منابع و ماخذ تحقیق درمان شناختی رفتاری-خرید فایل

شناخت:تغییرات شناختی یا تغییر دادن افکار یک فرد در سطح افکار خودکار شروع می شود. توجه کردن به این گونه افکار و یادگیری کنترل اثرات آنها، برای بسیاری از بیماران اغلب تجربه ای جدید است و این تجربه به آنها کمک می کند تا اثرات سبک شناختی شان را بشناسند.
تجارب شخصی و تمرین مهارت ها:تجارب جدید روشی برای تغییر دیدگاه فرد است، به خصوص در هنگام کار با راهبردهای جبرانی که به شدت یا باورهای اساسی و طرحواره ها مرتبطند. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].

مدیریت مسئله و تصمیم گیری:اصطلاح مدیریت مسلئه نشان میدهد که چندین مشکل وجود دارد که برای آنها راه حل های ایده آلی وجود ندارد در عوض راه هایی وجود دارد که می توان با موقعیت ها مقابله کرد تا پیامدهای منفی مشکلات را به حداقل رساند.
تاب آوری:تاب آوری عبارت است از: حفظ تمرکز و دنبال کردن اهداف شخصی در مواجهه با مشکلات وموانع قابل حل.
تمرکز بر اجرا در مقابل تمرکز بر هدف:چارچوب شناختی هر فرد به شدت بر این که چگونه موقعیت های مختلف را تجربه و آنها را کنترل کند تأثیر می گذارد. پذیرش یک دیدگاه متمرکز بر اجرا به افراد کمک میکند تا انجام کارها را دنبال کنندو آنها را به پایان برسانند [گلویتز، 1999؛ گلیوتز و شال، 1998].
تغییر باورهای اساسی و طرحواره ها:طرحواره ها و باورهای اساسی قسمتی از فرایند معنادهی به تجاربند که عمدتاً در دوران کودکی به وجود آمده اند. درمان شناختی رفتاری به این گونه افراد کمک می کند تا روش های مقابله ای بهتری را در محیط فعلی خود بیاموزند.
مداخله های رفتاری
فعال سازی رفتاری برای کاهش اهمال کاری: اهمال کاری فرصت بدست آوردن حس شایستگی و داشتن مهارت در مواجهه و کنترل بسیاری از تکالیف روزانه زندگی را سلب می کند. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].
مدیریت زمان:بارکلی ، مورفی و بوش (2001)، مدیریت ضعیف زمان در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی ، نتیجه ادراک ضعیف گذشت زمان ارزیابی نادرست میزان زمان لازم برای تکمیل تکالیف مختلف و برنامه ریزی و اولویت بندی مهارت هاست ( به نقل از رامسی، ترجمه مشهدی، 1390].
مهارت های سازماندهی: افراد مبتلا به این اختلال با بیش- تعمیم دهی این گونه اشتباهات آن را دلیلی مبنی بر شکست شخصی خود می دانند. تکالیف این افراد در درمان شناختی رفتاری (CBT) این است که این اشتباهات را به عنوان بخشی از مسیر تشکیل مهارت در نظر گیرند. بنابراین، مشکلات سازمان دهی با دیدگاه مدیریت مشکل با همکاری بیمار مورد بررسی قرار می گیرند.
مهندسی محیط: رویکرد برنامه ریزی محیطی را باید با توجه به به محیط بیمار و آسیب پذیری خاص او نسبت به محرک های ایجاد کننده حواس پرتی تنظیم کرد.
جرات ورزی: جرأت ورزی شامل حمایت از خود و استفاده از منابع حمایت های موجود برای حداکثر استفاده بردن از توانایی های خود برای مقابله است. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].

2- پیشینه تحقیق
مشخصات تحقیقات انجام شده پیرامون مداخلات روانشناختی ویگنز، ساین، گتز، هوچینگ، (1999) اثر بخشی آموزش روانی گروهی 4 جلسه ای متشکل از 9 بزرگسال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی را مورد بررسی قرار دادن. که بر هفت مشکل رایج مرتبط با این اختلال تأکید می کند.: عزت نفس، فزون کنشی، مشکل در روابط، عدم سازماند هی، تکانشگری، بی ثباتی هیجانی و نارسایی توجه. نتایج نشان داد که از نظر آماری در سه حوزه از هفت حوزه فهرست اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بزرگسال کاهش معناداری ایجاد شد: سازمان دهی ضعیف، نارسایی توجه و به طور قابل توجه درحوزه عزت نفس. همچنین تفاوت های معناداری میان گروه های درمانی و کنترل در نمرات پس آزمون مشاهده شد.این نمرات نشان میدهد که شرکت در درمان گروهی با بهبود در مقیاس های سازمان دهی، توجه و ثبات عاطفی و همچنین کاهش عزت نفس مرتبط بوده است. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].
سافرن، اتو ، اسپریچ، وینت، ویلنز، بیدرمن (2005) با اقتباس از درمان شناختی رفتاری مک درموت (2000) برای بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، مطالعه ای با گروه کنترل تصادفی و رویکرد CBTرا بر روی بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی که رژیم دارویی ثابتی داشتند ولی هنوز نشانه های مرضی آنها کاملا بهبود نیافته بود، اجرا کردند. آزمودنی هایی که درمان CBT را به پایان رساندند، در مقیاس های نشانه های مرضی اختلال اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (با بهره گرفتن از مقیاس های خودسنجی و ارزیاب های مستقل)، افسردگی، اضطراب و کنش وری کلی بهبود نشان ددادن و پاسخ آنها به درمان نسبت به پاسخ افرادی که دارو درمانگری تنها، دریافت کرده بودند چهاربرابر بیشتر بود این موضوع نشان می دهد که CBT نقش مجزایی در درمان این اختلال دارد. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].
راستین و رامسی (2006) یک مطالعه آینده نگر در مورد یک رویکرد فردی درمانگری برای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بزرگسال، انجام دادند. آنها رویکردCBT برای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بزرگسال را با دارو درمانگری ترکیب کردند. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].
همچنین ویلینز، مک درموت، بیدرمن، آبرانتس، هاسی، اسپنسر (1999) به منظور مطالعه تأثیر درمان CBT برای بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی از بررسی منظم نموداری، استفاده کردند. نتایج مطالعات نشان داد که افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی به خوبی به درمان CBT پاسخ می دهند و درمان روانی- اجتماعی پاسخ مثببت دریافت شده از تثبیت دارویی تنها را افزایش می دهد. هنگامی که داروها تثبیت شدهد، شرکت کنندگان در مقایسه با نمرات قبل از درمان در مقیاس های شدت نشانه های اختلال اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، افسردگی اضطراب و درجه بندی کنش وری کلی بهبودی معناداری نشان دادند.
نتایج نشان داد که درمان التقاطی از نظر آماری منجر به بهبود معناداری در نمره کلی مقیاس اختلال های توجه بروان و نمرات همه 5 خرده مقیاس آن، مقیاس افسردگی بک (BDI-II)II ، مقیاس اضطراب بک (BAI) از شدت اختلال اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کنش وری کلی شد. به طور کلی بیش از 67 درصد آزمودنیها، بهبود حداقل متوسطی در نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و 56 درصد آن ها بهبود بیشتری در نشانه های کنش وری کلی نشان دادند. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].
از جمله پژوهش هایی که در کشور انجام گرفته می توان به پژوهش های هادیانفر (1379)، زارعی (1379)، هاشمی نصرت آباد (1385)، ناصری زاده (1385)، آزرمی (1387)، قصابی (1387)، صاحبان (1389) و علیزاده (1388) اشاره نمود. این پژوهشگران اثربخشی مداخلات روانشناختی را در کاهش نشانه های اختلال نقض توجه و بیش فعالی رضایت بخش گزارش کرده اند. پژوهش های جوکار (1388)، پاشاسلطانی (1381)، تیزدست (1385) و جنتین (1387) اندازه اثر مداخلات روانشناختی بر کاهش نشانه های این اختلال را متوسط گزارش نموده اند.
برامهام، یانگ، بیکرداک (2008)، در مطالعه اش با عنوان بررسی گروه درمانی شناختی برای بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بیان داشت که در گروه کنترل که درمان CBT و اطلاعات زیادی درباره اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی داشتند بهبودی معناداری نسبت به گروه شاهد وجود دارد و نتایج نشان می‌دهد درمان گروه CBT برای بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی قابل قبول و مقرون به صرفه می‌باشد. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].

جدول 1-4- مشخصات تحقیقات انجام شده پیرامون مداخلات روانشناختی در ایران
ردیف عنوان تحقیق منبع پژوهشگر الگوی درمانی سال اجرا حجم نمونه ابزار آماره مورد استفاده میزان آماره سطح معناداری اندازه اثر

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *