منابع مقاله درباره قابلیت اطمینان

تقریباً معادل نصف پرتوزائی 137Cs می‌باشد.
در خلال کار عادی نیروگاههای اتمی کسر کوچکی از مواد پرتوزا از طریق هوا و آب‌های خروجی به محیط زیست وارد می‌شود که عمدتاً شامل 3H ، 14C ، گازهای نادر و ید پرتوزا می‌باشد.
ب- بازفرابری سوخت هسته‌ای : اورانیم و پلوتونیم موجود در سوخت‌های هسته‌ای پرتودیده مجدداً در کارخانجات بازفرابری بازیافت می‌گردند. قبل از جداسازی شیمیائی، میله‌های سوخت معمولاً به مدت 4 تا 5 ماه انبار می‌شوند تا پرتوزائی هسته‌های پرتوزای با نیمه‌عمر کوتاه مانند 131I ، کاهش یابد. بنابراین در اینگونه کارخانجات، پسمان اصلی از نوع مایع بوده و معمولاً شامل هسته‌های پرتوزای با نیمه‌عمر بلند مانند 137Cs ، 90Sr ، 3H می‌باشد. میزان پرتوگیری ناشی از فعالیت اینگونه کارخانجات به مراتب بیشتر از مراحل دیگر چرخه سوخت هسته‌ای است.
ج- ریزش ناشی از حوادث : بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در رشته‌های گوناگون بدون حادثه نبوده است. تعدادی از اینگونه حوادث که باعث پخش مواد پرتوزا به محیط زیست گردیده‌اند عبارتند از: انفجارات اتمی، متلاشی شدن ماهواره‌ها در فضا، انفجار در راکتورهای اتمی و از جمله وقوع حادثه در نیروگاه اتمی چرنوبیل . در سال 1986 میلادی، نابود شدن زیردریائیهای اتمی و انفجار در ظروف پسمان حاوی مواد پرتوزا ، به دنبال وقوع حادثه فوق، هسته‌های پرتوزایی نظیر 95Zr ، 144Ce،131I ، 137Cs ، 89Sr ، 90Sr ، 238Pu ، 239Pu ، 241Am به سطح زمین ریزش کرده‌اند .
منابع دیگر: تخلیه پسمانهای مایع ناشی از فعالیت کارخانجات بازفرابری سوخت هسته‌ای، یکی از مهمترین منابع پرتوزای مصنوعی آلاینده محیط زیست محسوب می‌گردد. به علاوه، هسته‌های پرتوزای مورد استفاده در صنایع،‌ پزشکی و غیره نیز جزء آلاینده‌های پرتوزا در محیط زیست می‌باشند. هسته‌های پرتوزای مورد مصرف برای این مقاصد، نظیر 99mTc و 131I دارای نیمه‌عمر کوتاه هستند.
پرتوگیری از منابع پرتوزای مصنوعی: مواد پرتوزای مصنوعی می‌توانند از راه‌ها و مسیرهای مختلف به محیط زیست وارد شده شده و نهایتاً انسان را در معرض پرتوگیری خود قرار دهند. اینگونه مواد، بسته به نوع منبع اولیه پرتوزا و محل آن، می‌توانند از طریق مختلف به انسان سرایت نمایند. در زیر باختصار به شرح بعضی از این مسیرها پرداخته می‌شود.
پخش اتمسفری: در صورتی که منابع پرتوزای مصنوعی اولیه ناشی از آزمایشات مربوط به انفجارات اتمی، حوادث بزرگ در نیروگاه‌های اتمی یا کارخانجات بازفرابری و غیره باشد، مواد پرتوزا از طریق پراکندگی در اتمسفر، نشست و توزیع مجدد مواد پرتوزا در محیط می‌توانند باعث پرتوگیری داخلی و خارجی گردند. شدت پرتوگیری‌‌ها، به شرایط جوی زمان حادثه یا انفجار و عوامل دیگر از قبیل رقیق شدن حاصل از جابجایی توده ابر تولید شده، نشست برروی منابع غذایی، آشامیدنی بستگی دارد.
منابع و توزیع مواد پرتوزا در محیط دریا: مواد پرتوزا می‌توانند از طریق اتمسفر بر سطح دریاها ریزش نمایند و یا اینکه مستقیماً از طریق تاسیسات هسته‌ای به محیط دریا راه یابند. این مواد پس از طی مسیرهای مختلف در محیط دریا و از طریق پخش و توزیع افقی و عمودی در این محیط، به زنجیره غذایی انسان راه می‌یابند. این امر در نهایت می‌تواند باعث پرتوگیری داخلی انسان از طریق بلع (مصرف آب و مواد غذایی دریایی) و پرتوگیری خارجی گردد. بدیهی است که عوامل انتقال از آب به رسوبات، ماهیان و غیره و همچنین عوامل پخش در مسیر، نقش اصلی را در چرخه انتقال ایفا می‌نمایند.
انتقال مواد پرتوزا از اکوسیستم کشاورزی: اکوسیستم کشاورزی شامل آن قسمت از محیط می‌شود که مورد استفاده انسان برای تولید منظم مواد غذایی است و دربرگیرنده‌ی زمین، محصول و حیوانات محلی که از این محصول تغذیه می‌نمایند، می‌شود. به دلیل آنکه این سیستم در معرض اتمسفر قرار دارد، لذا آلودگی‌های مواد پرتوزا از منابع مختلف می‌تواند بطور مستقیم و از طریق نشست خشک مواد پرتوزا و یا از طریق باران، برف و غیره وارد آن شود. مواد پرتوزای یاد شده می‌‌توانند بدین ترتیب باعث پرتوگیری داخلی و یا خارجی و یا هر دو شوند. هسته‌های پرتوزای مصنوعی در این اکوسیستم و یا از طریق مصرف گوشت و شیر حیوانات اهلی، به بدن انسان راه می‌یابند.
انتقال مواد پرتوزا از طریق اکوسیستم‌های آب شیرین: این سیستم شامل آب دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و دیگر آب‌های سطحی می‌شود. منابع آلاینده پرتوزای مصنوعی می‌توانند از طریق نشست مستقیم (بار اولیه) و یا به وسیله عمل تمرکز و حمل و انتقال به وسیله آب‌های سطحی (بار ثانویه) به این اکوسیستم راه یابند.
انتقال مواد پرتوزا از طریق مصرف مواد غذایی و آشامیدنی: پرتوگیری ناشی از هسته‌های پرتوزای مصنوعی و از طریق مصرف مواد غذایی و آشامیدنی، بر پایه غلظت هسته‌های پرتوزای مورد نظر در بافت‌هی مختلف، نوع و انرژی پرتو، نیمه‌عمر بیولوژیکی و رفتار متابولیک هسته‌ پرتوزای مورد نظر و هسته‌های پرتوزای دختر و خصوصیات آنها تعیین می‌گردد.
بدیهی است که میزان مصرف ماده غذایی، غلظت هسته‌های پرتوزا در ماده غذایی و یا آشامیدنی و ضریب دُز، نقش اساسی را در این رابطه ایفا می‌نمایند . آلودگی مواد غذایی به وسیله مواد پرتوزا را می‌توان بر پایه مدل‌های محاسباتی تنظیم شده برای شرایط حاکم در منطقه مورد نظر پیش‌بینی کرد. نظارت بر میزان پرتوزایی در مواد غذایی به تدریج به بهبود مدل و برای رسیدن به تصویری قابل اعتماد از مسیرهای مختلف پرتوگیری کمک می‌نماید. گروه‌های مواد غذایی که انتظار می‌رود در وضعیت حوادث هسته‌ای (ریزش مواد پرتوزا در اتمسفر) به طور وسیعی آلوده گردند عبارتند از: شیر، گوشت، حبوبات، سبزیجات و میوه، ماهی و قارچ.
