مهر ۱, ۱۳۹۹

فایل جدید : منابع پایان نامه ارشد درمورد تجزیه واریانس، ضریب همبستگی، مورفولوژی-رشته برق

بادرنجبویه وجود دارد، لذا شناسایی ترکیبات نیز صورت گرفت. پس از آبگیری اسانس استحصال شده که توسط دستگاه روتاری صورت پذیرفت (شکل۳-۱۰)، جهت تجزیه کمی و کیفی اسانس مذکور توسط حلال اتانول ۱۰۰% به میزان ۲ سی‌سی به آن اضافه شد. نمونه آماده شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی توام با طیف‌سنجی جرمی (GC-MS) تزریق گردید (شکل۳-۱۱). از آنجایی که ترکیبات موجود در اسانس‎ها به لحاظ ورن مولکولی و قطبیت بعنوان مواد فرار شناخته می‌شوند از این رو عمل جداسازی و شناسایی ترکیبات متشکله اسانس بدست آمده توسط روش مروماتوگرافی گازی توام با طیف سنجی جرمی (GC-MS) انجام گردید. برای این منظور طیف های جرمی بدست آمده از دستگاه GC-MS با طیف های جرمی استاندارد موجود در منابع (Adams RP,2004) مقایسه گردید. برای تائید شناسایی انجام شده توسط طیف‌های جرمی، از شاخص بازداری کواتس استفاده شد.

شرایط دستگاه GC-MS مطابق جدول ۳-۵ بود:
دستگاه GC
مدلHP-6890 شرکت HEWLETT PACKAR آمریکا
نوع ستون
HP-5MS (5% PHenyl di methyl siloxan)
ابعاد ستون
طول۳۰ متر، قطر۰.۲۵ میلی‌متر و ضخامت فیلم ۰.۳۲ میکرون
برنامه ریزی دمایی ستون
دمای اولیه ۶۰درجه سانتیگراد(۳ دقیقه)، گرادیان دمایی۵، دمای نهایی ۲۲۰درجه
محل تزریق
Split/split less
دمای محل تزریق
۲۵۰ درجه سانتیگراد
گاز حامل
هلیوم با شدت جریان ۱ میلی لیتر در دقیقه
دستگاه Mass
مدلHP-5973 شرکت HEWLETT PACKAR آمریکا
انرژی یونش(EI)
۷۰ الکترون ولت
دمای محفظه یونش
۲۳۰ درجه سانتیگراد
تجزیه‌گر جرمی
کوادروپل
دمای تجزیه‌گر جرمی
۱۵۰ درجه سانتیگراد

۳-۵ تجزیه داده‌های آماری
پس از آمار برداری، نتایج آزمایشات در برنامه EXCEL وارد شدند. بعد از تست نرمال بودن دادهها،تجزیه دادهها با SPSS انجام گرفت. مقایسات میانگین اثرات ساده و متقابل به روش آزمون دانکن صورت گرفت.

فصل چهارم
نتایج و بحث

۴-۱ کشت بافت
نتایج حاصل از رشد ریز نمونه‌ها در محیط کشت MS نشان می‌دهند که استفاده از این محیط کشت بدون استفاده از هورمون نقش بسزایی در تولید این گیاه دارویی در سطح ۵ درصد داشته است و می‌تواند روش مناسبی تلقی گردد. همچنین نسبت‌های مختلف مورفولوژیکی(طول ساقه، تعداد برگ، طول ریشه، متوسط طول برگ، تعداد ریشه جانبی و تعداد جوانه در ساقه) نیز مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
برای طول ساقه نمونه شماره ۵ کمترین طول را با ارتفاع ۵/۱ سانتی‌متر و نمونه‌هایی ۸،۴ بیشترین طول ساقه را با ارتفاع ۵/۵ سانتی‌متر به خود اختصاص دادند. بهترین نتیجه را در نمونه‌های جوانه‌ای در محیط کشت MS برای طول ساقه با میانگین ۱±۲۶/۳ سانتی‌متر بدست آمد.

نمودار۴-۱ طول ساقه

برای طول ریشه نمونه‌های ۱۸،۱۰،۷،۵،۱ کمترین طول ریشه را با ۲/۰ سانتی‌متر و نمونه شماره ۳ با ۴ سانتی‌متر بیشترین طول ریشه را به خود اختصاص دادند.

نمودار۴-۲ طول ریشه
برای تعداد برگ در ساقه نمونه‌های شماره ۶،۱ کمترین تعداد برگ در ساقه را با ۹ برگ و نمونه‌های ۱۱،۱۵ بیشترین تعداد برگ با ۱۵ برگ در ساقه را به خود اختصاص دادند. بهترین نتیجه را در نمونه‌های جوانه‌ای در محیط کشت MS برای تعداد برگ در ساقه با میانگین ۱±۱۲ برگ بدست آمد.

نمودار۴-۳ تعداد برگ در ساقه

برای تعداد ریشه جانبی نمونه‌های ۲۰،۱۸،۱۰،۷ کمترین تعداد ریشه جانبی را با یک ریشه و نمونه‌ شماره ۱۴ بیشترین ریشه جانبی را با ۱۲ ریشه به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار۴-۴ تعداد ریشه جانبی
برای تعداد جوانه در ساقه نمونه‌های ۱۰،۸ کمترین تعداد جوانه را با دو جوانه و نمونه‌ شماره ۱۱ با شش جوانه بیشترین تعداد جوانه را دارا می باشند و بهترین نتیجه از کشت جوانه‌های جانبی و انتهایی در محیط کشت برای آن با میانگین ۵/۰±۵/۳ بدست آمده است.

نمودار۴-۵ تعداد جوانه در ساقه
برای متوسط طول برگ نمونه‌های ۱۲،۱ کمترین طول را با ۴/۰ سانتی‌متر و نمونه شماره ۱۸ با ۹/۰ سانتی‌متر بیشترین طول برگ را به خود اختصاص داده‌اند. بهترین نتیجه را در نمونه‌های جوانه‌ای در محیط کشت MS آن نیز با میانگین ۵/۰±۶۵/۰ سانتی‌متر بدست آمد.

نمودار۴-۶ متوسط طول برگ
در این تحقیق بهترین نتیجه برای کشت درون شیشه‌ای گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) استفاده از جوانه‌های جانبی و انتهایی به عنوان ریزنمونه بوده است و با توجه به اینکه در محیط کشت از هیچ هورمونی برای رشد این گیاه استفاده نشده است اما در تمامی نمونه‌ها اندام‌های اصلی مانند ریشه، ساقه و برگ را مشاهده شده است که در بیشتر گزارش‌های دیگر محققین برای ایجاد این اندام‌ها از هورمون‌های گیاهی برای القاء آن‌ها استفاده می‌کردند. با توجه به داده‌ها رابطه مستقیمی بین تعداد برگ و جوانه های جانبی وجود دارد.

۴-۲ تاثیر EMS بر روی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه
ارزیابی دقیق تاثیر EMS بر گیاه و انتخاب مناسب‌ترین غلظت و زمان تیمار، نیازمند دامنه وسیعی از غلظت‌ها و زمان‌ها می‌باشد. به همین منظور در این تحقیق از غلظت‌های معتددی که در مواد و روش‌ها توضیح داده شد، استفاده گردید. در غلظت‌های بیشتر از ۰۵/۰% EMS نمونه‌های کشت بافتی از بین رفتند، از این رو کلیه داده‌های بیش از ۰۵/۰% حذف و داده‌های بدست آمده در تجزیه واریانس وارد نگردیدند. پس از اعمال EMS به صورتی که در فصل مواد و روش‌ها توطیح داده شده، خصوصیات مورفولوژیکی هر ۸ روز یکبار به مدت ۴۰ روز مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفتند و به از این مدت آنالیز داده‌ها انجام پذیرفت.
۴-۲-۱ ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی
این قسمت به بیان رابطه بین هر یک از صفات می‌پردازد به طوری که رابطه بین طول ریشه و طول ساقه مثبت و در سطح ۱% معنی‌دار بوده و با افزایش طول ریشه، طول ساقه نیز افزایش می‌یابد، همچنین رابطه بین طول ساقه و تعداد برگ مثبت و در سطح ۵% معنی‌دار بوده و با افزایش طول ساقه، تعداد برگ نیز افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه اکثر ریشه‌های جانبی از روی ساقه خارج شده‌اند رابطه بین طول ساقه و ریشه جانبی مثبت و در سطج ۱% معنی‌دار بود ولی رابطه بین طول ساقه و تعداد جوانه معنی‌دار نشد بود. همچنین رابطه بین طول ساقه و تعداد ریشه مثبت و متوسط طول برگ در سطح ۵% معنی‌دار بود.

جدول۴-۱ ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد بررسی در گیاه
صفات
طول ساقه
طول ریشه
تعداد برگ در ساقه
ریشه جانبی
تعداد جوانه
طول برگ
تعداد ریشه
طول ساقه
۱.۰۰

طول ریشه
۰.۶۵**
۱.۰۰

تعداد برگ در ساقه
۰.۵۶*
۰.۳۰ ns
۱.۰۰

ریشه جانبی
۰.۶۵**
۰.۶۴**
۰.۱۷ ns
۱.۰۰

تعداد جوانه
۰.۲۸ ns
۰.۳۶ ns
۰.۵۶*
۰.۱۹ ns
۱.۰۰

طول برگ
۰.۵۹*
۰.۴۲ ns
۰.۲۷ ns
۰.۳۱ ns
-۰.۱۱ ns
۱.۰۰

تعداد ریشه
۰.۶۱*
۰.۸۳**
۰.۳۱ ns
۰.۵۰*
۰.۵۴*
۰.۳۲ ns
۱.۰۰

ns،*و**به ترتیب غیر معنی دار ، معنی داری در احتمال سطح ۵% و۱%

۴-۲-۲ اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۲) نشان داد که بین دوزهای و اثر متقابل دوز و زمان برروی تعداد ریشه جانبی اثر معنی‌دار وجود نداشته است.
جدول ۴-۲ تجزیه واریانس اثر متقابل دوز EMSو زمان برروی تعداد ریشه جانبی
منبع تغییرات

متن کامل در سایت    40y.ir

درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
دوز
۱
۰.۰۶۲۵
۰.۰۶۲۵
۱ ns
زمان
۱
۰.۰۶۲۵
۰.۰۶۲۵
۱ ns
دوز * زمان
۱
۰.۰۶۲۵
۰.۰۶۲۵
۱ ns
اشتباه آزمایش
۱۲
۲۰۸.۷۵
۱۷.۳۹۶

کل
۱۵
۲۰۸.۹۴

nsغیر معنی دار.

۴-۲-۳ اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۳) نشان داد که بین دوزهای و اثر متقابل دوز و زمان برروی طول ریشه اثر معنی‌دار وجود نداشته است.

جدول ۴-۳ تجزیه واریانس اثر متقابل دوز EMSو زمان برروی طول ریشه
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
دوز
۱
۲.۹۷۵۶
۲.۹۷۵۶
۰.۸ ns
زمان
۱
۰.۱۴۰۶
۰.۱۴۰۶
۰.۰۴ ns
دوز * زمان
۱
۰.۱۴۰۶
۰.۱۴۰۶
۰.۰۴ ns
اشتباه آزمایش
۱۲
۴۴.۴۰۳
۳.۷۰۰۲

کل
۱۵
۴۷.۶۵۹

nsغیر معنی دار.

۴-۲-۴ اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۴) نشان داد که بین دوزهای و اثر متقابل دوز و زمان برروی تعداد ریشه اثر معنی‌دار وجود نداشته است.

جدول ۴-۴ تجزیه واریانس اثر متقابل دوز EMSو زمان برروی تعداد ریشه
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
دوز
۱
۹
۹
۱.۲۱ ns
زمان
۱
۴
۴
۰.۵۴ ns
دوز * زمان
۱
۰
۰
۱ ns
اشتباه آزمایش
۱۲
۸۹
۷.۴۱۶۷

کل
۱۵
۱۰۲

nsغیر معنی دار

۴-۲-۵ اثر دوز EMS و زمان برروی تعدادبرگ
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۵) نشان داد که بین دوزهای و اثر متقابل دوز و زمان برروی تعداد برگ در ساقه اثر معنی‌دار وجود نداشته است.

جدول ۴-۵ تجزیه واریانس اثر متقابل دوز EMSو زمان برروی تعداد برگ در ساقه
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
دوز
۱
۶.۲۵
۶.۲۵
۰.۰۹ ns
زمان
۱
۷۲.۲۵
۷۲.۲۵
۱.۰۶ ns
دوز * زمان
۱
۱۱۰.۲۵
۱۱۰.۲۵
۱.۶۲ ns
اشتباه آزمایش
۱۲
۸۱۹
۶۸.۲۵

کل
۱۵
۱۰۰۷.۸

nsغیر معنی دار.
.
۴-۲-۶ اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۶) نشان داد که بین دوزهای ۰۰۵/۰ و ۰۱/۰ % EMS تاثیر معنی‌داری در سطح احتمال ۵% وجود داشته است که دوز ۰۱/۰% دارای تاثیر بیشتری بوده و در این بررسی اثر متقابل دوز و زمان معنی‌دار نشده است.

جدول ۴-۶ تجزیه واریانس اثر متقابل دوز EMSو زمان برروی تعداد جوانه
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
دوز
۱
۵.۰۶۲۵
۵.۰۶۲۵
*۷.۸۴
زمان
۱
۰.۵۶۲۵
۰.۵۶۲۵
۰.۸۷ ns
دوز * زمان
۱
۰.۵۶۲۵
۰.۵۶۲۵
۰.۸۷ ns
اشتباه آزمایش
۱۲
۷.۷۵
۰.۶۴۵۸

کل
۱۵
۱۳.۹۳۸

nsو*به ترتیب غیر معنی دار ، معنی داردر احتمال سطح۵%.

۴-۲-۷ اثر دوزEMS و زمان برروی طول ساقه
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۷) نشان داد که بین دوزهای و اثر متقابل دوز و زمان برروی طول ساقه اثر معنی‌دار وجود نداشته است.

جدول ۴-۷ تجزیه واریانس اثر متقابل دوز EMSو زمان برروی طول ساقه
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات
آزمون F
دوز
۱
۰.۰۰۲۵
۰.۰۰۲۵
۱ ns
زمان
۱
۲۸.۰۹
۲۸.۰۹
۲.۹۷