منبع مقاله با موضوع برنامه ریزی درسی

1-4- سوالهای تحقیق:
بکارگیری چه مولفههایی در حیطه عاطفی دربرنامهریزی درسی تا چه اندازه میتواند در غنیسازی برنامهریزی درسی موثر باشد ؟
بکارگیری چه مولفههایی در حیطه شناختی دربرنامهریزی درسی تا چه اندازه میتواند در غنی سازی برنامهریزی درسی موثر باشد ؟
بکارگیری چه مولفههایی در حیطه روانی_حرکتی دربرنامهریزی درسی تا چه اندازه میتواند درغنی سازی برنامهریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع محتوایی می تواند در غنیسازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع روش تدریسی می تواند در غنیسازی برنامهریزی درسی موثر باشد؟
به کارگیری چه نوع ارزشیابی توسط معلم در کلاس درس در غنیسازی برنامهریزی درسی میتواند موثر باشد؟
استفاده از چه نوع فناروی توسط معلمان در کلاس درس میتواند در غنیسازی برنامهریزی درسی موثر باشد؟

تعاربف و نظری عملیاتی متغیرها
٭تعریف نظری:
غنیسازی آموزشی : غنیسازی یعنی تعمق در محتویات آموزشی، جهت سازمان دهی اطلاعات و زمینه سازی برای پژوهش فردی است، تا دانشآموزان موضوعات را عمیقتر بررسی کنند. به عبارتی یعنی تعمق و گسترش بیشتر در موضوعات و ناظر بر محتوای آموزشی، روشهای مورد استفاده در تدریس، بهره گیری از فناوریهای جدید، استفاده از امکانات آموزشی توسط معلمان، روز آمد کردن معلمان، استفاده از مشارکت خانواده، و ارزشیابی توصیفی موسسات آموزشی هستند.(منطقی،1382)
اهداف : یک برنامه درسی، به قصد ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده اجرامی شود. این تغییرات همان هدفهای برنامه است به بیانی دیگر “فراگیرنده، باید اختلاف بین دادههای مربوط به حل یک مسله حساب را از دادههای نامربوط به آن ، تشخیص دهد و یا فراگیرنده باید برای لذت بردن مطالعه کند(مشایخ،1386)
محتوا : عبارت از مجموعه مفاهیم و مهارتها و گرایشهایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازمان دهی میشود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی _ یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد.(ملکی،1374 )
برنامه درسی : مجموعه قواعد و ظوابطی که به مجموعه عوامل و عناصر مرتبط به یادگیری منطبق و سازمان می دهد برنامه درسی است.(ملکی ،1376 )
تدریس : عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. این تعریف دو ویژگی خاص برای تدریس مشخص میکند: الف: وجود تعامل یا رابطه متقابل بین معلم و شاگرد ب : هدفدار بودن فعالیتهای معلم.(سیف،141368و15)
روش تدریس : به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می کند روش تدریس میگویند.(شعبانی،1385 )
ارزشیابی : واژه ارزشیابی در کل به معنای تعیین ارزش و بهای یک شیی، یک فرایند، یک عمل و یک رفتار در نظر گرفته میشود ارزشیابی عبارت از فرایند تعیینکردن، بدستآوردن، فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدفها، طرحها و اجراء نتایج به منظور هدایت تصمیمگیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی درک بیشتر از پدیدهای مورد بررسی.(کیامنش،1383ص159)
٭تعریف عملیاتی :