منبع مقاله با موضوع استفاده از فناوری

استفاده از مدلها و شبیه سازها مانند یادگیری با سرعت شخصی،تقویت متون درسی و دیگر منابع و آزمایشگاه های مجازی است .
پست الکترونیکی مانند رابطه معلم _ دانش آموز، دانش آموز _ دانش آموز جهت توسعه دسترسی به منابع علمی و آموزش است.
منابع فرارسانه ای مانند، دروسی که منابعی برای یادگیری خود هدایت شده و خود تنظیم شده هستند که با مطالعه شخصی که به وسیله معلم هدایت شده است و همچنین اسناد ساختاردهی شده که شامل چند رسانه ای ها و پیوندهای فرامتنی است .
سیستم آموزشی هوشمند : مانند یادگیری خود تنظیم شده که بوسیله خود شاگرد روند یادگیری تنظیم میشود (یونسکو،2005)
تغییرات موسسات آموزشی به تحولهایی اشاره دارد که در نظام آموزشی رخ داده است این تغییرات سبب افزایش مشارکت فراگیران و در نتیجه افزایش کارآیی مراکز آموزشی میشود(منطقی،1384).
اولویتهای به دست آمده در پاسخ معلمان زن و مرد در پرسشهای واقع نگر و آینده نگر که مرتضی منطقی در میان مدارس راهنمایی و دبیرستان های کشور انجام داده است.
ترویج یادگیری مشارکتی یا گروهی در کلاس درس، نشاط بخش کردن محیط آموزشی، تحکیم رابطه دست اندرکاران مدرسه با خانواده دانشآموزان، جذب کمکهای مردمی و خیرخواهانه برای مدارس، تلاش برای افزایش انگیزههای درسی دانشآموزان، تدارک تمهیدات خاص برای کمک به دانشآموزان مسئله دار مدرسه، جلب همکاری دانشآموزان در پیشبرد اهداف مدرسه، دادن استقلال نسبی به معلمان در آموزش دروس، تدوین مطالب درس بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی، ایجاد امکان تبادل تجربیات میان معلمان، تربیت دانش آموزان خلاق، تلاش برای افزایش انگیزههای درسی دانشآموزان، گسترش دانش و اطلاعات معلمان، ترغیب معلمان به تحقیق و پژوهش، تربیت و جذب معلمان خلاق و نوآور، تدوین مطالب درسی بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی، پیشه کردن آموزش فعال در مدارس، بهرهگیری از فناوریهای جدید در فرایند آموزش، معرفی الگوهای برتر علمی، فرهنگی، اجتماعی، به دانشآموزان، تدوین محتوای کتابهای درسی بر اساس نیازهای بومی دانشآموزان(منطقی ،1384). به نوعی ضرورت بکارگیری استفاده از غنی سازی علمی در مدارس کشور را ضروری میرسد و نیاز به سرمایه گذاری جدی آموزش و پرورش در زمینه منابع انسانی و مالی دارد.
1-3- اهداف تحقیق
هدف کلی
راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران
هدف جزیی :
بررسی میزان تاثیر توجه به اهداف آموزشی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه عاطفی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه شناختی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه روانی وحرکتی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر نوع، محتوای درسی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر بکارگیری روشهای مناسب تدریس، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر استفاده از فناوریهای جدید، در کلاس درس توسط معلمان در غنیسازی برنامهریزی درسی.
بررسی تاثیر انواع ارزشیابی، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.