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق

2 -1 مقدمه
این قسمت در برگیرنده حاصل کندوکاوها ، درباره موضوع است . این کنکاش در کتاب ها ، مقاله ها ، گزارش پژوهش ها و پایان نامه ها در سایت ها و کتابخانه هاست . به سخن دیگر ، در برگیرنده اطلاعات مهمی است که خواننده را با نوشته ها و پژوهش های دانشگاهی و سازمانی دیگران در زمینه مسأله پژوهش آشنا می کند . اساس یک پژوهش علمی ، بر آگاهی های مهم در حوزه موضوع پژوهش استوار است . این شناخت ها و آگاهی ها ، توسط پژوهشگران قبلی در محیط های دانشگاهی و سازمانی فراهم آید . در اینجا سابقه و تاریخچه اجلاس ها و کنفرانس های زیست محیطی همچنین بررسی سابقه انجام ارزیابی های زیست محیطی و مطالعات انجام شده جهت تدوین دستورالعملها و الگوهای انجام ارزیابی زیست محیطی، سابقه الزامات قانونی و رهنمودهای ارزیابی زیست محیطی کشورهای مختلف جهان مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
هر پژوهش علمی که انجام می گیرد باید بر پایه ، ارکان و نتیجه های پژوهش های پیشین استوار باشد . و پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین ، اصیل ترین ، به روز ترین و مستندترین دستاوردهای پژوهش های نظری – کاربردی قبلی را شناسایی کند و دریابد که دیگران تا چه مرحله ای مسأله پژوهش مورد نظر او را بررسی کرده اند یا به آن نزدیک شده اند . به سخن دیگر چه بعدهایی از مسأله پژوهش که می خواهد انجام شود توسط دیگران بررسی شده و چه بخش هایی نشده است . که در این تحقیق برای این کار از منابع زیر استفاده شده است :
کتاب ها و مجله های تخصصی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سایت های تخصصی در شبکه اینترنت
پایان نامه های انجام شده
2 – 2 مروری بر تحقیقات پیشین

پس از انتخاب موضوع و مسأله خود برای شناخت دقیق تر آنها ، در جستجوی منابع علمی و گزارش پژوهش های انجام گرفته درباره موضوع و مسأله برآمده و به منظور آگاهی و اطمینان از طرح به جستجوی کلی پرداختم .
– 2 – 1 پژوهش های داخلی
1 . آقای کرامت الله جوکار در مقاله ای با عنوان مدل سازی آلودگی حرارتی نیروگاه اتمی بوشهر که در ششمین همایش ملی انرژی در خردادماه سال 1386 برگزار شد به بررسی موضوع پرداخته و بیان داشتند که ؛ نیروگاه های هسته ای همواره موجب رها سازی مقادیری مواد رادیواکتیو به صورت گاز ، مایع و جامد در محیط زیست می شود آ از این مواد رادیواکتیو اشعه هایی ساتع می گردد که اگر بر نسوج زنده برخورد کنند سیبب تجزیه ، تلاشی و انهدام این نسوج می شوند ، بنابراین اگر محیط زیست آلوده به این مواد باشد ، این مواد یا از برخورد مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تنفس و تغذیه وارد ارگان های مختلف موجود زنده می شوند و در نتیجه در کوتاه مدت و یا دراز مدت ارگان های حیاتی موجود زنده را به انهدام کشانده و زود یا دیر موجود زنده به بیماری یا مرگ گرفتار می شود . گرمای ناشی از خنک کردن کندانسورها نیز می تواند به عنوان آلودگی حرارتی موجب تغییراتی در سیستم بیولوژیکی گردد . در رآکتورهای آب تحت فشار (PWR) همانند سایر راکتورها مسئله جلوگیری از پخش مواد پرتوزا در فضای ساختمان رآکتور و محیط زیست موضوعی اساسی است . در چارچوب این مقاله به لحاظ اهمیت ، تنها ساختمان جت آب گرم خروجی از کندانسور در دریا برای بدترین شرایط به کمک نرم افزار fluent تحلیل گردیده که با شبیه سازی شرایط کاری رآکتور ، رفتار آب گرم در دریا و همچنین زمان تعادل در محدوده ای از منطقه خروجی ساختمان تعیین می گردد .
2. آقای محمد رضا طاهری در مقاله ای تحت عنوان بررسی منابع آلوده کننده دریای خلیج فارس و ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی آن ، به موارد چندی اشاره دارد . محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده است در برابر مواد خارجی که به عمد یا غیر عمد به آن وارد می شود بسیار آسیب پذیر است . در نزدیکی سواحل تنوع زیستی چشمگیرتر است زیرا از مواد غذایی غنی برخوردار است که از طریق رودخانه ها به دریا ریخته می شوند که این مواد بدون احتساب نتایج فعالیت های انسان است . خلیج فارس ب دلیل شرایط اقلیمی ویژه حاکم بر آن بسیار شکننده و آسیب پذیر است و ورود کمترین آلاینده به داخل دریا اثرات مخربی بر روی سلامت آبزیان و موجودات آن دارد . خلاصه کلام این که ، میزان آلودگی خلیج فارس 47 برابر آلودگی متوسط محیط برآورده شده است که نیمی از آن مربوط به تردد نفتکش ها و کشتی های تجاری است . مطالعات انجام یافته نشان داده است حفاظت در برابر آلودگی نفتی در صدر اولویت های زیست محیطی برای این منطقه شناخته می شود .

3.آقای مجید مخدوم استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در مقاله ای با نام چهار نکته در ارزیابی اثرات توسعه ، که در نشریه علمی محیط و توسعه ، سال دوم ، شماره سوم ، زمستان 1387 چاپ شده است ، مروری بر ارزیابی اثرات توسعه و یا به عبارت روشن تر ، ارزیابی نشانزدهای محیط زیستی داشته که نشان می دهد هنوز در کشور ما روی برخی از معانی و مفاهیم تناقض هایی در آرا وجود دارد . هم چنین نشانزدهایی چند در محیط زیست به خاطر به کارگیری تکنولوژی های نوین بروز می کند که اغلب ما از آن بی خبریم . در این مقاله کوشش شده است در چهار نکته تناقض هایی آرایی حل و فصل شوند و نشانزدهای بروز کرده معرفی گردند .
4.علی اکبر دهقان نیری ( 1368 ) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی مدیریت سوخت داخل قلب رآکتور اتمی بوشهر ( ایران – 1 ) و محاسبه هزینه چرخه سوخت آن انجام داده اند . در این پروژه با استفاده از متوسط مصرف سوخت خارج شده و استفاده از یک برنامه کامپیوتری نوشته شده برای محاسبه هزینه های چرخه سوخت ، این هزینه ها محاسبه گردیده است . مدیریت سوخت داخل قلب ، یکی از زمینه های قابل مطالعه و بررسی در مهندسی هسته ای می باشد . هدف از مطالعه مدیریت سوخت داخل قلب عبارت است از تعیین یک استراتژی کلی برای سوخت گذاری و برداشت آن و بهره برداری از سوخت داخل قلب به نحوی که قلب مورد نظر بتواند انرژی مورد نیاز را در چارچوب مسائل ایمنی و رعایت آن تأمین نماید .
5.کامران سپانلو ( 1368 ) در مطالعه ای با عنوان ” کاربرد ارزیابی ایمن به روش احتمالاتی (PSA ) در بررسی قابلیت اعتماد سیستم های ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در صورت وقوع حادثه و قطع تغذیه الکتریکی خارجی” به بررسی موضوع پرداخته است . حادثه قطع تغذیه الکتریکی خارجی نیروگاه از نقطه نظر ایمنی هسته ای از حوادث مهم و جدی می باشد به طوری که عدم وجود یک سیستم برق اضطراری قابل اعتماد عملکرد سیستم های اصلی و سیستم های ایمنی و حفاظتی نیروگاه را مورد سئوال قرار داده و می تواند زنجیره ای از حوادث را که منجر به صدمه رسیدن به قلب رآکتور گردد ، به دنبال داشته باشد . از نقطه نظر ایمنی هسته ای طراحی نیروگاه های اتمی به گونه ای باید باشد که در صورت بروز وقایع غیر مترقبه ، بتوان از آسیب رسیدن به حسارهای ایمنی نیروگاه اجتناب و در نهایت مانع از نشت مواد رادیواکتیو به محیط بیرون شد . در این جهت عملکرد موفق سیستم های ایمنی نیروگاه در جلوگیری از گسترش حادثه و به حداقل رسانیدن عواقب آن نقش تعیین کننده ای دارند .
6.وحید خرمی (1389 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” کاربرد روش PSA در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم برق اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر و تحلیل حادثه قطع کامل برق نیروگاه ” به بررسی موضوع پرداخته است . حادثه قطع الکتریکی خارجی ( LOOP ) جزء مهم ترین حوادث نیروگاه های هسته ای است که در صورت اتفاق افتادن ، تغذیه پمپ های اصلی مدار اول قطع گردیده و باعث تریپ راکتور می شود . در تحلیل های ایمنی به منظور در نظر گرفتن بدترین شرایط ، پس از زمان کوتاهی از شروع حادثه ، ژنراتور اصلی نیروگاه متوقف شده شینه های تغذیه بارهای نیروگاه بدون ولتاژ شده و به این ترتیب تغذیه AC کلیه بارهای نیروگاه از جمله سیستم های ایمنی قطع می گردد . برای کنترل حادثه فوق لازم است تا سیستم های تغذیه پشتیبان ، یعنی دیزل ژنراتورهای اضطراری ، حداقل برای یکی از کانال های ایمنی راه اندازی و به صورت مرحله بارگذاری گردند . در صورت عدم راه اندازی و بارگذاری این واحدهای پشتیبان ، حادثه پیشرفت نموده و به حادثه S.B.O مبدل می گردد که جزء حوادث مهم نیروگاهی بوده که در صورت رخداد و خرابی دیزل ژنراتور پشتیبان حادثه S.B.O ( Common Station DG ) ، در اثر عدم کارکرد سیستم های برداشت حرارت پسماند ، قلب رآکتور ذوب می گردد . هدف از انجام این رساله ، بررسی قابلیت اطمینان تغذیه الکتریکی اضطراری ( EPSS ) نیروگاه بوشهر در طی زمان رخداد LOOP می باشد .
7.سید محمد مهدی ابطحی و همکاران ، در سال 1391 در مجله علوم و فنون هسته ای ، در مقاله ای با عنوان بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه ای ویژه حمل پسمان های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر ، به این موضوع پرداخته اند که : در عملکرد نیروگاه اتمی سالانه مقادیر قابل توجهی پسمان پرتوزا تولید می شود . برای حمل و نقل و دفع این پسمان ها لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود . بنابر استانداردهای موجود لازم است محفظه ای ویژه حمل پسمان ها به گونه ای طراحی شود که مقدار دز معادل بر روی سطح خارجی آن از mSv/br 2 و در فاصله 2 متری از آن mSv/br 1/. تجاوز نکند . هدف از این پژوهش طراحی حفاظ رادیولوژیکی برای محفظه های مخصوص حمل پسمان های گروه II نیروگاه اتمی بوشهر می باشد . محاسبات توزیع دز و طراحی محفظه با استفاده از روش مونت کارلو و با بهره گیری از کد MCNP5 انجام پذیرفته است . برای محاسبات از 8 پردازنده به صورت وازی استفاده شده است .
8.مسعود فیضی نژاد ، سیروس خاموشی ، در سال 1383 ، در مجلیه علوم و فنون هسته ای در مقاله ای با عنوان مدلسازی پخش جوی در نیرواه هسته ای بوشهر ، به این موضوع تجه داشته است . مدل کامپیوتری ADIMI.0 بر پایه توزیع گوسی ، برای توصیف فرایندهای پخش جوی ، جابجایی آلاینده های رادیواکتیو گازی و ذرات معلق در هوا برای نیروگاه اتمی بوشهر طراحی و آماده سازی شده است . با این بسته نرم افزاری می توان غلظت و نرخ نهشت آلودگی های رها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *