میدان نقش جهان، معماری مسکونی، اجتماعی و فرهنگی، راهکارهای مقابله

دانلود پایان نامه

هستی.
نمودار ۷۰: ارتباط وجود و ماهیت انسان در ساخت و مراتب وجودی و ماهیتی در شکل گیری هویت مطلوب.
نمودار ۷۱: روابط انسان عارف در جهان هستی.
نمودار ۷۲: روابط چهارگانه انسان عارف در حوزه معماری مبنایی در شکل گیری علوم طراحی و نظریات روش طراحی در علوم مختلف.
نمودار ۷۳: نگاه اندیشمندان در رابطه روابط اجتماعی و فرهنگی با فضا.
نمودار ۷۴: ارتباط فضای کمی و کیفی با دو وجه فضا و سه دانش گونه شناسی، انسان شناسی و معنا شناسی در شناخت فضای خانه ی سنتی.
نمودار ۷۵: انعطاف پذیری خانه های سنتی.
نمودار ۷۶: نحوه توزیع فضا اطراف حیاط مرکزی در مسکن سنتی.
نمودار ۷۷: تناسبات و الگوی قرارگیری اتاق ها و فضاها در خانه های سنتی.
نمودار ۷۸: مراتب فضایی و حرکتی در خانه ایرانی.
نمودار ۷۹: سه شاخص اصلی در شکل گیری هر سامانه و پدیده.
نمودار ۸۰: سه شاخص اصلی در شکل گیری هر سامانه و پدیده از ابعاد گوناگون به پدیده الف: ساختار عالم؛ ب: مبانی شکل دهنده؛ ج: ابعاد هویت ساز؛ د: ارکان هویت بخش؛ ه: سه شاخص مادر.
نمودار ۸۱: تبیین مدل نگره های زندگی ساز در شکل گیری اثر، بر پایه فضای حیات حکیمانه و حیات طیبه.
نمودار ۸۲: سه لایه اطلاعاتی در مدل سامانه ای نگره های زندگی ساز حکمت اسلام در شکل گیری خانه با افزایش کیفیت زندگی مومنانه.
نمودار ۸۳. چارچوب نظری تحقیق
نمودار۸۴ . تقویم سایه و آفتاب، به ترتیب از راست شاخص زیست اقلیمی- ساختمان وشاخص دمای موثر.
نمودار۸۵. بررسی انواع سامانه¬های انرژی¬زا .
نمودار۸۶. فرآیند جذب مستقیم
نمودار۸۷: فرآیند جذب غیرمستقیم
نمودار۸۸: فرآیند جذب مجزا
نمودار ۸۹. اصول کیفی و کمی طراحی فضاهای مسکونی و طراحی
نمودار۹۰. محورهای اصلی برنامه¬ریزی پیدایش شهرهای اسلامی
نمودار۹۱.حلقه¬های تشکیل¬دهنده یک محله
نمودار۹۲. حداکثر محدوده حاکمیت یک امام جمعه
نمودار ۹۳. حداقل حدود حاکمیت یک امام جمعه.
نمودار ۹۴. حوزه امامت هر امام جماعت چهل خانه از هر طرف.
نمودار ۹۵. حد ایده¬آل حوزه امامت هر امام جماعت.
نمودار ۹۶. ایجاد خانه¬های ویلایی برای حلقه سکونت.
نمودار۹۷. محله¬های دایره¬ای شکل
نمودار۹۸. طرح کالبدی محله
نمودار۹۹. سازمان¬دهی پیشنهادی طراحی شهر جدید اسلامی

• جداول:
جدول۱: در جهت تجلی مفاهیم ثابت نظری و اتخاذ روش های مناسب طراحی و خلق اثر معماری و اصیل.
جدول ۲: ساختار محتوایی پژوهش در این رساله.
جدول ۳: گذار از سنت به مدرنیته و فرصت ها و تهدیدهای پیشرو.
جدول ۴: توانایی خلق سامانه از موجودات ممکن.
جدول ۵: تفکیک سامانه های انسانی از دیدگاه اسلامی.
جدول ۶: برآمدهای گوناگون فعل عمر در قرآن کریم.
جدول ۷: معنای سکونتگاه در قرآن.
جدول ۸: تفاوت انسان مدرن و انسان سنتی.
جدول ۹: رویکردهای متفاوت به مقوله هویت معماری معاصر اسلامی و راهکارهای مقابله با آن.
جدول ۱۰: فرهنگ در اندیشه صاحب نظران.
جدول۱۱: طبقه بندی تعاریف فرهنگ در قالب نگرش های فکری.
جدول ۱۲: تمدن در اندیشه صاحب نظران.
جدول ۱۳: معانی، ویژگی ها، موضوعات مفهومی و مفاهیم طراحی منبعث از اصل توحید.
جدول ۱۴: معانی، موضوعات و مفاهیم طراحی منبعث از اصل عدل.
جدول ۱۵: معانی، موضوعات و مفاهیم طراحی منبعث از اصل معاد.
جدول ۱۶: اهم اصول و احکام اخلاقی در ساخت خانه.
جدول ۱۷: اهم اصول و احکام تکلیفی در ساخت خانه.
جدول ۱۸: طبقه بندی نیازهای انسان برای ساخت های سه گانه ی حیات.
جدول ۱۹: مولفه ها و شاخص های فطری در سازمان بندی خانه و شهر.
جدول ۲۰: طبقه بندی و ترکیب شکلی خانه های فزوین.
جدول ۲۱: گونه شناسی انواع الگوهای فضایی در خانه های سنتی قزوین.
جدول ۲۲: گونه شناسی انواع روش های شکل گیری فضایی در خانه های سنتی قزوین.
جدول۲۳: گونه شناسی انواع روش های شکل گیری فضایی در خانه های سنتی قزوین.
جدول ۲۴: معیارهای اساسی شکل گیری خانه – سنتی – نمونه موردی قزوین.
جدول ۲۵: شاخص های دانش انسان شناسی در حوزه معماری مسکونی خانه های سنتی قزوین.
جدول ۲۶: شاخص های دانش معنا شناسی در حوزه معماری مسکونی خانه های سنتی قزوین.
جدول ۲۷. آمار جمعیت در محلات قدیمی شهر (در قرن گذشته).
جدول ۲۸. آمار اقلیمی سالیانه ۱۵ سال شهر قزوین
جدول ۲۹ . آمار اقلیمی ساعتی ۱۵ سال شهر قزوین
جدول ۳۰ . اطلاعات آمار جمعیتی قزوین(استان قزوین).
جدول ۳۱. اطلاعات آمار جغرافیایی قزوین
جدول ۳۲ . نیازهای اقلیمی شهر قزوین
جدول ۳۳. مشکلات اقلیمی از نظر کاربرد مصالح ساختمانی در اقلیم قزوین
جدول ۳۴ . کلیات جزئیات جداره در اقلیم قزوین
جدول۳۵. کلیات شرایط انتخاب مصالح و نگهداری ساختمان در اقلیم قزوین
جدول۳۶. کلیات شرایط اجرای ساختمان در اقلیم قزوین
جدول ۳۷. مقایسه تطبیقی سامانه¬های انرژی¬زا
جدول ۳۸- تعیین اندازه پنجره جنوبی در سامانه جذب مستقیم
جدول ۳۹- زاویه باز تابنده برای نورگیرهای سقفی
جدول۴۰. نهادهای متناظر مختلف در شهر و محله
جدول۴۱. سرانه¬های مورد نیاز یک محله
جدول۴۲. سرانه فضاهای کودکستان.
جدول ۴۳: سرانه¬ی عناصر شهری با توجه به فرهنگ معماری و شهرسازی
جدول۴۴.معیارهای طراحی دسترسی در مناطق مسکونی
جدول ۴۵ : مقایسه خصوصیات مشترک آجر و بتن مأخذ: نگارنده.

جدول۴۶.کاربردنانو مواد در ساختمان مسکونی.مأخذ:نگارنده.
جدول ۴۷: متراژ واحدهای ساختمانی، اندازه قطعات و سایر جزئیات مربوط به اندازه¬گیری و مساحت مسکونی و فرم بنا
جدول ۴۸: کاربری¬ها و سرانه و مساحت پیشنهادی در اراضی مورد نظر.

• تصاویر:
تصویر۱: تغییر جهت مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان به سمت قبله و بافت یکپارچه شهر اصفهان، تعامل فضاهای شهری با محیط اطرافش.
تصویر۲: حسینیه امینی ها، تنوع فضایی در خانه های سنتی.
تصویر۳: خانه مرتضوی ها، چینش فضایی و تنوع فضایی آن.
تصویر۴: خانه امینی ها، کاربرد شیشه های رنگی در خانه ی سنتی.
تصویر ۵: استفاده از بهار خواب در خانه ی بهروزی.
تصویر ۶: خانه بهروزی، وجود فضای ها تهی و پر و ارتباط فضای نیمه پوشیده با فضای باز و بهشتی.
تصویر ۷: استفاده از طبیعت در خانه بهروزی.
تصویر۸. روند شکل¬گیری شهر قزوین در طول تاریخ
تصویر۹. نقشه توسعه شهر قزوین از گذشته تا کنون
تصویر۱۰. یلان محدوده خیابان برگرفته از توصیفات عبدی بیک و سیاحان خارجی
تصویر۱۱. بازنمایی منظر خیابان بر اساس اشعار عبدی بیک
تصویر۱۲. خیابان در محورگردشگری دوره قاجار
تصویر ۱۳. سمت راست: ایوان نادری- عمارت جهان نما:این دو اثر شاهکار دوره صفوی که در ضلع جنوب شرقی دولت-خانه صفوی قرار داشته¬اند در دوره پهلوی اول تخریب شده و بنای ورزشگاه تختی امروز در آن استقرار یافته¬است. سمت چپ : بازسازی محوطه مجموعه دولت¬خانه صفوی قزوین بر اساس متون.
تصویر۱۴. عمارت عالی قاپو
تصویر۱۵. کاخ چهلستون یا عمارت¬فرنگی
تصویر۱۶. راست: برش. چپ: پلان هم¬کف کاخ چهلستون.(عمارت فرنگی).
تصویر۱۷. نمونه¬ای از بافت یکی از محلات قدیمی قزوین (حمدالله مستوفی ) در آخرین دوره قبل از تجزیه و دوره میانی
تصویر۱۸. گذر محمدیه نمونه¬ای از یک شریان اصلی ارتباطی در بافت کهن و میانی شهر قزوین که ارتباط مرکز شهر (بازار و…) را با مبادی ورودی شرقی برقرار می¬کرد.
تصویر۱۹. مرکز محله اخوند توسط مغازه های خرده فروشی (بقالی، نانوایی، میوه فروشی و… و دیگر خدمات مانند حمام، مسجد، آب انبار و…) محصور شده است. در گوشه¬ای چند درخت کهنسال به عنوان عنصری نشانه ای سبز به آن حالت مطبوعی داده است
تصویر۲۰. تلافی دو گذر اصلی و ایجاد یک فضای ارتباطی شهری متشکل از : میدانگاه، نشانه معماری، تک درخت، حمام، مسجد و امام¬زاده، که در یک گره شهری به شکل مثلث گرد آمده¬اند.گره مثلثی غالباً در بافت¬های شهری قزوین وجود دارد و یکی از اشکال استوار شبکه ارتباطی بافت است.
تصویر۲۱. تحلیل ریتم حرکت پیاده در بافت سنتی
تصویر۲۲. سمت راست میانگین بارندگی سالیانه مأخذ: فامیلی و دیگران،۱۰:۱۳۸۳. تصویر۲۳. نمایش و جهت سرعت باد در استان قزوین
تصویر۲۳. نمایش و جهت سرعت باد در استان قزوین.
تصویر۲۴. بافت قدیمی دوران قاجار شهر قزوین
تصویر ۲۵ . محله پنبه ریسه قزوین . مدلی از بستر پایه بافت شهر قزوین که مسطح و تخت است و در امتداد محور افقی – شرقی و غربی گسترش یافته است.
تصویر۲۶. حسینیه امینی¬ها. استفاده از زیرزمین برای تلطیف هوا در تابستان با به کارگیری حوض آب . مأخذ: پرهیزکاری ،
تصویر ۲۷ . مسجد جامع کبیر قزوین . به کارگیری حیاط مرکزی و پوشش گیاهی و حوض برای استفاده از برودت تبخیری در تابستان
تصویر ۲۸ . آب¬انبار سردار قزوین . استفاده از گنبد برای خنک نگه داشتن آب و جلوگیری از سرما وگرما. مأخذ: مجابی ، ۱۳۸۸
تصویر ۲۹ . سرای رضوی قزوین. استفاده از فضاهای تجمعی با سقف گنبدی شکل ودیوارهای ضخیم . مأخذ: پرهیزکاری ،
تصویر ۳۰. خانه معتمدی قزوین . به کارگیری عناصر فضایی خانه¬های قزوین با در نظر گرفتن ویژگی¬های اقلیمی شهر قزوین
تصویر۳۱ . مسجد ومدرسه صالحیه قزوین . به کارگیری ایوان در چهار طرف حیا ط مرکزی . به کارگیری مهتابی در طبقه¬ی دوم و بدون سقف
تصویر۳۲ . شیوه بهره¬گیری مستقیم و در شرایط مناسب تابش
تصویر۳۳- بهره¬گیری مستقیم از تابش با استفاده از نورگیر سقفی برای فضاهای داخلی
تصویر۳۴. عملکرد سقف های آبی در روزها و شب های زمستانی
تصویر۳۵. پلان فضای گلخانه¬ای در کنار فضای اصلی. دیوارهای جانبی فضای گلخانه¬ای به منظور جلوگیری از اتلاف گرما باید عایق کاری شوند
تصویر۳۶. فضای گلخانه¬ای با دیوار دوپوسته¬ای.
تصویر۳۷. جدار دو پوسته¬ای در ساختمان¬های مدرن.
تصویر۳۸. کلکتور ترموسیفونی با جدار شفاف پلی کربنات
تصویر۳۹. تراکم بادشکن یا موانع دیگرکه در مواجهه با باد.
تصویر۴۰. رفتار باد در اطراف بنا و بام و تاثیر ترکیب و جهت ساختمان بر باد.
تصویر ۴۱. استراتژی طراحی دیوارهای بال¬دار.
تصویر۴۲- استفاده از اثر دودوکشی در جداره شفاف ساختمان در هر چهار سمت.
تصویر۴۳. برش از میان سوق، نیوباریز، مصر، حسن فتحی.
تصویر۴۴.کارآیی بادگیری برای انواع مختلف بادگیر.
تصویر۴۵. طرحواره ساده¬ای از عملکرد بادگیر. استفاده از سرمایش تبخیری در بادگیر.
تصویر۴۶. اتصال مستقیم ساختمان به زمین .
تصویر۴۷- نوعی سایبان عمودی متحرک .
تصویر۴۸- نوعی سایبان افقی .
تصویر۴۹. مقایسه سایبان افقی مشبک و غیرمشبک .
تصویر۵۰. استفاده از درخت و سایر گیاهان به عنوان سایبان فصلی.
تصویر۵۱.طرحواره¬ای از سیستم خورشیدی با کلکتور تخت و منبع ذخیره .
تصویر۵۲. طرحواره¬ای ا
ز سیستم خورشیدی با کلکتور تخت و منبع ذخیره
تصویر۵۳. طرحواره ارتباط آرایه فتوولتائیک با سایر تجهیزات تامین کننده برق ساختمان.
تصویر۵۴. ترکیب بین کلکتور خورشیدی آب¬گرم و آرایه فتوولتائیک برای تامین آب¬گرم مصرفی.
تصویر۵۵. ترکیب بین کلکتور خورشیدی آب¬گرم و آرایه فتوولتائیک برای تامین آب¬گرم و برای سیستم گرمایش از کف و آب¬گرم مصرفی
تصویر ۵۶. مدول مرکب فتوولتائیک و آب¬گرم (pv/Thermal hybrid panel) .
تصویر۵۷. چرخه سوخت پیل سوختی
تصویر۵۸. نمودار چرخه تولید تا مصرف برق در ۲ نوع سیستم تولید برق مرکزی (نیروگاه و….) و سیستم پیل سوختی mcHP براساس Ceres Power .
تصویر ۵۹. یک CHP پیل سوختی خانگی.
تصویر۶۰: استفاده از سیستم سپتیک تانک در جذب آب و تصفیه آن.
تصویر ۶۱. تغییر جهت مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان به سمت قبله و بافت یکپارچه شهر اصفهان.تعامل فضاهای شهری با محیط اطرافش
تصویر۶۲.میدان نقش¬جهان قزوین(این میدان امروزه تخریب گردیده¬است).
تصویر ۶۳. هم¬پیوندی واحدهای مسکونی: ترکیب خانه¬ها یکی و اختلاف در اندازه¬ها است. جهت اصلی تقریباً یکسان خانه¬ها (پاسخ به مسئله تابش) به مجموعه شکل تقریبا شطرنجی (شطرنجی نامنظم) داده است
تصویر۶۴. دو چشم ما دارای یک میدان دید کلی و یک میدان دید جزیی است.
تصویر ۶۵ : نمونه فضاهای محصور در شهرهای ایران . طرح اصلی میدان شاه طهماسب یزد،
تصویر ۶۶. خیابان¬های باغ که با بدنه¬ای از درختان محصور شده¬است. و فضای مستطیل شکل باغ که با دیوارها و ساختمان¬ها محصور می¬شود.
تصویر۶۷. مسجد امام خمینی (سلطانی سابق) در سمنان. فضای محصور مرکب است از فضای اصلی مرکزی و چهار فضای فرعی در چهار گوشه¬ی آن.
تصویر ۶۸. تکیه¬ای در مسیر گذر حاجی محله کاشان که فضای محصور آن مرکب از سه فضا است.
تصویر۶۹. استفاده از عناصر مختلف در جهت محصور کردن فضا.
تصویر۷۰. نحوه نمایش میزان محصور بودن فضا
تصویر ۷۱. میزان تاثیر محصوریت با تغییر در دسترسی
تصویر۷۲- نحوه شکل¬گیری خصوصیت ایستایی و پویایی در فضاهای محصور.
تصویر۷۳. یکی از کوچه¬های محله هاشم خان یزد (نمونه¬ای در بخش قدیمی و نسبتاً بازشهر) که نسبت ارتفاع دیوارهای کوچه به عرض آن تقریبا ۲ به ۱ است
تصویر۷۴.نمونه بافت گذری در بخش میانی محله که نسبت ارتفاع دیوار کوچه به عرض آن حدوداً ۱:۱ است.
تصویر ۷۵. بوشهر.
تصویر ۷۶. میدان نقش جهان اصفهان.
تصویر۷۷. یزد. مجموعه مسکونی عرب¬ها. نسبت زیبای ارتفاع بدنه محصور کننده حیاط اندرونی به عرض آن حدوداً ۱ به ۳ است.
تصویر۷۸. میدان و تکیه ولی سلطان کاشان.
تصویر ۷۹. تعیین نسبت مطلوب بین ارتفاع بدنه محصور کننده و عرض فضا.
تصویر۸۰. در بخش قدیمی و میانی شهرها، از نسبت ارتفاع به عرض ۲ به ۱،۱ به ۱ تا ۱ به۲ در طراحی فضاهایی که عمدتاً حالت حرکت و پویا دارند…..
تصویر ۸۱. می¬توان حدود ۸ واحد مسکونی یک طبقه را با زمین¬هایی ب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عملکرد صادرات، قابلیت های بازاریابی

دیدگاهتان را بنویسید