مقاله درمورد دانلود خلاقیت و نوآوری

مقاوم نبودن
12) کمروئی
13) عدم انعطاف پذیری

2_ موانع اجتماعی خلاقیت:
موانع اجتماعی آندسته از موانع است که بطور مستقیم متاثر از محیط اجتماعی است و فرد خود به تنهایی نمی تواند به رفع آنان اقدام کند. این موانع بیشتر در محیط های خانوادگی وآموزش تجلی پیدا می کنند.
الف) خانواده: دوران کودکی نقش بسیار مهمی در شگفتی وباور شدن استعدادهای مختلف کودکان ایفا می کند بعضی عقاید تربیتی غلط وعدم آگاهی لازم شرایط نامساعد, بی توجهی به پرسش های کودکان و به عقاید اصیل غیر عادی آنان, انتقاد وسرزنش کردن نابجا از کارهای آنان وقضاوت نادرست در درون خانواده, بعضی از مواردی است که مانع رشد وشکوفا شدن خلاقیت کودکان می گردد.
ب ) محیط آموزشی: ازآنجایی که نظام های آموزشی نقش اساسی در شکوفایی استعدادهای بالقوه فراگیران دارند ونا کار آمد بودن این نظام ها خود بزرگترین مانع بروز خلاقییت ونوآوری است برای جلوگیری ازخاموشی خلاقییت بزرگان تعلیم وتربیت اصولی را پیشنهاد کرده اند که رعایت آنان درمحیط های آموزشی بطور مرتب مداوم وهماهنگ کمک خواهد کرد تا به جای خاموشی ,خلاقیت رشد وتوسعه پیدا کند.
برای جلوگیری ازخاموشی خلاقیت رعایت اصول زیر توصیه می شود:
برای پرسشهای دانش آموزان, باید اهمیت قایل شد وآنان را راهنمایی کرد تاخودشان جواب پرسشها رابیابند عقاید اصیل غیر عادی باید مورد احترام قرارگیرد وارزش آنان برای دانش آموزان روشن گردد. _باید به دانش آموزان نشان داد که عقایدشان دارای ارزش ا ست وعقایدی راکه پذیرش آنان در کلاس ممکن باشند پذیرفتنی هستند.
گاهی اوقات بدون اینکه تهدیدی از جهت نمره ارزشیابی ویا انتقاد در کار باشد, باید کودکان را آزاد گذاشت, تا کارهایی راکه خودشان می خواهند انجام دهند.
هرگز نباید قضاوتی درموردرفتار دانش آموزان بدون اینکه عدل ونتایج آن تشریح گردد به آن عمل آورد, همچنین جورج اف نلر می گوید:
قبل ازهر چیز می توانیم دانش آموزان را به داشتن اندیشه های بکر تشویق کنیم:اندیشه هایی که کم و بیش برای خود آنان بکر است.بسیاری ازجوانان, بطور طبیعی مستعد پذیرش اندیشه های تازه هستند, نوجوانان هوسها ومدها را با اشتیاق وآغوش باز می پذیرند. نظام آموزشی باید تلاش کند تا میل افراد رابه ابداع تقویت کند ونگرش های محافظه کارانه و قراردادی را در آنان اعتدال بخشند.
اگر بخواهیم خلاقیت را پرورش دهیم باید بیان خود جوش را مخصوصاً در کودکان کوچکتر, تشویق کنیم, همچنین باید دانش آموزان را تشویق کنیم تا در ابراز نظرهای خود راحت و روان باشند.
در شرایط مساوی هرچه نظرات بیشتری ارائه دهند, مسائل بیشتری را می توانند حل کنند.
بنابراین علمای تعلیم وتربیت بر این نکته صحه گذاشته اند که آموزش مبتنی بر خلاقیت پر بارتر از اموزش بوسیله اعمال قدرت است, شاگردی که بکار بستن حداکثر ظرفیت خود انگیزش درونی برای کار کردن پیدا می کند دیگر نیازی به پاداش و تنبیه ندارد, پس سودمندترآن است که نظام های آموزشی موفقیتی فراهم آورند تا با عبارت اصول, خود مانع خلاقیت نشوند.

3_ موانع سازمانی خلاقیت:
موانع سازمانی خلاقیت و نوآوری در ابعاد مدیریت, ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی وآموزش قابل بررسی وتامل ا ست زیرا چنانچه این ابعاد با اهداف و رسالتی که ساز مانها ی آ موزش دارند هما هنگ نبا شند سازمان, خودمانعی دررا ه خلاقیت ونوآوری خواهد بود موانع سازمانی خلاقیت در مقوله های زیر قرار می گیرند.
الف مدیریت : درا ین زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1) شیوه های رهبری
2 )بکارگیر ی روشها ی تشویق و تنبیه نادرست
) نگرش منفی نسبت به تو ان زیردستا ن
4)عدم تحمل ا نتقا د
5 )عدم تحمل شکست
6 )ضرر و زیان محسوب نمودن هزینه های نا شی از خلا قیت ونوآوری

ب ساختار سا زما نی: در این حوزه موارد زیر می تواند به عنوان مانع خلاقیت مطرح شوند.
1) ارتبا طا ت محدود سا زما نی
2) ارزیا بی نادر ست عملکرد
3 ) پیروی از طبقه بندی مشاغل وشرح شغل ثابت
4)ساختار مکا نیکی وانعطاف پذیر.
ج فرهنگ سازمانی : بعنوان بستر وزمنیه اصلی سازمان, نقش بسیار مهمی دربروز خلاقیت ونوآوری برعهده دارد, برخی موانع که دراین زمینه می توانند مطرح شوند عبارتست از :
عدم احساس مسئولیت اجتماعی.
2) تلاش در جهت حفظ وضع موجود .
3) عدم وجود فضای حمایت از نوآوری و نوآوران.
4) تاکید بر اهداف سازمانی بدون توجه به کارکنان.
د)آموزش: نیروی انسانی مقدمه ای مهم وتعیین کننده در اثر بخشی و کارآیی سازمانها است, در این زمینه می توان به موارد زیر به عنوان مانع خلاقیت و نوآوری عمل می کنند اشاره کرد.
1)ضعیف بودن آموزشهای پایه ای
2)عدم آموزشهای مستمر در زمینه مسائل کاری ویا در صورت وجود, خلاق نبودن آن

روش پژوهش:
روش پژوهش در این بررسی توصیفی است, تحقیق توصیفی یعنی((تحقیق توصیفی به تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای دست کاری نشده و تصمیم نتایج بدست آمده را به مواردی خارج از نمونه های مشاهده شده گسترش می دهد.
(تحقیق توصیفی در پی آن با تحلیل روابط میان متغییرها پاسخ سوال خود را پیدا کند.)

جامعه و نمونه آماری پژوهش :
جامعه آماری و منبع گردآوری اطلاعات در این پژوهش تعداد 10 مدرسه راهنمایی ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان کرج است . جهت انجام پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردیده است . برای نمونه نیز در هر مدرسه تعداد 6 پرشسنامه توزیع شده است که در کل تعداد 60 پرسشنامه از 10 مدرسه جمع آوری گردید .

توصیف وسایل و ابزار گردآوری اطلاعات:
جهت گردآوری اطلاعات از پرشسنامه حاوی 20 سوال پاسخ بسته استفاده شده است که هر سوال دارای 5 طیف (خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد ) می باشد . در پرسشنامه برای هر سوال تحقیق سوالات مخصوص به آنها تهیه و تنظیم گردیده است و براساس مقیاس افراد می توانند با گذاشتن علامت پاسخ مورد نظر را مشخص نمایند
مقدمه:
اطلاعات و مطالب بیان شده در هر تحقیق با توجه به تجزیه و تحلیل داده های همان تحقیق خیلی از ابهامات را از بین برده و جویندگان و طالبان علم را آگاه نماید اگر چه تجزیه اطلاعات داده شده از طریق آمار درصد و نمودار مشخص گردیده افراد به راحتی می توانند آن را درک نموده و در جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق به کار ببرند .
مجموع 20 سوال در پرسشنامه با یکدیگر ارتباط دارند در اینجا سوالات در رابطه با راه های پرورش خلاقیت دانش آموزان مطرح شده و داده های مربوط به هر سوال ارائه می شود و سپس با توجه به این داده ها اقدام به مقایسه و تفسیر و نتیجه گیری می شود .
روش آماری :
روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با توجه به ماهیت مساله که توصیفی است روش جدول فراوانی و درصد فراوانی می باشد ،‌همچنین نمودار ستونی هر جدول ارائه گردیده تا پاسخ هر یک از سوالات در هر 5 طیف (خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد ) مشخص گردد .
سوال «1»: پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان به چه میزان دز پیشرفت تحصیلی و موفقیت آنان تاثیر دارد ؟
جدول شماره «1»
مقیاس جمع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی 60 – – – 6 36 18
درصد 100% – – – 10% 60% 30%
جدول شماره «1» نشان می دهد که از تعداد 60 نفر همکار مورد تحقیق 18 نفر (30%) پاسخ خیلی زیاد و 36 نفر (60% ) پاسخ زیاد و 6 نفر (10% ) نیز پاسخ متوسط را مشخص کرده اند .
نتیجه :پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان به میزان قابل توجهی در پیشرفت تحصیلی و موفقیت آنان تاثیر دارد .

سوال «2» : مجهز بودن محیط آموزشی از نظر امکانات فیزیکی تا چه حد در پرورش خلاقیت دانش آموزان مؤثر است ؟
جدول شماره «2»
مقیاس جمع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی 60 – – – 3 18 39
درصد 100% – – – 5% 30% 65%
جدول شماره «2» مبین آن است که از تعداد 60 نفر همکار مورد تحقیق تعداد 39 نفر (65%) پاسخ خیلی زیاد و تعداد 18 نفر(30% ) پاسخ زیاد و 3نفر (5% ) پاسخ متوسط را مشخص نموده اند .
نتیجه : محیط آموزشی و مجهز بودن آن به امکانات فیزیکی تاثیر به سزایی می تواند در پرورش قوه خلاقیت و ابتکار دانش آموزان داشته باشد .

سوال «3» : به نظر شما تشویق و ترغیب دانش آموزان به چه میزان می تواند در پرورش خلاقیت آنان تاثیر گذار باشد؟
جدول شماره «3»
مقیاس جمع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی 60 – – – 3 21 36
درصد 100% – – – 5% 35% 60%
جدول شماره «3» نشان می دهد : از تعداد 60 نفر همکار مورد تحقیق 36 نفر (60% ) پاسخ خیلی زیاد ، تعداد 21 نفر (35 % ) پاسخ زیاد و تعداد 3 نفر (5%) پاسخ متوسط را مشخص کرده اند .
نتیجه : تشویق و ترغیب دانش آموزان تاثیر فوق العاده ای در پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان دارد .

سوال «4» : علاقه مندی به تجربه و آزمایش تا چه حد در پرورش خلاقیت دانش آموزان مؤثر است ؟
جدول شماره «4»
مقیاس جمع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی 60 – – – 3 27 30
درصد 100% – – – 5% 45% 50%
جدول شماره «4» نشان می دهد که : از تعداد 60 نفر همکار مورد تحقیق 30 نفر (50% ) پاسخ خیلی زیاد ، تعداد 27 نفر ( 45% ) پاسخ زیاد و تعداد 3 نفر ( 5% ) نیز پاسخ متوسط را مشخص کرده اند .
نتیجه : علاقه مندی دانش آموزان به انجام آزمایش و تجربه به رشد و پرورش قوه خلاقیت آنان تاثیر قابل توجهی دارد .

سوال«5» : به نظر شما داشتن روحیه و حس استقلال طلبی دانش آموزان به چه میزان در پرورش قوه خلاقیت آنان مؤثر است ؟
جدول شماره «5» :
مقیاس جمع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی 60 – – – 18 30 12
درصد 100% – – – 30% 50% 20%
جدول شماره «5» مبین آن است که از تعداد 60 نفر همکار مورد تحقیق 12 نفر ( 20% ) پاسخ خیلی زیاد 30 نفر (50% ) پاسخ زیاد و 18 نفر ( 30% ) پاسخ متوسط را مشخص کرده اند .
نتیجه : داشتن روحیه و حس استقلال طلبی دانش آموزان تا حد زیادی به رشد و پرورش قوه خلاقیت و ابتکار آنان تاثیر دارد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *