اطلاعات و ارتباطات در توسعه محلّی ” در روستای قرن آباد از توابع استان گلستان اولین مرکز ICTروستایی کشور برگزار شد و در آن گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
– یافته های هدایتی مقدّم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “ارزیابی نقش دفاتر ICTروستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی استان اصفهان: مطالعه موردی روستاهای سین، مدیسه، مهرگان و کبوترآباد ” نشان می دهد که دستاوردهای اقتصادی دفاتر ICT بیشتر از دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی است و علی رغم توانمندی های بالای دفاتر در ارائه خدمات، فعالیت این دفاتر عمدتاً به خدمات پستی و پست بانک محدود می باشد (هدایتی مقدم، ۱۳۸۷) .
-بدرقه در کتاب خود تحت عنوان” استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات”ICT به کلیات و مفاهیم ICT و کاربردهای مختلف این فناوری پرداخته و همچنین به روستای الکترونیکی اشاره و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا را در فصل هشتم کتاب توضیح داده است (بدرقه، ۱۳۸۵)
ثرین- پذیرش آی سی تی در بین نوجوانان نروژی را بررسی کرده و با تمرکز بررفتار و توان پذیرش آی سی تی بر مبنای دو فرضیه اساسی، عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوریها را تقسیم بندی کرده است . بر اساس نخستین فرضیه او مبنی بر وجود رابطه بین آی سی تی و کاربران برای پذیرش این فناوری ها، عوامل مؤثر بر پذیرش عبارت اند:از ویژگی های آی سی تی، ویژگی های کاربر، و ویژگی های مربوط به ارتباط بین آی سی تی و کاربر . در فرضیه دوم، وجود احساس نیاز به آی سی تی و وجود امکانات برای پذیرش آن دو شرط اساسی پذیرش برشمرده شده اند.

۱-۴.اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با بهره گرفتن از مدلهای ttf وutaut می پردازد، اهداف زیر مد نظر است : که
-اهداف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان با بهره گرفتن از مدلهای ttf وutaut می باشد.
اهداف فرعی :محقق با توجه به کمبود تحقیقات موجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت خدمات الکترونیک در میان کاربران روستای و افزایش فهم استفاده کنندگان از علم الکترونیک و میزان توسعه این علم جهت انجام امور در مناطق روستایی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.که این اهداف فرعی پژوهش شامل :
الف-تاثیر عوامل توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی
ب-تاثیر اولویت عوامل اثر گذار برتوسعه خدمات الکترونیک و ارتباط ان با میزان استفاده کاربران روستایی
ج-بررسی راهکارهای توسعه خدمات الکترونیک و میزان استفاده از آن در میان کاربران روستایی می باشد.

۱-۵.چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند. (خاکی، ۱۳۸۷، ۳۰).۱
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق تلخیص کرد .

۱-۶.سؤالات تحقیق
سوال اول- عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی کدامند ؟
سوال دوم-اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی چگونه است ؟
سوال سوم- راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک در میان کاربران روستایی چیست؟

۱-۷.قلمرو مطالعاتی تحقیق
الف- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی در حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد..

قلمرو مکانی
دراین تحقیق جامعه آماری نمونه ایی از افراد ساکن روستاهای زاهدان که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد ۱۰۵نفر می باشند.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای ابتدای دیماه سال ۱۳۹۱ تا پایان دیماه سال ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۸.تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق
توسعه خدمات الکترونیک: در تعریف آکادمیک‌ تر، این “خدمات الکترونیک” مجموعه خدماتی هستند که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، درجهت راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقا سطح کیفیت زندگی بشر در تمام زمینه‌ها، به کارگرفته می‌شوند. شناخت این مفاهیم به ما کمک می‌کند که تعاملات جدید دنیای رسانه را حل کنیم. شکی نیست که مجموعه‌ای از مفاهیم و اصطلاحات جدید وارد حوزه رسانه شده‌اند که شالوده روابط، موضوعات و رویکردهای ژورنالیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. (فاضلی،۱۳۸۶)
کاربران روستایی:افرادی که در یک محل با تعدادی محدود در نقطه ایی مشخص زندگی و جهت ارتباطات روزمره الکترونیکی در مکانی خاص که بعنوان دفاتر خدمات الکترونیکی تعرف می شود، از خدمات اینترنتی استفاده می نمایند.(بهرامیان،۱۳۸۶)

متن کامل در سایت    40y.ir

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

در این فصل ابتدا به بررسی ادبیات فناوری اطلاعات ایران،خدمات الکترونیکی ،مدلهای خدمات الکترونیکی،مدلهای اطلاع رسانی،تجارت الکترونیک،مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی، تاریخچه سرویسهای اینترنتی،مدلهای ttfوutautودر ژایان به پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است.

۲-۱-مقدمه
توسعه روستایی بطور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر جهان است . افز ایش توان وآمادگی مد یران و دست اندرکاران بخش روستا یی بر ای درک پیچیدگی ها ی فزاینده و ارائه راه حل ها ی راهبردی نیازمند اطلاعا ت با یسته و مفید، به منظور گز ینش و اجرا ی بهتر پروژه ها، طرح ها و سیاست ها ی توسعه روستایی می باشد . فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک فرصت طلا یی برا ی مد یران روستا یی به منظورکسب آمادگی و پاسخگویی به چالش ها و تنگناهای روستایی فراهم آورد.با آنکه سکونتگاه های روستایی سهم عمده ای از جمعیت و منابع اقتصادی کشور را در خود دارند، ولی کمتر به نیازها و خواسته های ساکنان این سکونت گاه های کوچک اما مؤثر در تولید اقتصادی توجه شده است .اطلاعات در عرصه کشاورزی و توسعه روستایی نه تنها به عنوان یکی از اصل ی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه نیز به شمار می آید . فناوری اطلاعات مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می آید که با سرعت چشم گیری نیز در حال توسعه است. این که در برنامه دولت ۱۰۰۰۰ روستا برای راه اندازی دفاتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده و تاکنون بیش از ۶۰۰۰ دفتر آن به بهره برداری رسیده است . فرایند توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی دارای پنج مرحله اصلی پیدایش، ارتقاء،تعامل، تراکنش و یکپارچگی است. ایران از سال ۱۳۸۲ اولین مرحله در فرایند توسعه این فنآوری را برای جوامع روستایی آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسیده است تا عوامل مؤثر در پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بین روستائیان مورد ارزیابی قرار گیرند. همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را روشن می سازد .(الهامی،۱۳۸۵)
اکنون که پس از چند دهه، مدیریت روستایی در قالب تشکیل شوراهای اسلامی روستا و نهاد و دهیاری عملی شده، به نظر می رسد آموزش و اطلا ع رسانی به شوراهای روستایی و دهیاران، برای توسعه روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . علاوه بر آن به دلیل نوپایی نهاد مدیریت روستا همکاری و همفکری مجموعه استاندار ی ها شرطی اساسی برای موفقیت آنها است.رضوانی،۱۳۸۷)

۲-۲.فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر
برای اشاعه یک نوآوری (فنآوری اطلاعات و ارتباطات روستایی) و رسیدن به مرحله پذیرش و بکارگیری آن، پنج مرحله آگاهی، انگیزش، تصمیم، اجرا و پذیرش باید توسط افراد (روستائیان) در طول یک دوره زمانی معین طی شود تا در نهایت منجر به اشاعه آن نوآوری شود. (بهرامیان، ۱۳۸۶ ). در نظریه دانیل لرنر آمده است که تجدد و نوگرایی از راه سه متغیر گسترش سواد، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی و افزایش میزان .( مشارکت سیاسی و اقتصادی لازمه دگرگونی است (گرانمایه پور، ۱۳۸۵)
بنابر نظریه رابرت چمبرز۱ توسعه روستایی در هر زمینه ای از جمله فنآوری اطلاعات باید مبتنی بر برنامه ریزی استراتژیک باشد یعنی ساخت آینده دلخواه با درک و ترسیم چشم انداز مطلوب و تعیین چگونگی راه رسیدن به آن مدنظر قرار گیرد. (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۳ )،
در رابطه با نظریه مقاومت فرهنگی در مقابل فنآوری و نوآوری ها، نظریه واگو، هر چیز تازه ای با مقاومت ومخالفت مواجه می شود ولی در مورد فنآوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات آن قدر سریع بوده که کامپیوتر، ماهواره و … حتی در جامعه روستایی هم با مقاومت (مانند فنآوری های قبلی) روبرو نشده است و روستائیان درک کرده اند که این فنآوری توأم با منافع اجتماعی برای آن هاست (فاضلی، ۱۳۸۶)

۲-۳. خدمات الکترونیکی
بهترین خدمات الکترونیکی به عنوان هدف رویکرد الکترونیک:
هدف اصلی از رویکردهای موفق خدمات الکترونیکی در سراسر جهان در واقع ارائه خدمات بهتر دولت به کاربر است. به‌عبارتی ارائه خدمات به مشتریان دولت در اولویت است.
خدمات ارایه‌شده توسط دولت را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
خدمات دولت به شهروند یا خدمات‌G2C : خدمات ارایه‌شده به افراد (از جمله مهاجران)، برای مثال، خدمات اشتغال، اخذ پذیرش دانشگاه و اجازه اقامت
خدمات دولت به کسب‌و‌کار یا‌G2B : خدمات ارایه‌شده به کسب‌وکار، به‌عنوان مثال، ثبت‌نام تجاری، پروانه کار و مجوز رستوران
خدمات دولت به دولت یا خدمات G2G: خدمات ارایه‌شده به سازمان‌های دولتی، از جمله سفارشات پرداخت و ارتقای خدمات کارکنان دولت. این خدمات از دو مورد قبلی متفاوت است؛ زیرا برای کاربران نهایی نیست، اما به‌طور کلی عملکرد دولت را بهتر می‌کند.
مدل‌های مختلف پیاده‌سازی خدمات الکترونیک :
ارائه خدمات بهتر به کاربر، از جنبه‌های مختلف ارزیابی می‌شود و دارای درجه‌بندی مختلفی در سراسر جهان است که با چهار نوع مختلف از مدل‌های خدمات الکترونیک مطابقت دارد.(هدایتی مقدم،۱۳۸۷)

۲-۳-۱.مدل ارتباط برقرار کردن
– شرح: این مدل در حال حاضر توسط بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود و تنها اطلاعات مربوط به خدمات دولتی به کاربر ارائه می‌شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *