوع همبستگی می باشد که یافته های دلبستگی یا 200 مورد و نیز نمرات انگیزه پیشرفت از طریق همبستگی پیرسون برآورد شده است.

فصل چهارم :
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *