منبع مقاله با موضوع محتوای آموزشی

– اهداف محتوا و فرایند با هم تلفیق می شوند.
– هردو بعد زندگی فردی و اجتماعی دانشآموزان تحت پوشش قرار داده میشوند.
– دا نشآموزان فرصت کسب تجربه عملی مهارتها را دارند.
– مرزهای ساختگی بین آموزش و پرورش از میان میرود.
– دانشآموزان خود رهبر و خود آموزند.
– نسبت به آموزش سنتی، معلمان مشارکت بیشتری در فرایند یاددهی _یادگیری دارند.
– مهارتهای اساسی مانند حل مساله مورد تاکید است.
– آموزش و پرورش در چهارچوب زمانی و مکانی محدود نیست.
– بین معلمان و برنامهریزان جهت تعیین هدفهای نهایی مقاصد آموزشی و مهارتهای اساسی درابعاد گوناگون و محتوای آموزشی باید همکاری وجود داشته باشد.
2-2- 7- فواید و نکات مثبت تلفیق را میتوان درسه طبقه به شرح زیرعرضه کرد:
الف) مهارتی
– کمک به دانش آموزان در کاربرد مهارتها.
-تقویت کسب مهارتهای علمی سطح بالا(کالوی،روزه،واج 1991).
– توسعه یادگیری پیشرفته برای همه دانشآموزان و ارتقای مهارتهای شغلی سطح بالا(روزه،واج 1991)
– توسعه تفکرگرا(بین ،2001).
– توانایی ارتباط برقرارکردن بین امور به ظاهر به ارتباط.
ب) نگرش
– افزایش رغبت به یادگیری درسطح واقعی.
– نگرش مثبت به یادگیری.