منبع مقاله با موضوع درونی سازی

الف- آمایه کلی : منظور از آمایه یا آمادگی در اینجا یک تمایل تعیین کننده یک جهتگیری نسبت به پدیده ها، یا یک پیش آمادگی برای عمل کردن به طریقی معین است. آمایه کلی پاسخی به یک پدیده بسیار تعمیم یافته است که به صورت یک جهتگیری اساسی فرد را قادر میسازد تا جهان پیرامون خود را ساده ومنظم کند تا بتواند به طور باثبات و موثر در آن عمل نماید. داوری درباره مسائل و مشکلات بر حسب موقعیتها، مقاصد و پیامدهای مربوط، نه برحسب تصورات ثابت و جزمی یا افکار آرزومندانه هیجانی .
ب- شخصیت پذیرفتن : این مرحله بالاترین سطح فرایند درونی سازی به حساب می آید. در دیدگاه فرد در این سطح از طبقه بندی آن دسته از هدفهای یادگیری حوزه عاطفی قرار میگیرند که به دیدگاه فرد درباره جهان و فلسفه زندگی او اشاره میکنند. ایجاد یک فلسفه پایدار زندگی. (سیف ،1386)
1- دریافت کردن (توجه کردن) 1/1 آگاهی
2/1 میل به پذیرش
3/1 توجه انتخابی
علاقه
ارج شناسی
نگرش
سازگاری یاانطباق
2- پاسخ دادن
1/2 رضایت به پاسخدهی
2/2 میل به پاسخدهی
3/2 خرسندی درپاسخدهی
3- ارزش گذاری
1/3 پذیرش یک ارزش
2/3 ترجیح دادن یک ارزش
3/3 تعهد
4-سازمان
1/4 درک مفهوم یک ارزش