مهر ۷, ۱۳۹۹

منابع پایان نامه ارشد درمورد رضایت زناشویی

گرایی
گشودگی
سازگاری
با وجدان بودن
رضایت زناشویی
42/0-**
44/0-**
06/0
46/0 **
14/0 **
02/0-
(** یعنی 01/0 ≥ P و * یعنی 05/0 ≥ P )
همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود فرضیه فرعی یک « بین سن و رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد » در سطح ( 01/0 ≥ P) مورد تایید قرار گرفت ولی رابطه ای که به دست آمده است، یک رابطه منفی است، بدین معنی که هر چقدر سن ازدواج بالاتر باشد، رضایت زناشویی کمتر می شود. فرضیه فرعی دو « بین عامل روان آزرده خویی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد» در سطح ( 01/0 ≥ P) مورد تایید قرار گرفت و همان طور که در جدول مشاهده می کنید مقدار همبستگی معنی دار و منفی است و این بدین معنی است که رضایت زناشویی با روان رنجورخویی رابطه منفی دارد، درواقع زوجینی که روان رنجورخویی و اضطراب بالایی داشته باشند، در زندگی زناشویی شان رضایت کمتری را تجربه می کنند. همچنین فرضیه های فرعی چهار و پنج « بین عامل سازگاری و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد» و « بین عامل مسولیت پذیری و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد » در سطح ( 01/0 ≥ P) مورد تایید قرار گرفت. همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید همبستگی به دست آمده بین سازگاری و مسئولیت پذیری با رضایت از زناشویی یک همبستگی مثبت معناداری است و بدین معنی است که زوجینی که در زندگی گشودگی به تجربه بیشتر و سازگاری بیشتری در زندگی داشته باشند، رضایت زناشویی بیشتر دارند. ولی بین وجدانیت و برون گرایی با رضایت از زناشویی رابطه معنی داری به دست نیامده است. بدین معنی است که متغیرهای برون گرایی در رضایت زوجین زیر 17 سال و زوجین بالای 25 سال تاثیر چندانی نداشته اند.
برای اثبات اینکه کدام یک از ویژگی های شخصیتی، رضایت زناشویی را بیشتر پیش بینی می کند از روش رگرسیون گام به گام استفاده می شود.
جدول (8) : جدول مدل خلاصه ضریب تعیین ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی
مدل
R
R2
R تعدیل شده
خطای انحراف استاندارد
روان رنجورخویی
گشودگی
44/0 –
46/0
20/0
21/0
19/0
21/0
12/29
94/28
همان طور که در جدول شماره 8 مشاهده می کنید دو متغیر روان رنجورخویی و گشودگی قوی ترین پیش بینی کننده های رضایت زناشویی زوجین زیر 17 سال و بالای 25 سال می باشد. حال برای تعیین درجه تببین واریانس یا مقدار پیش بینی کنندگی این متغیرها برای رضایت زناشویی از ضرایب استاندارد که در جدول زیر آمده مراجعه می کنیم.

جدول( 9 ) : جدول ضرایب بتا ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی
مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معنی داری
B
خطای انحراف استاندراد

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدد ثابت
روان رنجورخویی
46/199
30/2-
50/6
26/0
448/0-
64/30
64/8-
00/0

01/0
گشودگی
002/1
45/0
113/0
18/1
01/0
برون گرایی
11/0
01/0
104/0
01/2
04/0
سازگاری
12/0
02/0
046/0-
79/0-
42/0