منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت زناشویی

در پژوهشی که درباره افزایش سن ازدواج در ایران به وسیله رهنما (1388) انجام شد و جامعه ی آماری تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران، علامه و شهید بهشتی بودند، به این نتیجه رسیدند که افزایش سن ازدواج عدم رضایت از زندگی را بیش تر می کند.
رضایت مندی زناشویی در زنان براساس نتایج پژوهشی که دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1390) انجام شده، رضایت زناشویی در زنان با تحصیلات عالیه بهتر از زنان دیپلمه است. بین رضایت زناشویی و تحصیلات رابطه ای مثبت مشاهده شده که نشان می دهد زنان با تحصیلات عالیه از ویژگی های همسر خود رضایتی بیش تر دارند. شناخت بهتر زوج و انتخاب مناسب تر در زنان کمک کرده تا طلاق در میان کسانی که پس از سی سالگی ازدواج می کنند، کم تر رخ می دهد، زنان با تحصیلات عالیه ارتباط خوبی با شوهر برقرار می کنند و تعارضات و اختلافات را در تمامی زمینه ها به ویژه مسایل مالی کارآمدتر حل و فصل نمایند. در نتیجه رضایت زناشویی در زنان دیپلمه پایین تر از زنان با تحصیلات عالیه بوده است، ولی در کل سطح رضایت زناشویی ایرانی بسیار پایین گزارش شده است.

هما آقا (1383) نیز به بررسی تحولات سن ازدواج و فاصله سنی زوجین در هنگام ازدواج پرداخته است. وی متوسط سن ازدواج و فاصله سنی زن و شوهر در ایران را در طول 30 سال اخیر مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه میانگین سن ازدواج در ایران افزایش یافته اما هنوز هم از بسیاری از کشورها بویژه کشورهای عرب و اسلامی منطقه که معمولا سن ازدواج مردان و زنان در آن پایین بوده، کمتر است. وی مهمترین عامل در افزایش میانگین سن ازدواج زنان را در وهله ی اول، افزایش سطح تحصیلات آنان میداند و برای متغیرهای اشتغال و استقلال زنان در افزایش میانگین سن ازدواج آنان نیز سهم عمده ای قائل است.
تهمینه (1387)، در تحقیقی تحت عنوان (نوسازی و ازدواج زودرس در ایران) به بررسی ازدواج زودرس و تاثیر نوسازی بر آن می پردازد. وی عنوان میکند که با توجه به اینکه در چند دهه ی اخیر تغییرات مهمی تحت تاثیر جهانی شدن و نوسازی در ایران روی داده و باعث تغییر در بسیاری از جنبه های زندگی شده است با این حال میزان قابل توجهی ازدواج زودرس در ایران رواج دارد و زمینه ها و عوامل موثر بر ازدواج زودرس در ایران را تاکید دین اسلام به ازدواج در سنین پائین و ترویج و تشویق آن از سوی سیاستمداران، برنامه ریزان و علمای مذهبی میداند.
نتایج مطالعات وی نشان میدهد که بیش از 20 درصد دختران (از 7/7 درصد در تهران تا 40 درصد در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان) قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند، بطوریکه ازدواج زودهنگام مهمترین عامل ترک تحصیل دختران نوجوان شناخته شده است.
در تحقیقی که دونلن، کانگر، بریانت (2008) به عنوان پنج عامل مهم شخصیتی و پایداری زناشویی بر روی 400 زوج انجام دادند، از پرسشنامه نئو استفاده نمودند و به این نتایج یافتند. 1- روان رنجورخویی با تعامل منفی زناشویی بین زوجین رابطه مثبت دارد 2- روان رنجورخویی و تعامل منفی زناشویی با ارزیابی کلی از ازدواج رابطه منفی دارند 3- عامل شخصیتی توافق با تعامل منفی زناشویی بین زوجین رابطه منفی دارد و با ارزیابی کلی از ازدواج رابطه مثبت دارد 4- عامل شخصیتی بازبودن همسران با رضایت از روابط جنسی آنها رابطه مثبت دارد 5- عامل شخصیتی بازبودن با تعامل منفی زناشویی زوجین رابطه منفی دارد.
برایانت (2009) به بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیتی در سازگاری زناشویی افراد مسن پرداخت. وی در این مطالعه که بر روی 117 زوج آمریکایی انجام گرفت، از پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) استفاده نمودند. نتایج نشان داد که جنسیت و روان رنجورخویی پیش بینی کننده های معنی داری برای سازگاری زناشویی می باشند، اما دیگر عوامل شخصیتی پیش بینی کننده های معنی داری برای سازگاری افراد مسن نیستند.
وایت، هندریک و هندریک (2008) در پژوهشی با عنوان پنج عامل بزرگ شخصیتی و برقراری رابطه، به بررسی رابطه شخصیت با صمیمیت و سبکهای دوست داشتن در 117 دانشجوی رشته روان شناسی پرداختند. آنها در این پژوهش از پرسشنامه شخصیتی نئو و مقیاس دوست داشتن استفاده نمودند و به این نتایج رسیدند که بین روان رنجورخویی یا صمیمیت و رضایت از رابطه، رابطه منفی وجود دارد. برون گرایی با رضایت از رابطه، صمیمیت و سبک های دوست داشتن شهوانی و فداکارانه رابطه مثبت دارد. وجدانی بودن با رضایت از رابطه و صمیمیت و سبک دوست داشتن شهوانی و فداکارانه رابطه مثبت دارد.
توینگ، کمپبل و فاستر (2007) در یک فراتحلیل به بررسی تحقیقات انجام شده در مورد نقش والدینی و رضایت زناشویی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بین تعداد فرزندان و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد، اختلاف در رضایت زناشویی اغلب در میان مادرانی که فرزند نوباوه دارند مشخص است و کسانی که فرزند نوباوه دارند رضایت زناشویی کمتری دارند. برای مردان هم فرزندان نوباوه همین تاثیر را دارد. همچنین، اثر منفی والد بودن بر روی رضایت زناشویی در طبقات اجتماعی بالا و جوانانی که دارای بچه بودند بیشتر بود. به علاوه، داده ها نشان دادند که کاهش رضایت زناشویی بعد از تولد بچه ناشی از نقش تعارض ها و محدودیت در آزادی والدین است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- طرح پژوهش:
طرح تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع علی- مقایسه ای است که در آن دو گروه زنان مزدوج زیر 17 سال با زنان مزدوج بالای 25 سال از لحاظ ویژگی های شخصیتی و میزان رضایت زناشویی با هم مقایسه شده اند.
3-2- جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از کلیه زنان متأهلی که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی ازدواج کرده اند و ساکن استان کردستان هستند.
3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه :
در این پژوهش ابتدا از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. به این صورت که چند شهر در استان کردستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. این شهرها شامل سنندج، سقز و بانه بودند. سپس شهرهای مورد نظر به پنج منطقه تقسیم شدند و از بین این مناطق دو منطقه به طور تصادفی انتخاب شدند. در مرحله ی بعد با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی از هر منطقه ی شهر 50 نفر نمونه انتخاب شد که در هر گروه 25 نفر قرار گرفته شد.
3-4- ابزار تحقیق:
در این پژوهش از دو پرسشنامه رضایت زناشوئی انریچ و ویژگی های شخصیت نئو استفاده شده است که در ذیل به آن اشاره می شود:
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ : پرسشنامه انریچ از 14 مقیاس تشکیل شده است. مقیاس اول آن 5 سوالی و سایر مقیاسهای آن هر کدام 10سوال دارند که با، خیلی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد، و به ترتیب از صفر تا چهار، نمره گذاری شده است و حداکثر نمره برابر 460 است. خرده مقیاسهای این آزمون از این قرار است: تعریف آرمانی (سوالهای 1 تا 5 )، رضایت زناشویی (6 تا 15)، مسایل شخصی (16 تا 25)، ارتباط (26 تا 35)، حل تعارض (36 تا 45)، مدیریت مالی (46 تا 55)، فعالیتهای اوقات فراغت (56 تا 65)،رابطه جنسی (66 تا 75)، فرزندان و فرزندپروری (76 تا 85)، خانواده و دوستان (86 تا 95)، نقشهای مساوات طلبی 96) تا 105)، و مذهبی (106 تا 115). ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاسهای رضایت خانوادگی از 41% تا 60% و با مقیاسهای رضایت زندگی از 32% تا 41% است که نشانه روایی سازه آن است و کلیه خرده مقیاسهای زوجهای راضی و ناراضی را متمایز میکند و این نشان میدهد که این پرسشنامه از روایی ملاکی خوبی برخوردار است.
پرسشنامهNEO-FFI : آزمون NEO در سال 1985 از سوی کاستا و مک گری ارائه شد. در این آزمون اولیه سه مقیاس اصلی که به طور گسترده در مورد آنها پژوهش شده بود، یعنی روان آزرده خویی (N)، برونگرایی E)) و پذیرا بودن به تجربه (O)، مورد توجه قرار گرفته بودند. در این آزمون شاخصهای سازگاری (A)و مسولیت پذیری(C) فقط به طور مختصر و کلی ارزیابی می شدند. پرسشنامه NEO-FFI (مورد استفاده در این پژوهش)، فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدیدنظر شد NEO-FFI است که برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل شخصیتی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 60 ماده است که 5 بعد شخصیت بهنجار را اندازه میگیرد که شامل 12 ماده برای هر یک از 5 بعد می باشد. از آزمودنی ها خواسته میشود که بر روی یک مقیاس لیکرت، میزان انطباق عبارت ارائه شده با نظرات خویش را از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم را مشخص نمایند.
ضریب آلفای گزارش شده توسط مک گری و کاستا بین 47% تا 89% با میانگین81% متغیر بوده است، که نشان دهنده همسانی درونی بالای پرسشنامه است (عبدالله زاده، 1382).
3-5- فرآیند اجرای پژوهش :
ابتدا بعد از کسب مجوز از اداره بهداشت پرسشنامه های رضایت زناشویی و نئو در اختیار دو گروه زنان مزدوج زیر 17 سال و بالای 25 سال قرار داده شد. بعد در مورد اهداف تحقیق برای آنها توضیحاتی داده شد. در مرحله بعد، بعد از پاسخ دادن پرسشنامه ها، اطلاعات را در نرم افزار SPSS وارد کرده و تحلیل شد.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای تحلیل فرضیه اصلی از روش تحلیل واریانس چند متغیره ( MANOVA) و برای تحلیل فرضیه های فرعی از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1- یافته های پژوهش
در این فصل با بهره گرفتن از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره اطلاعات جمع آوری شده حاصل از آزمون ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های مربوط به فرضیه ها مطرح شده اند.
4-1-1- یافته های توصیفی
جدول (1): فروانی تعداد زنان شرکت کننده بر حسب سن ازدواج
گروه
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
150
150
50
50
50
100
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید تعداد زنان شرکت کننده که در سن پایین 17 سالگی ازدواج کرده اند، 150 نفر ( یعنی 50 درصد) می باشد و تعداد زنانی که در سن بالای 25 سال ازدواج کرده اند 150 نفر ( یعنی 50 درصد) نمونه را تشکیل می دهند.

جدول (2) : توزیع فراوانی افراد شرکت کننده بر اساس وضعیت تحصیلی
وضعیت تحصیلی
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
57
85
89
35
13
8/18
28
3/29
5/11
3/4
26
3/54
84
7/95
100
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید تعداد راهنمایی 57 نفر ( 8/18) ، دبیرستانی 85 نفر ( 28 درصد)، دیپلم 89 نفر ( 3/29 درصد)، فوق دیپلم 35 نفر ( 5/11 درصد) و تعداد افراد لیسانس 13 نفر ( 3/4 درصد) می باشد.
جدول (3) : توزیع فراوانی افراد شرکت کننده بر اساس وضعیت شغلی
وضعیت شغلی
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
خانه دار
آزاد
دولتی
189
68
43
63
7/22
3/14
63
7/85
100
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید تعداد زنان خانه دار 189 نفر (63 درصد) و تعداد زنان با شغل آزاد 68 نفر ( 7/22 درصد ) و تعداد زنان با شغل دولتی 43 نفر ( 3/14 درصد) می باشد.
جدول(4) : میانگین و انحراف استاندارد سن، ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی
متغیر ها
گروه ها
میانگین
انحراف استاندارد
سن
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
53/21
08/29
38/3
62/4
رضایت زناشویی
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
97/124
23/165
57/5
45/7
روان رنجورخویی
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
53/28
64/18
44/3
35/4
برون گرایی
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
06/30
85/29
53/4
37/4
گشودگی
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
63/25
24/26
61/3
68/3
موافق بودن
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
54/29
92/27
50/3
29/3
باوجدان بودن
زنان مزدوج زیر 17 سال
زنان مزدوج بالای 25 سال
29
58/28
46/3
19/4
4-1-2- یافته های مربوط به فرضیه ها
فرضیه اصلی : بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در دو گروه تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( 5): جدول اطلاعات مربوط به شاخص های اعتباری آزمون واریانس چند متغیر
اثر
ارزش
F
درجات آزادی
درجات آزادی خطا
سطح معناداری
گروه
اثر پیلار
لامبدای ویلکز
اثر هوتلینگ
ریشه روی
76/0
23/0

23/3
23/3
34/1
34/1
34/1
34/1
7
7
7
7
292
292
292
292
01/0
01/0
01/0
01/0
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید مقدار لامبدای ویلکز برابر با 23/0 است که این مقدار در سطح ( 01/0 ≥ P) معنی دار است. هرچقدر مقدار لامبدای ویلکز کوچکتر باشد نشان دهنده این است که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول(6) : تحلیل واریانس چند متغیره در دو گروه زنان مزدوج زیر 17 و بالای 25 سال
منبع
متغیرها
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
سطح معناداری
مدل
رضایت زناشویی
روان رنجورخویی
برون گرایی
گشودگی
موافق بودن
باوجدان بودن
96/4278
85/7340
20/3
21/28
83/196
08/52
1
1
1
1
1
1
96/4278
85/7340
20/3
21/28
83/196
08/52
01/0
01/0
68/0
14/0
01/0
06/0
Intercept

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

( عرض ار مبدا)
رضایت زناشویی
روان رنجورخویی
برون گرایی
گشودگی
موافق بودن
باوجدان بودن
83/192178
20/6316493
25/166899
56/269220
08/201865
08/245102
1
1
1
1
1
1
83/192178
20/6316493
25/166899
56/269220
08/201865
08/245102
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
گروه
رضایت زناشویی
روان رنجورخویی
برون گرایی
گشودگی
موافق بودن
باوجدان بودن
96/4278
85/7340
20/3
21/28
83/196
08/52
1
1
1
1
1
1
96/4278
85/7340
20/3
21/28
83/196
08/52
01/0
01/0
68/0
14/0
01/0
06/0
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید فرضیه « بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در دو گروه تفاوت وجود دارد » در سطح ( 01/0 ≥ P ) در مورد رضایت از زناشویی، روان رنجورخویی و سازگاری (موافق بودن ) تفاوت معنی داری بدست آمده است. این بدین معنی است که بین زنانی که زیر 17 سالگی ازدواج کرده اند و زنانی که بالای 25 سال ازدواج کرده اند در متغیرهای سازگاری زناشویی (موافق بودن)، روان رنجورخویی و رضایت زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همان طور که در جداول میانگین نشان داده شده است بین دو گروه از لحاظ روان رنجورخویی تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه مزدوج زیر 17 سال از روان رنجورخویی بالاتری برخوردارند. همچنین بین سازگاری زناشویی دو گروه تفاوت معنی داری به دست آمده است، که در واقع این تفاوت ها به انتظارات زوجین برمی گردد.
فرضیه های فرعی:
1- بین سن و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
2- بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
3- بین عامل برون گرایی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
4- بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
5- بین عامل گشودگی به تجربه و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
6- بین عامل پذیرا بودن و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
جدول(7) : همبستگی پیرسون بین رضایت زناشویی با سن و ویژگی های شخصیتی
همبستگی
سن
روان رنجورخویی
برون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *