منابع پایان نامه ارشد درمورد محصولات کشاورزی، محصولات زراعی، فیزیولوژی، جذب کننده- دانلود متن کامل

دانلود پایان نامه
میباشد. استرها : عمدتاً بنزوییک؛استیک؛ سالسیلیک و سینامیک اسیدها. الکلها : منتول و بورنیول و … آلدهیدها: بنزآلدهید؛ سینامالدهید؛ سیترال، اسیدها: بنزوییک؛ سینامیک؛ ایزووالریک در حالت آزاد. فنولها: تیمول؛ اوژنول، کارواکرول. کنون‌ها:کارون؛ منتون؛ ایرون؛کامفور و …لاکتون‌ها: کومارین و … ترپنها: کامفیین؛ پینن؛ لیمونن؛ سدرین؛ فلاندرین؛ و هیدروکربن‌ها : سیمین؛ استیرن؛ فنیل اتیلن می‌باشند، که بسته به نوع و تعداد کربن‌های زنجیره اصلی و شاخه های جانبی متصل به آن ونوع آلیفاتیک یا آروماتیک، بودن آن خواصی متفاوت در عطر و بو و طعم از خود نشان میدهند، تهیه این گروه مواد به دو صورت سنتز آزمایشگاهی و جداسازی طبیعی از گیاهان صورت می‌پذیرد (آروکازوی و همکاران ۱۹۹۸، بدیهی قزوینی،۱۳۶۶).
روغنهای اسانسی در برگ‌ها و گل‌ها؛ پوست و ساقه؛ بذرها و میوه ها؛ چوب و ریشه ها و ساقه های زیر زمینی و در برخی از گیاهان در صمغ روغنی یافت میشود. این روغنها که عمدتاً فرار می‌باشند را میتوان از گیاهان با روش‌های گوناگونی بدست آورد که عبارتند از : فشردن؛ تقطیر و استخراج با حلال‌های فرار؛ روغن‌های جذب کننده اسانس، لازم به ذکر است که استخراج با حلال‌های فرار یک روش جدید است که می‌تواند جایگزین روش‌های دیگر شود اما از تقطیر گران‌تر است (رضایی و همکاران،۱۳۷۱؛ علیمدد، ۱۳۷۵).

۱-۲-۱۳-۱ روغن‌های اسانس
روغن‌های اسانسی ترکیبات معطری هستند که در اندام‌های مختلف گیاهان یافت می‌گردند. به علت قابلیت تبخیر این مواد در مجاور هوا در حرارت عادی، این ترکیبات را روغن‌های اتری یا اسانس نیز می‌نامند. عوامل مختلفی نظیر زمان برداشت محصول، نحوه جمع‌آوری، طریقه خشک‌کردن، بسته‌بندی و نگهداری در انبار در کیفیت و کمیت روغن‌های اسانسی گیاهان موثرترند (امید بیگی ۱۳۹۰؛ نجفی و همکاران۱۳۹۰؛ صمصام شریعت۱۳۷۱).

۱-۲-۱۳-۲ جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاهان
مواد موجود در این روغن‌های اسانسی توسط روش کروماتوگرافی گازی توام با طیف‌سنجی جرمی جداسازی و شناسایی می‌شوند. شناسایی مواد تشکیل دهنده این روغن‌های اسانسی با توجه به مقایسه طیف های جرمی به دست می‌آید و داده‌های طیفی موجود در مرجع هشت پیک و همچنین داده‌های کتابخانه‌ای دستگاه GC-MS صورت پذیرفته و برای تائید نهایی شاخص بازداری کوواتس محاسبه شده برای هر ترکیب با شاخص‌های کوواتس استاندارد موجود در مرجع مقایسه می‌گردد (نجفی و همکاران۱۳۹۰؛ صمصام شریعت۱۳۷۱؛ دیویس، ۱۹۹۰).

شکل ۱-۵ دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC/MS)

متن کامل در سایت    40y.ir

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

تعداد مطالعات انجام شده در زمینه کشت بافت و تیمار گیاه حاصله با ماده جهش‌زا EMS در ایران گزارش نشده است و به لحاظ اهمیت بالای دارویی این گیاه و کاربردهای متعدد آن در گیاه درمانی و استفاده از مواد موثره گیاه، مورد توجه اغلب پزشکان بوده است. تاکنون گزارشاتی مربوط به کشت بافت گیاه بادرنجبویه و همچنین جهش با EMS در گیاهان دیگر صورت گرفته است که به ذکر آن ها می‌پردازیم.

۲-۱ اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف
موتاسیون به عنوان منبع تنوع، تنوع طبیعی موجود را تکمیل کرده و در بخشی از فرآیند دو قسمتی تکامل که شامل تنوع وانتخاب می‌شود سهیم می‌گردد در حقیقت موتاسیون با ایجاد تنوع جدید زمینه را برای ظهور قابلیت‌های بلقوه ژنتیکی که به طور طبیعی امکان بروز نمی‌یایند، فراهم می‌سازد.
القاء موتاسیون از طریق مصنوعی با استفاده از موتاژن‌های شیمیایی و فیزیکی ایجاد می‌شود و در واقع به این طریق کارایی روش‌های کلاسیک را تقویت می‌کند و عملیات اصلاحی در زمان کوتاه‌تر و با کیفیت مطلوب‌تر ونتایج بهتر صورت می‌گیرد (بروک، ۱۹۷۹).
اصلاح به روش موتاسیون روی محصولات مهم زراعی متخصصین بسیاری را به تحقیق در این زمینه واداشته است. برهمین اساس در ۷۰ سال گذشته حدود ۲۷۰ واریته موتانت از ۱۷۰ گونه‌ی گیاهی متفاوت و در۶۰ کشور در جهان از طریق موتاسیون ایجاد شده است (لاگودا۹۰، ۲۰۰۸).
در این میان سهم غلات بیشتر از سایر گیاهان گزارش شده است و دربین غلات سهم واریته‌های موتانت زراعی برنج از دیگر غلات بیشتر بوده است (ویلیامز و همکاران۹۱، ۱۹۹۲).
هیکار و تاکشی۹۲ (۱۹۸۱) در بررسی‌هایی که روی موتانت MNU و EMS در دانه‌های جوانه‌زده وخشک انجام دادند گزارش کردند که MNU موتاسیون کمی در دانه‌های خشک ایجاد کرد اما بیشترین تاثیر را در دانه‌های جوانه‌زده داشت، اما بیشترین تاثیر EMS روی دانه‌های خشک بود.
کازوآنزیل و همکاران۹۳ (۱۹۹۰) گزارش کردند که ترکیب هیبریداسیون و اشعه، موتاسیون ایجاد شده را افزایش داده و با گسترش تنوع را در نتاج هیبرید کارایی انتخاب را افزایش می‌دهد.
سارتر۹۴ (۱۹۹۱) پی‌برد که موتاژن‌های شیمیایی و حشره کش‌ها، کاه کمتر، گوشوارک‌های فشرده، ریشک، بلوغ زودتر، بلوغ دیرتر و مقاومت به زنگ را در نسل دوم و سوم واریته‌های گندم تحت تیمار ایجاد کرده بودند.
فوستر (۲۰۰۱) گزارش کردند که کاهش ارتفاع و افزایش عملکرد در واریته‌های موتانت حاصل از جو (Golden Promise,Diamant) میلیون‌ها دلار به صنعت مالت و تخمیر در اروپا اضافه کردند علاوه براین موتانت‌های حاصله صفات مثبت دیگری نیز در مقایسه با شاهدشان داشتند. مطالعات اخیر نشان داد که واریته‌ی موتانت Golden Promise مقاوم به شوری است در حالی که والدینش (Magthorpe) حساس به شوری می‌باشند. چند ژن متحمل به شوری نیز در این واریته شناسایی شد.
ویلیامز و همکاران (۱۹۹۲) گزارش کردند که موتاسیونی که در گندم هگزاپلویید از طریق تیمار دانه‌ها با موتاژن شیمیایی اتیل متیل سولفانات ایجاد شده بود لاین‌های موتانتی را تولید کرد که به ۱۵-۱۳ نژاد زنگ ساقه مقاوم بود.
ردی وریواشی۹۵ (۱۹۹۲) پی‌بردند که افزایش توالی موتاسیون در گندم وجود تیمارهای ترکیبی اشعه، اتیل متیل سولفانات و سدیم آزید بیشتر از تیمارهای جداگانه‌ی آن‌ها می‌باشد.
اسکاراسیا و همکاران۹۶ (۱۹۹۳) گزارش کرد که برنامه‌ی اصلاح موتاسیونی در گندم نان در ایتالیا در سال ۱۹۶۵ شروع شده بود که حدود ۱۰۰۰ موتانت را ایجاد کرده بود که ۲۹۲ مورد از موتانت‌های بررسی شده برای اهداف اصلاحی مفید بودند ۶ مورد واریته‌ی جدید آزاد شده بود که ۵ مورد آن از طریق انتخاب و هیبریداسیون بین موتانت‌ها تولید شده بود.
سالیسکووا و راپوپوت۹۷ (۱۹۹۳) گزارش کردند که برنامه اصلاح موتاسیونی از سال ۱۹۶۵ در استفاده از موتاژن‌های شیمیایی منجر به ایجاد ۴۹۹ واریته موتانت از محصولات زراعی شد که ۱۳۴ مورد از آن در طی سال‌های ۱۹۷۷تا ۱۹۹۲ آزاد شده بود که ۲۵% از آن واریته‌های موتانت گندم پاییزه، جو بهاره و پاییزه و ذرت بودند.
وازیل و کنیازیاک۹۸ (۱۹۹۸) پی‌بردند که تیمار دانه‌های گندم با موتاژن‌های شیمیایی مختلف نشان داده که توالی موتاسیون ایجاد شده روی ژنوم به نوع موتاژن، غلظت موتاژن و مدت زمان تیمار بستگی دارد.
۲-۲ اثر موتاسیون اتیل متیل سولفاناتEMS در ایجاد تنوع در صفات مختلف
از موتاسیون به عنوان ابزار مؤثری در اصلاح نباتات و بهبود محصولات کشاورزی استفاده می‌شود (آچارا و همکاران۹۹،۲۰۰۷). پرتوتابی و مواد جهش‌زای شیمیایی از رایج‌ترین روش‌ها جهت ایجاد موتاسیون مصنوعی در گیاهان هستند (فهر۱۰۰، ۱۹۸۸).
از بین ده‌ها موتاژن شیمیایی، اتیل متیل سولفانات (EMS= Ethyl Methane Sulfonate) ازمتداول‌ترین موتاژن‌های شیمیایی بدین منظور می‌باشد (آگراوال۱۰۱،۲۰۰۰). این ماده آلکالوئیدی به عنوان عامل جهش‌های نقطه‌ای، باعث پیدایش دامنه گستردهای از آلل‌های موتانت ازجمله تولید آللهای موتانت جدید با خصوصیات ویژه میگردد (پینمتسا و کوک،۲۰۰۰)
(EMS) Ethyl Methane Sulfonate ماده شیمیایی است که اتصال گروه یا گروه‌های کربن‌دار آلکیل به بازهای موجود در مولکول نوکلئوتید DNA را فراهم آورده و باعث Alkylating آن می‌گردد. در اثر آلکیل شدن مولکول DNA جهش‌های نقطه‌ای که اکثراً تغییرات G به A هستند، ایجاد می‌گردند.
ماده شیمیایی EMS ، ایجاد جهش‌های نقطه‌ای در ژنوم می‌نماید که این جهش‌ها به طور تصادفی رخ داده و ممکن است گیاه موتانت با فنوتیپ جدید پدیدار گردد. در شرایطی که فرایند فیزیولوژیک در اثر فعالیت موتانت در اثر جهشی که در یک و یا تعدادی از ژن‌های موجود در ژنوم اتفاق می‌افتد ظاهر شود. در مقابل، بعضی از پروتئین‌ها یا آنزیم‌های حیاتی، ممکن است توسط ژن‌هایی که دارای چند نسخه هستند صورت گیرد که در این صورت جهش در یکی از نسخه‌ها ممکن است تأثیری در تغییر فتوتیپ گیاه نداشته باشد.
در بررسی اثر EMS در تولید گندم حساس به زنگ قهوه‌ای برای بررسی‌های ژنتیکی، فیولت و همکاران۱۰۲ (۲۰۰۳) بذر گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.) را با ۳۵/۰ درصد معادل تقریبی ۳۰ میلی‌مولار EMS تیمار نمودند. گیاهچه‌های موتانت با قارچ عامل زنگ قهوه‌ای آلوده و از بین موتانت‌ها تعدادی گیاه حساس به زنگ به دست آمده است.
ماده شیمیایی EMS به طور گسترده در آزمایش‌های متعددی برای تولید موجودات زنده جهش یافته اعم از گیاه و میکروارگانیسم‌ها استفاده گردیده است. تأثیر این ماده شیمیایی تابع شرایط و فاکتورهایی مانند: غلظت، مدت زمان تیمار، درجه حرارت محیط، نوع بذر، اندام و … می‌باشد.
در اغلب بررسی‌های صورت گرفته، به تعدادی از فاکتورهای یاد شده یا پرداخته نشده و یا اینکه به طور اجمالی و گذرا به آنها اشاره شده است. انتخاب غلظت مناسب EMS که اصلی‌ترین عامل در بین فاکتورهای مختلف، باید به نحوی باشد که رابطه قطعی و قابل قبولی با صفات مورد ارزیابی در گیاهان جهش یافته داشته باشد.
هدف عمده از ایجاد جهش در لگوم‌های مهم از قبیل یونجه، نخود، سویا و بعضی از یونجه‌های یکساله،پی‌بردن به نحوه همزیستی لگوم-ریزوبیوم بوده است (کتنوانولیس و گراشوف۱۰۳، ۱۹۹۱). لگوم‌های دیپلوئید، مانند Medicago trunctulla و Lotus gaponicus با طول ژنوم کوچک که انتقال ژن به آن‌ها به آسانی صورت گرفته و کشت بافت و تولید گیاه کشت بافتی آنها به سادگی قابل انجام است، به عنوان گونه‌های لگوم مدل، مورد ارزیابی‌های ژنتیکی قرار می گیرند (کوک۱۰۴، ۱۹۹۹ ؛ شاسر و همکاران۱۰۵، ۱۹۹۹ ).
گونه M.truncatula به ویژه بدلیل کارایی بسیار بالا در بررسی‌های جهشی و ژنتیکی، امکان کاربرد تکنیک‌های انتقال ژن و امکان تولید گیاهان تراریخته، بیشترین توجه را به خود جلب نموده است (تیو و همکاران۱۰۶، ۲۰۰۰).
آسویت۱۰۷ (۱۹۶۷) طی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   با میل اندز، کوچیک‌ ترین پارک جهان آشنا شید

دیدگاهتان را بنویسید