منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خلیل جبران، ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی

دانلود پایان نامه

شدیم ولی نه درون ما به دلیل اشتیاق به شما آرام گرفت و نه اشک چشمانمان خشک شد. وقتی درون ما با شما نجوا می کند، اگر آرامش و صبر ما نبود، نزدیک بود که غم و اندوه، ما را از بین ببرد.
141 – عمر الدسوقی، فی الأدب الحدیث، القاهره، دار الفکر العربی، مجلد الاول، 1967م، ص:31.
142 – شفیعی کدکنی، شعر معاصر عرب، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، 1380ش، ص:77.
143 – محمد مصطفی هداره، بحوث فی الأدب العربی الحدیث، دارالنهضه العربیه، بیروت، 1994م، ص:22.
144 – ریحانه ملازاده، الرومانسیه فی شعر سید قطب، التراث الادبی، السنه الثانیه، العدد السابع، 1389ش، ص:120.
145 – حسن دادخواه، محسن حیدری، رمانتیسم در شعر بدر شاکر السیاب، ص: 117.
146 – بدوی طبانه، التیارات المعاصره فی النقد الادبی، دار الثقافه، بیروت، لاط، لاتا، صص:16-17.
147 – محمد جنتی فر، محمدحسن معصومی، تاریخ الادب العربی الحدیث، ندای سروش، قم، الطبعه الاولی،1425ه.ق، ص:198.
148 – جنتی فر ، معصومی، تاریخ الأدب العربی الحدیث، ص:199.
149 – محمد غنیمی هلال، ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت اله زاده شیرازی، نشر امیر کبیر، تهران،1373ش، ص:39.
150 – عبدالحمید الجیده، الاتجاهات الجدیده فی الشعر العربی المعاصر، مؤسسه نوفل، بیروت، الطبعه الاول،1980م، ص:175.
151- فضل اله میرقادری، شعر « تأملی» بر ادبیات عربی معاصر، انتشارات نوید شیراز، شیراز، چاپ اول، 1385ش، ص: 128.
152- یوسف عید، المدارس الادبیه و مذاهبها: القسم النظری، دارالفکراللبنانی، بیروت، المجلد الاول، الطبعه الاولی، 1994م، ص:140.
153 – یاسین الأیوبی، مذاهب الأدب: معالم و انعکاسات،دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الثانیه، 1984م، ص:280.
154 – فایز ترحینی، الأدب: أنواع و مذاهب، منشورات النخیل، بیروت، الطبعه الاولی، 1995م، ص:133.
155 – فضل الله میرقادری، تأملی بر ادبیات عربی معاصر، ص:154.
156 – أنیس المقدسی، الاتجاهات الادبیه فی العالم العربی الحدیث، دار العلم للملایین، الطبعه الثامنه، 1988م، ص:353.
157 -امیر متقی مقدم، ظاهره الغاب فی الشعر العربی الرومانسی، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه وآدابها، فصلیه محکمه، العدد20، الخریف، 1390، ص62.
158 – خلیل پروینی، روح اله جعفری، نگاهی به طبیعت در آثار جبران خلیل جبران، دانشگاه کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره19، 1385ش. ص:44.
159 – جبران خلیل جبران، المواکب، مؤسسه نوفل، 1986، ص:151.
ترجمه: آیا تو نیز مانند من جنگل را به جای قصرها، به عنوان پناهگاه در نظر گرفتی، و دنباله رو آبشارها بودی و از صخره ها بالا رفتی. آیا هنگام عصر مانند من میان شاخه های انگور نشستی. شاخه های انگوری که بسان طلای آویزان بودند. آیا شب هنگام بر روی گیاهان نشستی و در آسمان نگریستی. آیا قصد داری از آینده چشم بپوشی و آن را رها کنی و گذشته را هم فراموش کنی؟
160 – فایز ترحینی، الأدب: أنواع و مذاهب، ص:123.
161 – فضل اله میرقادری، شعر «تأملی» بر ادبیات معاصر، ص: 163.
162 – ابوالقاسم الشابی، الدیوان، ص: 106.
ترجمه: تو هم چون کودکان، رؤیاها، صدا، صبح هنگام، آسمان درحال خنده، شب مهتابی، گل و خنده کودک تازه متولد شده شیرین هستی.
