تیر ۲۳, ۱۳۹۹

منابع مقاله درباره امنیت بین المللی

……………………………………………………………………………………………… 99
2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99
2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99
2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99
فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102
3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه ……………………………………………………………… 103
3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108
3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108
3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109
3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110
3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112
3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114
3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115
3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115
3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115
3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115
3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119
3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119
3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119
3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120
3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120
3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121
3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121
3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122
3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125
3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126
3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127
3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129
3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130
3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131
3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131
3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132
3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135
3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136
3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136
3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137
3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138
3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141
3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144
3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147
3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151
3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156
3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157
3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159
3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159
3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160
3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161
3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162
3-10-3 زیست محیط و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163
3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163
3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163
3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164
3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164
3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165
3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165
3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166
3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168
3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169
3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169
3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170
3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170
3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171
3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171
3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173
3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174
3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175
3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176
3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177
3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178
3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179
3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179
3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180
3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180
فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183
4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183
4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184
4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185
4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185
4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189
4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189
4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192
4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193
4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193
4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196
4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197
4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197
4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199
4-4-1-6 محدودیت های تردد و تما