بیشترین فراوانی (۷/۷۷ درصد) مربوط به افرادی است که بین ۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۱ تومان برای مصرف کود ازت هزینه کردهاند و هزینه کود ازته به طور میانگین ۲۸/۲۶۶۹۱۰ تومان بدست آمد.
– تاثیر کود ازته
بیشتر شالیکاران با فراوانی ۸/۷۵ درصد اظهار داشتند که مصرف کود ازته باعث افزایش میزان بیماری بلاست برنج در مزارع آنها گردیده است.
– استفاده از کود پتاس
بیشترین فراوانی ( ۵/۵۸ درصد) مربوط به افرادی است که از کود پتاس در مزارع خود استفاده نمیکنند.
– مقدار کود از پتاس
بیشترین فراوانی ( ۵/۷۹ درصد) مربوط به میزان کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاس در هکتار بدست آمد و به طور میانگین شالیکاران ۴/۹۱ کیلوگرم کود پتاس در هکتار مصرف میکنند.
– هزینه استفاده از پتاس
بیشترین درصد فراوانی هزینه کود پتاس بین ۱۰۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰۰ تومان بدست آمد و به طور میانگین شالیکاران ۷/۱۶۰۰۴۲ تومان برای کود پتاس هزینه پرداخت میکنند.
– تاثیر کود پتاس
بیشتر شالیکاران با فراوانی ۳۱ درصد اظهار داشتند که مصرف کود پتاس باعث کاهش میزان بیماری بلاست برنج در مزارع آنها گردیده است.
– علفکش
بر اساس نتایج بیشترین فراوانی ( ۵/۸۸ درصد) مربوط به افرادی است که از علفکش در مزارع خود استفاده میکنند.
– مقدار علفکش
بیشترین فراوانی ( ۷/۴۹ درصد) مربوط به میزان کمتر از ۱ کیلوگرم علفکش در هکتار بدست آمد و به طور میانگین شالیکاران ۶۵/۱ کیلوگرم علفکش مصرف میکنند.
– هزینه استفاده از علفکش
بیشترین درصد فراوانی هزینه علفکش بین ۱۰۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰۰ تومان بدست آمد و به طور میانگین شالیکاران ۵/۱۶۰۵۳۹ تومان برای علفکش هزینه پرداخت میکنند.
– نفوذپذیری اجتماعی
یافته های پژوهش نشان داد که از ۳۶۰ کشاورز مورد مطالعه از لحاظ نفوذپذیری اجتماعی، بیشتر افراد (۶۲ درصد، ۲۲۶n=) در گروه افراد با نفوذپذیری اجتماعی عالی هستند.
– مشارکت اجتماعی
یافته های پژوهش نشان داد که از ۳۶۷ شالیکار مورد مطالعه از لحاظ مشارکت اجتماعی، بیشتر افراد (۷۶ درصد، ۲۸۰n=) در گروه افراد با مشارکت اجتماعی خوب هستند.
– فعالیتهای آموزشی-ترویجی
یافته های پژوهش نشان داد که از۳۶۷ شالیکار مورد مطالعه از لحاظ فعالیتهای آموزشی، بیشتر افراد (۶۴ درصد، ۲۳۴n=) در گروه افراد با فعالیتهای آموزشی متوسط هستند.
– دانش فنی
یافته های پژوهش نشان داد که از ۳۶۷ شالیکار مورد مطالعه از لحاظ دانش فنی، بیشتر افراد (۵۶ درصد، ۲۰۷n=) در گروه افراد با دانش فنی عالی هستند.
– آشنایی با اثرات زیستمحیطی روش های کنترل بیماری بلاست برنج
یافته های پژوهش نشان داد که از ۳۶۷ شالیکار مورد مطالعه از لحاظ دانش محیطزیستی، بیشتر افراد (۸۷ درصد، ۳۱۸n=) در گروه افراد با دانش محیطزیستی عالی هستند.
۵-۲-۲- یافته های آمار استنباطی
۵-۲-۲-۱ مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دوگروه با بهره گرفتن از آزمون کایدو
مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی دو گروه کشاورزان استفادهکننده از روش زراعی و شیمیایی توسط آزمون آماری کایدو نشان داد که بین جنسیت، سن و سابقه برنجکاری با روش کنترل انتخابی توسط پاسخگویان ارتباط معنیداری وجود ندارد ولی بین سطح زیرکشت و روش کنترل در سطح ۰۵/۰ آماری، ارتباط معنیداری وجود دارد. علاوه بر این بین نظرات کارشناسان و کشاورزان در مورد روش کنترل بیماری بلاست برنج، اختلاف معنیداری وجود داشت بهطوری که کارشناسان ترکیبی از روش های کنترل را توصیه میکنند ولی بیشتر کشاورزان از روش شیمیایی استفاده میکنند.
۵-۲-۳- مقایسه هزینه های کنترل شیمیایی با کنترل زراعی
برای مقایسه اقتصادی در این بخش از نسبت منافع به هزینه ها استفاده گردید. هزینه کنترل زراعی ۱۴۱۳۵۹۱ تومان و هزینه کنترل شیمیایی ۱۶۹۱۴۹۱ تومان بوده و با در نظر گرفتن میانگین درآمد یکسان برای دو گروه که به طور متوسط ۶۳۵۱۵۶۰ تومان است. نسبت منافع به هزینه ها برای کنترل زراعی برابر با ۴۹/۴ و برای کنترل شیمیایی برابر با ۷۶/۳ بدست آمده است. بنابراین کنترل زراعی مقرون به صرفهتر است.
۵-۳- بحث
در این بخش به بحث درباره نتایج به دست آمده از تحقیق و مقایسه آن با نتایج تحقیقات انجام گرفته در این راستا پرداخته میشود.
نتایج حاصل از مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی دو گروه کشاورزان استفادهکننده از روش زراعی و شیمیایی نشان داد که بین جنسیت، سن و سابقه برنجکاری با روش کنترل انتخابی توسط پاسخگویان ارتباط معنیداری وجود ندارد ولی بین سطح زیر کشت و روش کنترل در سطح ۰۵/۰ آماری ارتباط معنیداری وجود دارد و بین نظرات کارشناسان و کشاورزان در مورد روش کنترل بیماری بلاست برنج، اختلاف معنیداری وجود دارد. پیش از این جوادپور(۱۳۹۲)، نیز در تحقیق خود در مورد آفت کرم ساقهخوار برنج به این نتیجه رسید که بین متغیرهایی چون تعداد اعضای خانواده، سطح زیر کشت، متوسط عملکرد، درآمد سالانه، درآمد حاصل از برنجکاری، درآمد حاصل از فعالیتهای متفرقه بین دو گروه شالیکاران استفادهکننده از روش بیولوژیک و روش شیمیایی اختلاف معنیداری وجود ندارد. در این تحقیق بین سابقه برنجکاری کشاورزان استفادهکننده از روش کنترل زراعی و کنترل شیمیایی اختلاف معنیداری وجود نداشته و این مغایر با نتایج پژوهشهای مشابه که توسط جوادپور (۱۳۹۲)، روی آفت کرم ساقهخوار برنح انجام گرفت میباشد.
محاسبه هزینه های غیرظاهری کنترل شیمیایی بسیار

مطلب دیگر :
تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب۹۳- قسمت ۱۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پیچیده است زیرا کمیکردن آنها غیرممکن بوده و از طرفی خسارت وارده به اکوسیستم و سلامت بشر، پس از گذشت یک دوره طولانی مشخص میشود. اگر هزینه خسارت نهاده های شیمیایی بر سلامت انسان و محیطزیست برآورد گردد در آن صورت هزینه بالای مصرف این نهادهها بیشتر تبیین میگردد. یوسفنیاپاشا و همکاران ( ۱۳۹۱) در پژوهشی مشابه به بررسی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در مزارع برنج پرداخته و به این نتیجه رسیدند که روش دو بار وجینکن موتوردار به خاطر کاهش آلودگی محیط زیست و بالا بودن نسبت منافع به هزینه ها مقرون به صرفهتر از روش شیمیایی بوده و نتایج پژوهش حاضر را در مورد اولویت روش کنترل زراعی تایید میکند.
عظیمخان[۲۲]١ و همکاران (۲۰۰۲) نیز در پژوهشی مشابه که به بررسی اثرات مخرب سموم آفتکش در مزارع پنبه پرداختند به نتایج مشابه دست یافتند. روش های پیشگیرانه و استفاده از روش پیشآگاهی جایگزین مناسبی برای روش شیمیایی بوده و از هزینه سنگین واردات سموم میکاهد و توصیه شده این هزینه ها در راه مراقبتهای بهداشتی، بازیافت ضایعات کشاورزی و تحقیق و توسعه مصرف گردند.
نتایج حاصل از پژوهش اته جره[۲۳]٢ و همکاران (۲۰۱۳)، که به مقایسه اقتصادی روش های کنترل علفهای هرز