متن کامل در سایت    40y.ir

طرفی شرایط حضور در بازار جهانی و بهر ه مند شدن از مزایای آنرا در پی خواهد داشت و از طرفی رقابت سنگینی را حاکم خواهد کرد که بدون دانش نمیتوان در این رقابت موفق بود.

۲-۵-۱.فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی
توسعه انسانی مفهومی است که در رأس اهداف و در سرلوحه راهبردهای توسعه ملی و برنامه های اجرایی قرار دارد زیرا بدون توفیق در این مهم، هیچ راهبردی به سرمنزل موفقیت و به مرحله بهره وری نمی رسد.منابع انسانی هر کشوری جزء زیرساختهای نرم به شمار می آیند. برای توسعه زیرساختهای نرم و بهره برداری از زیرساختهای سخت، می توان فناوری اطلاعات وارتباطات را به خدمت گرفت و در نتیجه توسعه یافتگی منابع انسانی و سایر زیرساختهای نرم هم برنامه توسعه ملی فناوری اطلاعات وارتباطات را با موفقیت به پیش برد و هم به سایر اهداف و اولولیتهای برنامه های اجرایی رسید. نظریه پردازان توسعه این جنبه مهم از کارکرد فناوری اطلاعات وارتباطات را جنبه امکان آفرین و ممکن ساز آن می نامند. (تحریریه، ف ????(
فناوری اطلاعات وارتباطات از جنبه امکان آفرین خود، زیرساختهای نرم را متحول می سازد زیرا تمامی انواع زیرساختارهای نرم اطلاعات نگر و دانش محورند و لذا با رویکرد امکان آفرینی فناوری اطلاعات وارتباطات و برنامه های توسعه ای آن می توانیم نوآوری، خلاقیت سازماندهی، مدیریت و سایر کیفیتهای انسانی خود و مردم را ارتقاء ببخشیم. همانگونه که مک لوهان گفته است “رسانه ها از طریق دگرگون ساختن محیط، نسبتهای منحصر به فردی از دریافتهای حسی را در ما بوجود می آورند گسترش هر یک از حواس، شیوه تفکر و کنش ما و بطور کلی شیوه درک ما را از جهان تغییر می دهد و وقتی این نسبتها تغییر می کند انسانها تحول می یابند”(کراکر)

۲-۵-۲.فناوری اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی:
کلید اصلی توسعه روستایی بکارگیری اطلاعات مقتضی است. جامعه روستایی اطلاعاتی در باره عرضه نهاده های کشاورزی، سیستمهای هشدار دهنده آفات و بیماریها، اعتبارات، قیمتهای بازار و سایر موارد نیاز دارد. رسانه های سنتی و فناوری اطلاعات وارتباطات در شکل جدید آن نقش مهمی در انتقال اطلاعات به این جوامع ایفا می نمایند و پتانسیل بیشتری برای انتقال بیشتر نیز دارند. لازم است که بین تحقیقات ـ توسعه و جامعه روستایی ارتباط مناسبی وجود داشته باشد، به گونه ای که نیازهای اطلاعاتی و جوامع روستایی برآورده شود. فناوری اطلاعات وارتباطات بر طیفی وسیع از رسانه ها تأکید دارد ولی در شکل جدید آن با بهره گرفتن ازکامپیوتر سیستم ارتباطی قوی بین جوامع بوجود آورده است. این تکنولوژی امکاناتی برای دستیابی وسیع به اطلاعات فراهم می کند. این شیوه باصرفه است و می تواند همراه با رسانه های سنتی نیز بکار رود. نامه های الکترونیکی یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات وارتباطات است که موجب تحول فرهنگی در سازمانها گردیده است و از نظر زمان و هزینه و فاصله موجب تحولی بزرگ شده اند. کاربرد مهم دیگر فناوری اطلاعات وارتباطات استفاده از دنیای جهانی وب است که افراد را قادر می سازد به اطلاعات میلیونها کامپیوتر دیگر دسترسی پیدا کنند. اگر چه کاربرد رسانه های سنتی موفقیت آمیز بوده است اما مشکل عمده آنها این بود که امکان تعامل کاربران وجود نداشته است. بعنوان مثال رادیو در انتقال اطلاعات به طیف وسیعی از شنوندگان مفید و مؤثر بوده است. اما زمان پخش برنامه ها بیشتر مواقع متناسب با نیاز مردم نبوده است و امکان استفاده کامل از برنامه ها برای همه مقدور نبوده است اما رادیو می تواند به اینترنت متصل شود. به عنوان مثال پروژه رادیو اینترنتی در سریلانکا کاربران را قادر ساخت که در زمان مقتضی از طریق اتصال با شبکه از برنامه های رادیویی استفاده کنند. همچنین نظرات خود را از طریق ارسال نامه های الکترونیکی و یا استفاده از گفتگوهای مستقیم chat) به شبکه های رادیویی ابراز نمایند )مانی یوا،???۰ (

۲-۵-۳.کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی
هدف توسعه روستایی بهبود استانداردهای زندگی مردم روستایی است. نظریه پردازان توسعه علت فقر شدید در کشورهای در حال توسعه را عمدتاً محروم بودن اکثریت مردم از اطلاعات و جامعه اطلاعاتی می دانند. برای مثال نظامهای مالی کشورها طبق شرایط خاصی کمکهایی را بصورت یارانه یا وام در اختیار مردم قرار می دهند و مردم با اخذ آنها متقابلاً از اجرای پروژه های دولتی حمایت می کنند و به مشارکت در آبادانی و محرومیت زدایی برمی خیزند. اما امکان اطلاع رسانی دولتها به شدت وابسته به سطح شاخصهای فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور است و امکان مطلع شدن مردم و دسترسی به خدمات دولتی نیز متقابلاً وابسته به امکانات دسترسی به این اطلاعات از طریق رسانه ها و پایانه های ارتباطی است. بنابراین در جوامع نیاز به زیرساختهای مقتضی شامل نرم افزارها و سخت افزارهای مناسب برای دست یابی به اطلاعات و اطلاعات مورد نیاز است. برخی از عوامل مورد نیاز در طراحی و گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات که باید مورد توجه قرار بگیرند و در جامعه لحاظ شوند به شرح ذیل هستند (گورستین، ????(

۲-۵-۳-۱.تسهیلات دسترسی
دستیابی به تکنولوژی بر اساس علاقه کاربران به صورت شخصی یا عمومی امکان پذیر است در بسیاری از نواحی که امکانات دسترسی به سخت افزارهای مورد نیاز کمتر است این امکان از طریق مکانهای عمومی نظیر: کافی شاپ ها، ، Telecentre و غیره فراهم می شود. در این مراکز فعالیت هایی مانند آموزشهای الکترونیکی انجام می شود، همچنین اطلاعاتی مانند خدمات ترویجی روستایی ارائه می شود.

۲-۵-۳-۲.طراحی خدمات اطلاعات
مراکز فناوری اطلاعات وارتباطات برای موفقیت در انجام فعالیتها باید خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را فراهم کنند. گرچه اطلاعات وسیعی در اینترنت وجود دارد، اما بخش کوچکی از آنها متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه است. زیرا شرایط اینگونه کشورها از نظر زیست محیطی، فیزیکی، کمیابی منابع و مهارتهای فنی و فرهنگی با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. مراکز فناوری اطلاعات وارتباطات توسعه روستایی باید اطلاعات کاربردی داشته باشند و ضروری است که اطلاعات با توجه به شرایط فرهنگی، اقلیمی، ژئوفیزیکی، زبانهای محلی و شرایط خاص هر منطقه طراحی و تدارک شوند(گروستین،۲۰۰۰)

۲-۵-۳-۳.طراحی مراکز اطلاع رسانی
توسعه روستایی با روستائیان تولید کننده سروکار دارد که به دنبال بهبود شرایط اقتصادی خود هستند ضمن اینکه در مناطق دوردست روستایی سکونت دارند و باید این مناطق را حفظ و نگهداری نمایند. Telecntre مرکزی است که در جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی در جوامع روستایی تأسیس می شود و به واسطه آن با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات وارتباطات مردم جامعه روستایی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود دست می یابند و از این طریق قادر خواهند بود که نقش مهمی درزندگی اقتصادی اجتماعی جامعه خود ایفا نمایند.این مراکز به عنوان یک واسطه بین اطلاعات موجود و نیازهای کاربران روستایی خود عمل می کنند. برنامه ریزی و فعالیت های این مراکز باید بر اساس دستیابی به اهداف توسعه روستایی باشد.این مراکز به عنوان تسریع کننده برنامه های توسعه روستایی می باشند. به این منظور اطلاعات مورد نیاز در مورد تولید محصولات کشاورزی، وضعیت آب و هوا، قیمت محصولات و اطلاعات مربوط به بازار، خدمات ترویجی، نهاده های کشاورزی و دامپروری، خدمات آموزشی، تبلیغات برای محصولات تولید شده و سایر اطلاعات مورد نیاز نواحی روستایی را فراهم می کند. این اطلاعات باید منطبق بر نیازهای کاربران بوده و برای آنان قابل فهم و درک باشد. آنها به یک فرد واسطه (mediator) برای دسترسی به خدمات الکترونیکی نیاز دارند. این واسطه می تواند یک مروج یا یک فرد آموزش دیده نیمه حرفه ای باشد.فرد واسطه باید بتواند نیازهای جوامع محلی را به اطلاعات متناسب با معیارهای شبکه تبدیل نماید همچنین بتواند اطلاعات مورد نیاز را جستجو کرده و از طرفی اطلاعات را به گونه ای قابل فهم و کاربردی در اختیار مردم محلی قرار دهد. با توجه به تنوع زبانهای محلی این فرد باید قادر به ترجمه اطلاعات به زبان محلی و بومی هر منطقه باشد.مرکز Telecentre به عنوان یک پایگاه اینترنتی و استفاده از website و موتورهای جستجوگر نیازهای خاص ویژه توسعه روستایی را مرتفع می نماید. این مزاکز قدرت پردازش اطلاعات و برقراری ارتباط و مهارتهای فنی مدیریت اطلاعات را برای توسعه مداوم دارند. (Gurstein ????)لازم به ذکر است که مراکز اطلاع رسانی حسب نیاز جوامع و کشورهای مختلف به اشکال گوناگونی نظیر اتوبوس اینترنتی، کیوسک اینترنتی و یا سایر مراکز تعبیه گردیده و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

۲-۵-۴.زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات
برخی از زمینه هایی که فناوری اطلاعات وارتباطات می تواند نقش خود را در آنها به منصه ظهور برساند عبارتند از:

۲-۵-۴-۱.تأمین بهداشت عمومی
استفاده از این تکنولوژی برای راهنمایی و آموزش افراد مناطق روستایی با توجه به شاخص های بهداشتی مفید و مؤثر می باشد. این اطلاعات و خدمات شامل بهداشت و تنظیم خانواده، جمع آوری اطلاعات پزشکی و آمار و ارتباط و حمایت پرسنل بهداشت در مناطق دوردست می باشد. همچنین با بهره گرفتن از نامه های الکترونیکی و امکانات گفتگو و کنفرانس الکترونیکی می توان به سؤالات کاربران پاسخ داد.

۲-۵-۴-۲.ایجاد فرصتهای اقتصادی
برقرار ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و خریداران و حذف نقش واسطه و امکان تجارت الکترونیکی، بازاریابی محصولات تولید شده، اطلاع از قیمت رایج محصولات، ایجاد امکان تبلیغ برای محصولات تولید شده و بازاریابی آنها، معرفی مناطق گردشگری روستایی و توسعه صنعت گردشگری جملگی از خدمات اقتصادی است که می توان جهت ارائه آنها به نواحی روستایی از فناوری اطلاعات وارتباطات کمک گرفت و به افزایش درآمد افراد کمک نمود.

۲-۵-۴-۳.شبکه های آموزش و یادگیری
کاربرد وسیع این شبکه برای سوادآموزی و آموزشهای مداوم می باشد. آموزش های درسی از طریق متون و مواد درسی دیداری شینداری و یا فیلم های ویدیویی امکان پذیر است. و به طور مستقیم می توان از طریق تسهیلاتی نظیر گفتگوی مستقیم (chat) نیز بهره جست. نمایش و کسب دانش از طریق کار آموزی و یادگیری مفاهیم پیچیده را آسان می سازد.همچنین می توان آموزشهای ترویجی را نیز از طریق این تکنولوژی به مناطق روستایی ارائه داد. اطلاعاتی نظیر: هشدارها و اخبار مربوط به حوادث و آفات و بیماریها، اطلاعات مربوط به هواشناسی کشاورزی، سرویس های خدمات ویژه و نهاده های مورد نیاز، اطلاعات تخصصی مربوط به محصولات، اطلاعات دامپروری و دامپزشکی و غیره.

۲-۵-۴-۴.حفاظت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *