میزان افسردگی-فروش و دانلود پایان نامه

ی تمام تست 63 باشند(این بدان معنی است که در تمام 21 سوال 3 را علامت بزنند. و پایین نمره برای هر سوال صفر می باشد.

درجه افسردگی
جمع امتیازات
طبیعی
10-1
کمی افسرده
16-11
نیازمند مشورت با روان پزشک
20-17
به نسبت افسرده
30-21
افسردگی شدید
40-31
افسردگی بیش از حد
بیشتر از 40
روش جمع آوری اطلاعات:
برای جمع آوری و گردآوری اطلاعات مورد نیاز علاوه بر مطالعات کتابخانه ای که به صورت دستیابی به پیشینه تحقیق و تدوین ادبیات تحقیق انجام گرفت و سپس تستها بین 60 نفر از گروه نمونه انتخابی توزیع گردید در این پژوهش برای بدست آوردن تفاوت معنادار بودن بین میانگین های بدست آمده از زنان شاغل و غیر شاغل از فرمول t مستقل استفاده شده است.
روش های آماری:
پس از اینکه نتایج بدست آمده از تست مورد محاسبه و مقایسه و تحلیل آماری قرار گرفت، متد آماری مورد استفاده در این پژوهش t مستقل می باشند.
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
تجزیه و تحلیل بطور کلی عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهش از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون اغلب مسائلی که در امور مورد پژوهش قرار می گیرد خیلی گسترده و وسیع هستند پژوهشگران برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و با تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیه ای که صورتبندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کرد در این فصل روش های آماری و یافته های تحقیق از طریق تجزیه داده های آماری بررسی مقایسه میزان افسردگی در زنان شاغل و غیر شاغل جای داده که با قرار دادن تست افسردگی بک در اختیار آزمونی ها و مشخص نمودن میزان افسردگی آنها میانگین حاصل از این تست را بدست آورده و سپس با قرار دادن در فرمول t مستقل نتایج کلی پژوهش سنحیده و اندازه گیری می شود.
جدول الف : مقایسه میانگین و انحراف استاندارد و مستقل
گروه ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
درجه ازاد
t محاسبه
t جدول
سطح معنی داری
زنان شاغل
30
63/12
103/2
58
85/1
67/1
05/0
زنان غیر شاغل
30
53/16
آزمون فرضیه ها:
برای آزمون فرضیه از فرمول t مستقل استفاده شده است که نتایج به شرح زیر است.
فرضیه :
بین میزان افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنادار وجود دارد.
چون t محاسبه (85/1) بزرگتر از 05/0 t جدول (67/1) می باشد نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه در میزان افسردگی زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری وجود دارد بنابراین میزان افسردگی در زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است.
جدول شماره 1: توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه براساس شاغل بودن
جمع کل
افسردگی بیش از حد
افسردگی شدید
به نسبت افسرده
نیازمند مشورت
کمی‌افسرده
طبیعی
میزان افسردگی
30
0
1
3
3

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

10
13
شاغلین
100%
0
33/3
10
10
33/33
34/43
درصد شاغلین
نمودار شماره (1) : درصد میزان افسردگی شاغلین
جدول شماره 2 توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس غیر شاغل
جمع کل
افسردگی بیش از حد
افسردگی شدید
به نسبت افسرده
نیازمند مشورت
کمی‌افسرده
طبیعی
میزان افسردگی
30

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *