مهر ۳, ۱۳۹۹

متن کامل : منبع مقاله درمورد رگرسیون، دولت الکترونیک، توزیع فراوانی، میزان استفاده-رشته برق

اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۳-۷- بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۸- بررسی پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۰- رگرسیون خطی و چندگانه……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۱-مقدمه‏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۲- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………۵۹
۴-۲-۱- اطلاعات مربوط به جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۲-۲- اطلاعات مربوط به سن ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۲-۳- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۳- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۴-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..۷۳
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۵-۲-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۵-۲-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۵-۲-۲-فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۳-فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۳- خلاصه و نتیجه گیری کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۵-۴- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

متن کامل در سایت    40y.ir

۵-۴-۱- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۴-۲- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی……………………………………………………………………………………………………………..۷۹

فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول شماره (۲-۱): تحقیقات مرتبط با بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut …………………………………………………………………………………………………………………..45
جدول (۳-۱)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………۵۳
جدول (۳-۲) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………….۵۵
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند………………………………..۶۰
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند…………………………………..۶۱
جدول (۴-۳)توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………..۶۲
جدول ۴-۴- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) مربوط به مولفه های TTFوUTAUT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
جدول (۴-۵) ضریب همبستگی، ضریب عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
جدول (۴-۶) تحلیل واریانس رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران………………۶۵
جدول ( ۴-۷) ضرایب معادله رگرسیون عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی۶۶
جدول (۴-۸) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول (۴-۹) تحلیل واریانس رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول (۴-۱۰) ضرایب معادله رگرسیون اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۱۱ تست فرید من برای فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………۶۹
جدول ۴-۱۲ میانگین هریک از شاخص های میزان استفاده کاربران روستایی…………………………………………………………۷۰
جدول (۴-۱۳)ضریب همبستگی ، ضریب راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی…………..۷۱
جدول (۴-۱۴) تحلیل واریانس رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات،امکانات و برنامه ها) و میزان استفاده کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
جدول (۴-۱۵) ضرایب معادله رگرسیون راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک(تسهیلات ،امکانات و برنامه ها) و میزان استفاده کاربران روستایی……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

فهرست نمودار ها
عنوان نمودار صفحه
نمودار (۴-۱) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند……………………………………………۶۰
نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………………۶۲
نمودار(۴-۳) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه ها پاسخ داده اند……………………………۶۳
نمودار (۴-۴) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………..۹۱
نمودار (۴-۵)آزمون نرمال بودن خطاهای معادل