163 – جبران خلیل جبران، المجموعه الکامله، دارصادر، بیروت، المجلد السادس، الطبعه الرابعه، 1997م، ص:25.
ترجمه: ای شب، من نیز مانند تو هستم. ای شب آیا مرا بزرگوار می پنداری در حالی که شبیه تو هستم. آن ها افتخار می کنند و به آتش تشبیه می نمایند. ای شب، من در خواسته ها، رؤیاها، و اخلاقم شبیه تو هستم.
164 – طالب زکی طالب، ایلیا ابوماضی بین التجدید و التقلید، ص:76.
ترجمه: و بوستان، بوستانی که شاعر آن را بخشنده، سرخوش، پاک و پایدار ساخته است. بوستانی که شاعر اطراف و زمین آن را با رنگ ها و سایه های قشنگ، برای پروانه ای که برای او زنده است و زنبوری که در آن جا زندگی می کند و شاعری مانند من، زینت داده است. این بوستان را درست کرده است تا اشک هایش را در آن جاری سازد و بتواند خانواده ها را از نابوی حقظ کند و این بوستان محلی برای بلبل های آواز خوان و عقاب ها و شبنم ها باشد.
165 – غنیمی هلال، الرومانتیکیه، ص: 167.
166 – احسان عباس، فن الشعر، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الثانیه، 1959م، ص:51.
167 – محمد حمود العبد، الحداثه فی الشعر العربی الحدیث: بیانها و مظاهرها، الشرکه العالمیه للکتاب، بیروت، ط1، 1996م، ص:315.
168 – فؤاد القرقوی، أهم مظاهر الرومنطیقیه فی الادب العربی الحدیث و أهم المؤثرات الاجنبیه فیها، دارالعربیه للکتاب، بیروت، لاط، لاتا ص148.
169 – ریحانه ملازاده، الملامح الرومانسیه فی شعر فدوی طوقان، اضاءات نقدیه، العدد العاشر، السنه الثالثه، 1392ش، صص:202-203.
170 – فدوی طوقان، الاعمال الشعریه الکامله، مؤسسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1993م، ص:305.
ترجمه: عشق پناهگاه و محل فراری بود در برابر نابودی من و تو. عشق بخاطر آرامش درون، نفس و روح را در برگرفت. روح را برای آرامش قلب ها در آغوش گرقت.
171- حسن دادخواه، محسن حیدری، رومانتیسم در شعر بدر شاکر السیاب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 19، 1385ش، ص: 121.
172 – بدر شاکر السیاب، الدیوان، دار العوده، بیروت، المجلد الاول، 1971، ص:27.
ترجمه: آیا از دخترک چوپان هیچ می دانی؟ از روستا؟ از آن چه که سوز عشق است هیچ می دانی؟ آن روستاست، آیا نخلستان را می بینی؟ این آوازهای آن است، آیا می شنوی؟ از تنه درخت درباره چسبیدن سینه های لزران و دورشدن لب ها از همدیگر بپ
رس، ای جنگل، آیا رقص نور را بر قطره اشک میان پلک هایش دیده ای؟.
173 – احمد براتی، مظاهرالرومانسیه فی شعر محمد عبدالمعطی الهمشری، رساله الماجستیر، جامعه الخوارزمی، 1391ش، ص:40.
174 – ایمان یوسف بقایی، الاعلام من الادباء و الشعراء: الیاس ابوشبکه و الفردوس المشتهی، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، 1995م،ص:50.
175 – جبران خلیل جبران، پیامبر، ترجمه حسین الهی قمشه ای، تهران، انتشارات روزنه، لاط، 1378، ص: 102.
ترجمه: محبت جز خویشتن خویش را نمی بخشد، و جز خویش را برنمی تابد و محبت بر چیزی تملک نداشته و نمی خواهد کسی بر او تملک جوید، چرا که محبت را محبت بس است. پس هنگامی که عشق می ورزی مگو که خدا در قلب من است. بلکه بگو من در قلب خدایم.
176 – همان، ص: 105.
177 – حمید احمدیان، عالیه جعفری زاده، دین و تکثرزدایی دینی نزد جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال سوم، شماره شش، 1391، ص: 40.
178 – أنطوان القوال، المجموعه الکامله لمؤلفات جبران خلیل جبران: نصوص خارج المجموعه، منشورات دارالجیل، الطبعه الأولی، 1994م، ص: 208.
ترجمه: من مسیحی ام و به آن افتخار می کنم، ولی به پیامبر عرب عشق می ورزم و نامش را بزرگ می دارم و دوست دار عظمت اسلام هستم و از زوال آن بیمناک.
179 – محمد عبدالمنعم الخفاجی، قصه الأدب المهجری، لبنان، دارالکتاب، لاط، 1986، ص: 91.
180 – جبران خلیل جبران، پیامبر و باغ پیامبر، ترجمه موسی اسوار، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1386، ص: 155.
181 – ق، آیه 22.
ترجمه: ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و و امروز چشمت کاملا تیزبین است.
182 – حمید احمدیان، عالیه جعفری زاده، 1391، ص: 43.
183 – فایز ترحینی، ص: 132.
184 – سید فضل الله میرقادری، شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر، ص: 37.
185 – همان، صص: 38-39.
186 – سعید الورقی، لغه الشعر العربی الحدیث: مقوماتها الفنیه و طاقاتها الابداعیه، بیروت، دارالنهضه العربیه، الطبعه الثالثه، 1984، صص: 77-78.
187 – همان، ص:110-111.
188 – سعید الورقی، ص: 112.
189 – سعید الورقی، صص:112-113.
190 – همان، ص: 113.
ترجمه: از نور اندک من روشنایی زیاد می شود. هنگامی که شب طولانی می گردد و تاریکی فراگیر شود و زمانی که صبحدم از بین رود و روز پدید می آید، ای ستارگان پنهان شوید و ای ماه بدرخش. از نور اندک من روشنایی زیاد می شود.
191 – قیس بن مُلَوَّح، دیوان مجنون و لیلی، دراسه و تعلیق: یسری عبدالغنی، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، 1999م، ص:104.
ترجمه: زمانی که نام لیلی را به خاطر آورد، او را محکم در چنک خود گرفت. مانند زمانی که قلب من در چنگال پرنده ای اسیر بود. گویا شکاف های زمین برای من هم چون حلقه های انگشتری بود که عرض و طول آن اضافه نمی شد.
192 – عبداللطیف شراره، معارک ادبیه: قدیمه وجدیده، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الاولی، 1984م، ص:192.
193 – ابوالقاسم الشابی، الدیوان، قدمه و شرحه احمد حسن بسج، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الرابعه، 2005م، ص62 .
ترجمه: مانند انسان ها حرکت می کنم و درون من بسان قبر است و قلبم هم چون دنیای ویران شده است. تاریکی که نهایتی برای آن وجود ندارد و ترسی که میان سکون بی انتهای آن پراکنده شده است. زمانی که مردم مرا مورد تمسخر خود قرار می دهند، من با بردباری لبخند می زنم؛ لبخندی توأم با اندوه و افسردگی و تلخی. انگار که از دل خارها گل های پژمرده را بیرون می کشم.
194 – سعید الورقی، ص: 255.
195 – سعید الورقی، صص: 255-257.
196 – نازک الملائکه، الدیوان، قصیده شظایا و رماد، دارالعوده، بیروت، المجلدالثانی، 1986م، ص:117.
ترجمه: درونم از من می پرسد من نیز مانند آن هستم و با حیرت در تاریکی نگاه می کنم. چیزی نیست که صلح را به من اعطا نماید. هم چنان از من سؤال می پرسید و جواب می گرفت و سراب آن را می پوشاند و من هم چنان آن را به خود نزدیک می دانستم و زمانی که به وی رسیدم ذوب می شد.
197- همان، ص91.
ترجمه: بدن من در درد و رنج و ذهنم در قید و بند در میان سکوت نیستی و صدای درون است.
198 – مهدی ممتحن، زهرا مهاجرنوعی، الحزن الرومانسیه بین الادب الحدیث و الرومیات الحمدانی، فصلیه دراسات الادب المعاصر، السنه الثالثه، العدد العاشره، 1390ش، ص:103.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشیوه تفکر، نشر الکترونیک، بدرشاکر السیاب، نشر الکترونیکی

پاسخی بگذارید