منبع مقاله با موضوع موانع و محدودیت ها

– کمک به دانشآموزان در کاربرد مهارتها.
– کمک به کسب سریعتر اطلاعات .
– ایجاد مبنای دانش یکپارچهتر.
– افزایش عمیق و گسترهی یادگیری.
– ارتقای نگرشهای مثبت در فراگیران.
– فراهم آوردن زمانی کیفی تر برای کاهش در برنامه درسی.
2- 2- 9- موانع و محدودیت های سازماندهی تلفیقی برنامه درسی:
تهیه برنامههای درسی تلفیقی با موانعی روبروست که آگاهی از آنها میتواند برنامهریزان را در تصمیمگیری درباره این نوع سازماندهی یاری کند.
یوسف زاده،1383. گرایش به روی تصمیمات افراط آمیز که منجر به ساده اندیشی میگردد وجود دارد جزم اندیشی و حساسیت معلمان نسبت به ایده و نگرش و ماده تدریسی خود اجرای این شیوه را با مشکل مواجه میسازد غور و تعمق و جامع نگرش در مسائل نیازمند وقت بسیار زیاد است.
باتوجه به اینکه ارزشیابی مبتنی بر فرایند عملکرد، حاصل قضاوتهای مشاهده کنندگان(دویاسه معلم) است حصول توافق و ارزشیابی عینی چندان میسر نیست.
– چون والدین و برخی از گروههای ذینفع، خود چنین برنامهای را تجربه نکرده اند ممکن است با این برنامه مخالفت بپردازند.
– تداخل چند معلم در کلاس ممکن است برای دانشآموزان قابل تحمل نباشد.
– اجرای این رویکرد نیاز به معلمین خلاق، متخصص و جامع نگردارد.
– با توجه به رشد دانش و تکنولوژی، برنامهریزان ناگزیرند دست به انتخاب بزنند و انتخاب از میان مختلف مشکل است.