منابع تحقیق درباره در

23/13 0 5/2

جدول فوق مؤید جدول های قبلی در خصوص علاقه این محصلین به رشته مورد علاقه می باشد . به طوری که نشان داده شده است ، اکثریت این محصلین حدود 84% علاقه به دوران کودکی مربوط می شود . پس از تجربه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه شماره 4 در مورد آن طبق جدول زیر قضاوت می شود.

فرضیه شماره 4 :
گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان ها بستگی به علاقه شخصی آنها دارد.

جدول شماره 13 :توزیع فراوانی و درصد علاقه شخصی به رشته خود
پرسش شماره 1 زیاد متوسط کم هیچ
سفید

پا سخ شماره1 83 31 3 2 1
پا سخ شماره 2 15 39 30 35
1
پاسخ شماره 3
23 48 24 21 4
پاسخ شماره 4 48 53 16 0 3
جمع 169 171 73 58 9
درصد 20/35 62/35 20/15 08/12 89/1
میانگین فراوانی 25/42 75/42 25/18 5/14 25/2

با بررسی نتایج جدول بالا چنین استنباط می شود که ادامه تحصیل در هنرستان ها کاملا با علاقه شخصی آنها بستگی دارد. به طوری که در 100 درصد محصلین بیش از 70 درصد آنها علاقه زیاد و متوسط را مشخص کرده و تعداد کمی به این رشته خود بی علاقگی نشان داده اند. پس با این بررسی فرضیه اثبات می شود.

فرضیه شماره 5 :
گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد. برای قضاوت در مورد فرضیه فوق داده های جداول 14 تا 18 مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.
تا چه میزان در کارهای عملی رشته خود دارای مهارت هستید؟

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 14 :توزیع فراوانی و درصد میزان مهارت در کار عملی
پرسش شماره
5 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 27 72 16 3 2
درصد 5/22 60 23/13 5/2 66/1

جدول فوق نشان می د هد که اکثریت این دانش آموزان به نوعی احساس می کنند که در کار های عملی خود دارای مهارت هستند .
تا چه میزان از نمرات دروس عملی خود احساس رضایت می کنید ؟
جدول شماره 15: توزیع فراوانی ودر صد احساس رضایت از نمرات دروس عملی
پرسش شماره 6 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 21 68 12 1 2
در صد 5/22 66/56 10 30/8 66/1
احساس رضایت از نمرات درس عملی نشان از مهارت آنها دارد . با توجه به جدول فوق این احساس در حدو.د 78 در صد افراد مشهود است .این جدول قبلی خود تایید می گردد .
چه قدر به دلیل داشتن ابتکار در درس عملی مورد تحسین اطرافیان قرار گرفته اید ؟
جدول شماره 16 :توزیع فراوانی و در صد میزان تحسین توسط اطرافیان
سفید هیچ کم متوسط زیاد پرسش شماره 7
3 11 28 41 37 فراوانی
5/2 16/3 33/23 16/34 83/30 دز صد

جدول فوق نشان از مهارت این محصلین در دروس را دارد . این جدول دو جدول قبلی را در خصو ص مهارت کاملاًتایید می کند .
به چه میزان در ادامه رشته خود احساس و آرامش می کنید ؟
جدول شماره 17 : توزیع فراوانی و در صد میزان احساس آرامش از رشته خود
سفید هیچ کم متوسط زیاد پرسش شماره 8
3 4 11 41 61 فراوانی
5/2 33/3 16/9 16/34 83/50 در صد
جدول فوق نشان می دهد که این محصلین کار های خود را به راحتی انجام می دهند و در ادامه رشته خود احساس آرامش دارند . این جدول نیز جدولی قبلی خود را تا یید می کند .
فرضیه شماره5:
گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد .

جدول شماره 18 : توزیع فراوانی و در صد بستگی به گرایش تحصیلی به رشته با میزان مهارت و استعداد
زیاد متوسط کم هیچ بدون جواب
فراوانی در صد فراوانی در صد فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی در صد
پاسخ شماره 5
27
5/22
72
60
16
22/13
3
5/2
2

66/1
پاسخ شماره 7 27 225 68 66/56 12 10 1 83% 2 66/1
پاسخ شماره 18 27 38/30 41 16/34 28 33/23 11 16/9 3 5/2
پاسخ شماره 8 61 83/50 41 16/34 11 16/9 4 33/3 3 5/2
فراوانی کل 152
222
67
19
10
در صد کل
66/31
25/46
16/14
39%
08/2

این جدول کاملاً ز مینه فر ضیه شماره 5را به اثبات می رساند .
در این جدول مهارت و استعداد فنی دانش آموزان که توسط 4 سوءال به آزمایش در آمده است . کاملاًمشهود است . جواب حدود 77 در صد محصلین به سوال های فوق نشان و استعدادفنی و مهارت دانش آموزان و مهارت دانش آموزان دارد در صد بسیار پایین ،جواب هیچ به این سوال ها داده اند .

فرضیه شماره 6:
تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های فنی و حر فه ای مو ثر است . برای قضاوت در مورد فر ضیه فوق داده های جداول شماره 19 تا 22 که مر بوط به پرسش های شماره 9 تا 11 پرسشنامه مورد تجز یه و تحلیل قرار می گیرد .
جدول شماره 19 : توز یع فراوانی ودر صد تاًثیر تشویق دوستان در انتخاب رشته
پرسش شماره 9 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 34 29 29 26 2
در صد 33/28 16/24 16/24 66/21 66/1

جدول فوق تاثیر تشویق دو ستان در انتخاب رشته را مشخص می کند . این بسیار نازلی است و رابطه محکمی را نشان نمی دهد .
چه میزان تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته مو ثر بوده است؟
برای قضاوت در مورد پرسش بالا داده های جدول شماره 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

جدول شماره 20: توزیع فراوانی و در صد تاءثیر تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته
پرسش شماره 10 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 38 33 21 25 3
در صد 66/3 5/27 5/17 83/20 5/2

در این جدول اثر تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته مشخص شده است و نشانگر تاءثیر نسبتاً مثبتی است .
والدین تا چه میزان در انتخاب رشته شما نقش داشته اند؟

جدول شماره 21: توزیع فراوانی و در صد میزان نقش والدین در انتخاب رشته
پرسش شماره 11 زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی 50 35 24 11 0
در صد 66/41 16/29 20 16/9 0
این جدول تاًثیر تشویق والدین رادر انتخاب نشان می دهد و بیانگر تاًثیر مثبت و با لاست .

فرضیه شماره 6:
تشویق افراد خانواده و دو ستان در انتخاب رشته های فنی و حر فه ای مو ثر است .

جدول شماره 22 :توزیع فراوانی ودر صد تاًثیر افراد در انتخاب رشته
زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی درصد
توزیع شماره 9
34
33/28
29
16/24
29
66/21
26
66/21
2
66/1
توزیع شماره 10
38
66/31
33
5/27
21
5/17
25
83/20
3
5/2
توزیع شماره 11
50
66/21
35
16/29
24
20
11
16/9

0
0
فراوانی کل
1122

97

74

62

5
درصد کل
88/33
94/26
55/20
22/17
38/1

از بررسی جدول فوق چنین اسنباط می شود که اکثریت دانش آموزان تحت تاًثیر تشویق و تو صیه افراد و خانواده و دوستان خود قرار گرفته و انتخاب رشته های فنی و حر فه اای بستگی به تشویق آنها نیز داشته است . قابل ذکر است که این تاًثیر از جانب والدین و بیشتر از جانب دو ستان کمتر بوده است.

35

30

25

20

15

10

5

38/1سفید 22/17 هیچ 55/20کم 94/36 متوسط زیاد 8/33

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *