منبع مقاله با موضوع راهبردهای یادگیری

– تاثیرمثبت به نگرشهای اخلاقی.
– پرورش روحیههای همکاری بین دانشآموزان.
– ارتقای نگرشهای منطقی باعادات کاری مطلوب بهبود اعتقادات روحیه گروهی(مکلرر،1990 ).
– افزایش انگیزهی یادگیری به دلیل مطالعه روی یک شکل واقعی(وارس،2000).
– به خود رهبری دانشآموزان حضور موثر در کلاس، انجام تکالیف سطح بالاتر و باورهای مثبت نسبت به مدرسه (جاکوبز،1989).
– افزایش انگیزه و علاقهی معلمان نسبت به تدریس(اجرتون،1990).
– بالابردن کیفیت گذراندن وقت یادگیری به بهترین شکل(پسبون،1993).
– ارزشگذاری معلمان به حمایت اجتماعی در اثر کار با همکاران (مکلور،1990).
– کشف شیوهها و فنون جدید تدریس از طریق همکاری معلمان با هم (مکلور،1990).
ج) دانشی
– امکان بازخوانی سریع تر ذهنی، در دانش کسب شده از طریق تلفیق.
– توسعه وابستگی درونی میان دانش و فرایند(واکر،1994).
– ایجاد فضای مشارکت فعالانهی یادگیرنده به منظور درک عمیق تر مفاهیم.
– درک رابطه بین موضوعات مختلف درسی.
– فهم دلایل مجهز بودن در ذهن از طریق توجه چندگانه به یک موضوع (الیپون ،1993).
– کاربرد آموختهها و در موقعیت جدید.
– بررسی پدیدهها و واقعیتها از منظروسیعتر نه صرفا یک موضوع خاص.
2-2- 8- تلفیق راهبردهای یادگیری چند گانه:
لیک 1994 اثرات مثبت یکپارچه سازی برنامه درسی را در موارد زیرخلاصه می کند: