در حال بارگذاری...
No category

متن کامل : منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، روستاییان، توسعه اقتصادی، جامعه آماری- پایان نامه تمام متن

وسیله پست الکترونیک برای روستاییان ارسال شده بود، پاسخ داده شده بودند و این نشان می دهد که بکارگیری این فنآوری در شغل روستائیان نقش چندانی ندارد و یا اصولاً علاق های به آن ندارند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که روستاییانی که کامپیوتر داشتند، فاقد مهار تهای لازم برای بکارگیری آن بوده اند. کلاً روستائیان نشان داده اند که بیشتر تمایل به معاملات و مبادلات رو در رو دارند.
شیری(۲۰۰۶) تحقیقی تحت عنوان ستراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی پرداخته در این مقاله اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه اقتصادی از ابعاد مختلفی بحث و بررسی می‌شود . نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از میان انواع استراتژی های این فناوری به نقش استراتژی “استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات” تاکید زیادی دارد و نشان می دهد که اهمیت آن در توسعه اقتصادی بیشتر از استراتژی “صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات” است . درنهایت استراتژی استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می کند. بنابراین، در کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته و استدلال می شود که در این استراتژی اگر وزن بیشتر به استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شود ، کمک زیادی به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد .

جدول شماره (۲-۱): تحقیقات مرتبط با بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با استفاده از مدلهای ttf وutaut
سال
محقق/محققان
متغیرهای مورد مطالعه
یافته های پژوهش

۱۳۸۵

گل محمدی، معتمد و میردامادی
“فنآوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال زایی و بهره وری زنان
فنآوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه یک عنصر کلیدی نوآوری اجتماعی و اقتصادی شناخته می شود و بازار این فنآوری فرصت های شغلی خوبی را فراهم می کند، اما سهم زنان در این قسمت هنوز پایین تر از متوسط است.

۱۳۸۶

نوری و همکاران
شرایط اجتماعی،اقتصادی کالبدی و طبیعی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که شرایط کالبدی،اجتماعی، اقتصادی و طبیعی به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در این زمینه به شمار می روند.

۱۳۸۶

سعادت نیا
تحقیقی تحت عنوان فناوری اطلاعات و عوامل فرهنگی
بحث فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی صرفاً یک بحث تکنیکی و فنی نیست، بلکه متاثر از مکانیزمهای مختلف سازمانی است. برنامه ریزی استراتژیک IS/IT که از مهمترین مباحث در زمینه فناوری اطلاعات است نیز از این قاعده مستثنی نیست
۱۳۸۸
افتخاری و همکاران
وضعیت موجود روستاییان وتمایل و مهارت ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات، احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان
بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظرمتغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله
معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در،سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر،کارشناسان فاصله معناداری وجود ندارد

۱۳۹۱

متن کامل در سایت    40y.ir

فروشانی
فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین
نتایج تحقیق نشان می دهد که روندهای گوناگونی در دنیا وجود دارند که موقعیت کشورها را در سیستم بین المللی در انتهای دهه اخیر مشخص می سازند.
۲۰۰۵
عبدالرحمان احمد و راجاتیوا
مهارت ،اطلاعات ،سرمایه و درک
بیشترین مشکلات برای کاربران نداشتن مهارت، اطلاعات، سرمایه، درک، زیرساخت ضعیف و فقر مالی بیان شده است.

۲۰۰۵

هونگ تان

مهارت،سطح سواد،عوامل اجتماعی
روستاییانی که کامپیوتر داشتند،فاقد مهار تهای لازم برای بکارگیری آن بوده اند. کلاً روستائیان نشان داده اند که بیشتر تمایل به معاملات و مبادلات رو در رو دارند.

۲۰۰۶

شیری
نوع استراتژی،فناوری اطلاعات،توسعه اقتصادی ،تولیدات و خدمات فناوری
نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نوع استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشورها را بررسی می کند و از میان انواع استراتژی های این فناوری به نقش استراتژی “استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات” تاکید زیادی دارد و نشان می دهد که اهمیت آن در توسعه اقتصادی بیشتر از استراتژی “صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات” است .

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق
?

در این فصل به بررسی روش تحقیق،مراحل انجام تحقیق،جامعه آماری تحقیق،ابزار گرد آوری اطلاعات،روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهدشد.

۳-۱ مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری،۱۳۵۴،۲۰)۱.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۲ روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،۱۳۸۱،۱۷۰) .
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این تحقیق به مدیران ،محققان و افزایش فهم استفاده کنندگان ،دست اندرکاران توسعه و واگذاری دفاتر الکترونیک و روستاییان،دفاتر پیشخوان و دفاتر iCT روستایی کمک می کند تا نتایج عملکرد خود را مورد ارزیابی قراردهندو نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنند و جهت آینده برنامه ریزی کنند. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان هماهنگی تغییرات متغیر هاست.
به طور کلی هدف این تحقیقات توسعه و بهبود روشها، ابزارها، کالاها یا ساختارهاست (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۵۳) . و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده زیرا ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که میزان ارتباط بین دو متغیر را مشخص می کند و در اینجا ما به دنبال ارتباط بین متغیر های مستقل و وابسته هستیم که در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است لذا در این تحقیق فن تحقیق پرسشنامه ای،به عنوان مناسبترین روش توصیه و مبنای کار قرار داده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 1 اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است .

۳-۳.مراحل انجام تحقیق
پس از بیان موضوع، کلیات تحقیق، اهمیت آن، مبانی نظری و پیشینه و مروری بر ادبیات علمی موجود در فصول قبلی، با گردآوری داده ها و اطلاعات متغیرهای مورد بررسی تحقیق در بازه زمانی موردنظر و با استفاده از نرم افزارهای آماری رایانه ای، اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت نتیجه گیری خواهد شد.

۳-۴.مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای مستقل:

* عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک
* اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک
* راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک

ï

متغیر وابسته :
میزان استفاده کاربران روستایی

در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک ، اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک ،به عنوان متغیرهای مستقل و میزان استفاده کاربران روستایی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۳-۵.معرفی جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث می باشد که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد . جامعه تمامی عناصر مورد بررسی است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه است که عملاً درجریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. گرچه گاهی اوقات بعلت وسعت زیاد جامعه،‌ بررسی جامعه امکان‌پذیر نمی باشد اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه اطلاعات کامل و دقیقتری بدست می‌دهد (خاکی ،۱۳۸۷، ۲۷۳).
دراین تحقیق دراین تحقیق جامعه آماری نمونه ایی از افراد ساکن روستا که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد ۱۰۵نفر می باشند. که در ابتدای دیماه سال ۱۳۹۱ تا پایان دیماه سال ۱۳۹۲ به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر می باشد.
دراین تحقیق جامعه آماری تحقیق حاضر را نمونه ای از افراد ساکن در روستاهای شهر زاهدان که از خدمات دولت الکترونیک استفاده نموده یا می نمایند و یصورت نمونه تعداد ۱۰۵ نفر را تشکیل خواهد داد. که از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۱ شروع و تا پایان دیماه سال سال۱۳۹۲ به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر می باشد روش مورد استفاده در این تحقیق کاربردی است و گردآوری داد ه ها با استفاده ازنظرسنجی از جامعه آماری سرپرستان خانوارها محلات روستایی که از بین آنها تعداد ۱۰۵خانوار به وسیله فرمول “کوکران”۱ به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند، می باشد.از نظر “هدف”، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر “روش”، در چارچوب روش “توصیفی- تحلیلی” قرار می‌گیرد. همچنین جمع‌آوری اطلاعات به دو روش “کتابخانه‌ای” و “میدانی” بوده است. روش نمونه‌برداری در این تحقیق به طور کلی، از نوع “مختلط” است؛ به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس