چارچوب روش “توصیفی- تحلیلی” قرار می‌گیرد. همچنین جمع‌ آوری اطلاعات به دو روش “کتابخانه‌ای” و “میدانی” بوده است. روش نمونه‌برداری در این تحقیق به طور کلی، از نوع “مختلط” است؛ به این صورت که، به دلیل گستردگی روستاها (تعداد ۳روستا)وتعداد سه محله از محلات روستایی زاهدان ، نخست لیستی از روستاهای بالای ۵۰ خانوار (معادل ۳ روستا) تهیه شده و سپس از بین آنها جامعه نمونه تحقیق با توجه به تعداد خانوار روستاها به صورت طبقه‌بندی‌شده تصادفی انتخاب گردید و سپس با مراجعه به محلات وروستاهای نمونه تحقیق و با توجه به تعداد خانوار هرمحله و در ادامه، جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. پرسشنامه ها به طور معمول با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل می شوند. در آمار توصیفی برای بیان داده های جمع آوری شده، از شاخصهای تمایل مرکزی و شاخصهای پراکندگی استفاده می گردد. درآمار استنباطی نیز نتایج بر اساس آزمونها و احتمالات بیان میشوند. در این تحقیق با توجه به وجود متغیرهای رتبه ای و نامشخص بودن جامعه آماری نرمال، از آمار غیرفراسنجشی (ناپارامتریک) استفاده شد. در نهایت، وضعیت همپایی در این تحقیقی با توجه به محدود بودن جامعه آماری ، روش سرشماری در دستور کار قرار گرفت و به کلیه عناصر جامعه ابزار سنجش (پرسشنامه ) ارائه گردید .
روستا، پرسشگری به صورت “تصادفی ساده” توسط خود محقق انجام شده است.
۳-۶.روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
همانطور که پیشتر بحث گردید ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است در این تحقیق برای تهیه پرسشنامه به شناسایی متغیرهای کلیدی پرداخته شد و سپس درجهت سنجش و اندازه گیری هر یک از متغیر های مذکور، تعدادی پرسش طرح گردید .همچنین در جهت ایجاد شناخت از جامعه آماری تعدادی پرسش با هدف شناسایی متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و….)طرح گردید. تعداد سوالات پرسشنامه این تحقیق ۲۲ سوال می باشد که :
۴ سوال در خصوص متغیر های دموگرافیک
سوالات ۱تا ۷مر بوط به فرضیه شماره یک تحقیق
سوالات ۸تا۱۱ مربوط به فرضیه شماره دو تحقیق
سوالات ۱۲تا ۱۵ مر بوط به فرضیه شماره سه تحقیق
طرح گردید .در طراحی پرسشنامه با بهره گیری از منابع تخصصی ، پ‍ژوهشها و مقالات و همچنین نظرات کارشناسان سعی شده است امکان سنجش و اندازه گیری تخصصی متغیر ها فراهم آید. در این تحقیق پرسشها ی طرح شده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت و با گزینه های ۱-کاملاً مخالف ۲-مخالف ۳-نه موافق و نه مخالف ۴-کمی موافق ۵-کاملاً موافق مورد سنجش قرار گرفته اند.
سوالات تحقیق در قالب گویه های پرسشنامه گنجانده شده است .هر گویه پرسشنامه باتوجه به هدف اصلی و سوالات در نظر گرفته شده و بالطبع جواب هر سوال گامی است در جهت تحقق و تامین هدف اصلی پژوهش .پرسشنامه پژوهش مشتمل بر ۱۵ گویه به شرح جدول ( ۱-۳)می باشد.

مطلب دیگر :
متن کامل : منبع مقاله درموردرگرسیون، دولت الکترونیک، توزیع فراوانی، میزان استفاده-رشته برق

جدول (۳-۱)متغیر ها و شماره گویه های پرسشنامه
ردیف
متغیر مورد سوال
شماره گویه های پرسشنامه
۱
عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک

۷-۱
۲
اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک

۱۱-۸
۳
راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک
۱۵-۱۲

متن کامل در سایت    40y.ir

۳-۷. بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق
پس از انتخاب ابزار سنجش می بایست نسبت به بررسی پایایی و روایی آن اقدام نمود در این قسمت این موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

۳-۸.بررسی پایایی ابزار سنجش
بررسی پایایی پرسشنامه یکی از شیوه های مطالعه کیفیت و دقت تست و پرسشنامه می باشد پایایی یا اعتماد پذیری پرسشنامه دارای دو معنای متفاوت می باشد یک معنای پایایی ،ثبات و پایایی نمرات آزمون در طول زمان است .بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود ، نمره وی در همه موارد یکسان باشد .معنای دوم پایایی به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن اینست که سوالهای آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی متقابل دارند .اگر ضریب پایایی درونی آزمون کم باشد بدان معناست که سوالهای مختلف آزمون متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند . به عبارت دیگر آزمون ممکن است دارای نقص در سنجش و اندازه گیری باشد.برای بررسی همبستگی متقابل از تکنیکهای متفاوتی استفاده می شود . مهمترین روش برای مقیاس های رتبه ای (ترتیبی)،روش “کرونباخ ” یا نگرش سنج است که توسط سه محقق به نام های کرونباخ ،راجاراتنام و گلیرز،مطالعه و ارائه گردید ولی فقط به نام کرونباخ معروف شده است و در آن ،علاوه بر آنکه شاخصی برای تایید اندازه های حاصله از گروه ها و افراد بدست میآید، قابلیت تعمیم این اندازه ،به سایر اندازه ها نیز معین میگردد(ظهوری، ۱۳۷۸،۱۴۳-۱۴۲)۱۰.
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه حاوی ۱۵ سوال برابر ۰.۸۹۶ محاسبه گردید با عنایت به اینکه حداقل ضریب پایایی برای پرسشنامه های پژوهشی ۷۰% می باشد، این مقدار بالاتر است،نتایج طبق جدول ۲-۳ حاصل گردید.

مطلب دیگر :
فایل برق:پایان نامه با واژه های کلیدیاکسیداسیون، اکسیداسیون چربی، کاهش اضطراب، عوامل داخلی- پایان تامه ایران داک

جدول (۳-۲) ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
شماره گویه های پرسشنامه
متغیر مورد سوال
ضریب آلفا
۷-۱
عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک

۰.۸۴۹
۱۱-۸
اولویت عوامل موثر بر توسعه خدمات دولت الکترونیک

۰.۸۱۴
۱۵-۱۲
راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک
۰.۷۹۸

۳-۹. روش تجزیه و تحلیل داده ها
این تحقیق بر حسب روش، جزء تحقیقات همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است.هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها می باشد. مطالعات همبستگی، تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مسأله مرتبط هستند ارزیابی می کند، متغیرهایی که معلوم شود وابستگی زیادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی بیشتر قرار نمی گیرند. برای تعیین علی بودن روابط بین متغیرهایی که وابستگی زیادی دارند، نیاز به انجام مطالعات علی-تطبیقی یا تجربی وجود دارد (خاکی،۱۳۸۷ ،) با عنایت به این که تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع و فرضیه های تحقیق، جهت انجام تحلیل های آماری از مباحث رگرسیون خطی ،رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی کمک گرفته شده است.
.همانگونه که قبلاً اشاره شد، این رساله عمدتاً تحقیق تجربی و پس رویدادی و مبتنی بر اطلاعات تاریخی واقعی است. در این تحقیق پس از استخراج ارزشهای هر یک از متغیرها ، با بهره گرفتن از نرم افزار spss به تجربه و تحلیل یافته‌ها بر اساس مدل‌های رگرسیون تحقیق که در ادامه ارائه شده است پرداخته می‌شود. سپس با بهره گرفتن از آزمون F معنی دار بودن کل مدل، مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گرفتن از آزمون t معنی دار بودن ضرایب مدل مورد آزمون قرار می گیرند. یکی از راه های این که تشخیص دهیم مدل رگرسیون دارای خطای تصحیح می‌باشد یا خیر استفاده از آزمون F و t می باشد. به عبارت دیگر از طریق توزیع t و یا F می توان تشخیص داد که متغیر های توضیحی حقیقتاً مهم هستند یا خیر

مطلب دیگر :
تحقیق رایگان دربارهگروه کنترل، رتبه بندی، تحلیل آماری، نرم افزار- خرید متن کامل

۳-۱۰.رگرسیون خطی و چندگانه
واژه “رگرسیون” به معنای “بازگشت” می باشد و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری بر می گردد. آماردانان سعی کردند به توسعه روابطی بپردازند که بتوان با آن میزان متغیری را با توجه به میزان دو یا چند متغیر دیگر پیدا کرد و بدین ترتیب از واژه “رگرسیون۱ چندگانه” استفاده کردند. در رگرسیون خطی، معادله خط برازنده طوری تشکیل می شود که مجموع توانهای دوم انحراف عمودی نمودار از خط برازنده حداقل شود. به چنین خطی، “خط حداقل توانهای دوم یا خط رگرسیون” می گویند (آذر، مومنی،۱۳۸۵ ،۱۹۰-۱۸۳) .
دررگرسیون خطی یک متغیره ، معادله y= ? + ? x معرف خط رگرسیون جامعه بود ، که ماآن را به وسیله y^= a + bx برآورد می کردیم . دررگرسیون خطی دومتغیره نیز معادله ?۲ x2 +1y= ? + ?1 x معرف صفحه رگرسیون جامعه است ( درفضای سه بعدی به جای خط صفحه داریم ) که می خواهیم آن را به وسیله b2 x2 +1y^= a + b1 x برآوردکنیم . دراینجا x1 و x2 دومتغیرمستقل ، y^ و a و b1 و b2 به ترتیب برآورد کنندهای ? ، ?۱ و ?۲ هستند . (عادل آذر، ۱۳۸۵، ۱۹)
خط رگرسیون جامعه به صورت y = ? + ? x معرفی گردیده است که اگر فرض ۰= ? تایید شود نشان دهنده این مطلب است که بین دو متغیر x و y رابطه وجود ندارد ( آذر و مومنی ،۱۳۸۴،۳۰)
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیر ها در محیطExcel ، تمام متغیر ها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *