منبع مقاله با موضوع برنامه درسی تلفیقی

تلفیق در این نوع برنامهدرسی به این معناست که مهارتهای تفکر در حین آموزش محتوا تدریس میشوند بنابراین در همهی موضوعات درسیو همهی پایهها قابل کاربرد هستند، این امر سبب میشود که ارتباط بین دروس برای دانشآموزان روشنتر گردد.
هدف اساسی از تلفیق مهارتها و یا محتوای آن است که حوزههای مختلف گوناگون با هدف رشد قابلیت های خاص مانند سازماندهی اطلاعات حلمساله در دستور کار قرار گیرند و این مهارتها را برای دانش آموزان از حالت خشک، بی روح، انتزاعی و مجرد در نتیجه به معنا خارج کند.
2-2- 6- ویژگی های برنامه درسی
ادوارد کلارک2002، معتقد است که برنامهدرسی تلفیقی چیزی بیش تر از ترکیب صرف موضوعات درسی است که با سوالاتی مهم و گسترده دربارهی موفقیت دانشآموز در جامعه و محیط آغاز میگردد. برنامه درسی تلفیقی یک رویکرد آموزشی است؛ که دانشآموزان را برای یادگیری بلندمدت و مادام العمرآماده می کند و بر این باور است که در هدف از تعلیم در مدارس باید به عنوان فرایند ایجاد تواناییهای مورد نیاز برای زندگی در قرون آینده باشد. به طور خلاصه میتوان ویژگیهای برنامه تلفیقی را به شرح زیربیان کرد(هاشیمان نژاد ،1383)
– ترکیبی از موضوعات وجود دارد که یک موضوع خاص.
– برنامه درسی انعطاف پذیراست گروه بندی شاگردان نیز انعطاف پذیر است.
– بین مفاهیم ارتباط وجود دارد .
– تاکید بر روی پروژه هاست.
– منابع فراتر از کتاب درسی است.
– مسائل مورد علاقه در اولویت سازماندهی قرار دارند.
– گروهبندی دانشآموزان و امکان انعطافپذیری آن بیشتر است.
– روابط بین عناوین و موضوعات داخلی و بیرون کلاس برای دانشآموزان آشکار است.
– دانشآموزان در کارهایشان مشارکت دارند.
– احترام و همکاران و احساس مسئولیت در بین شاگردان قوی است.
– نقش معلم صرفا انتقال دهنده و اطلاعات نیست بلکه تسهیل کننده است.
– ارزشیابی مبتنی بر اعتماد است و با روشهای جدید مانند سنجش عملکرد انجام می پذیرد.
– می توان رشته را بر محور موضوعات و مسایل برگرفته از زندگی افراد سازماندهی کرد.
– دید فراگیر بسط داده میشود و جزم اندیشی کاهش می یابد.
– دانشآموزان علاوه برکسب مهارتهای ساده درفهم کلگرایی پیچیدهگیهای درگیرمیشوندکه وظایف عملی آنان را در محیط خارج از مدرسه منعکس میسازد.