میزان فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو-دانلود پایان …

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

پایان نامه ارشد :

 

اصول 15گانه سنجش از راه دور[1]

بر اساس این اصول، که بر پایه اصل “آسمان باز” استوار شده، هر کشوری حق دارد از فضاء ماوراء جو سایر کشورها بهره برداری نماید. در واقع طبق این معاهده فضا مانند دریاهای آزاد، میراث مشترک بشری است و بر این اساس ماهواره های هر کشوری می تواند بدون مجوز از کشورهایدیگر تصویر برداری نماید و کشورهای دارنده این نوع ماهواره ها می توانند از اطلاعات بدست آمده درباره کشورهای دیگر جهت برنامه ریزی و رسیدن به اهداف نظامی،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بهره برداری نمایند.

اصل اول:

الف-واژه”سنجش از راه دور” به معنای اندازه گیری سطح زمین از فضا با استفاده از خواص الکترو مغناطیس ساطع شده، انعکاس داده شده و یا منحرف شده از پدیده های موجود در سطح زمین به منظور بهبود مدیریت منابع طبیعی، استفاده از زمین و حفاظت از محیط زیست می باشد.

ب-واژه “اطلاعات اولیه”مجموعه اطلاعات خامی است که توسط سنسور موجود در شیی فضایی جمع آوری شده و توسط سیگنال الکترومغناطیس یا فیلمهای فتوگرامتری یا نوارهای مغناطیس به زمین ارسال یا تحویل داده شده است.

ج-واژه”دادههای پردازش شده” به معنی محصولات منتج شده از پردازش اطلاعات اولیه می باشد که برای تهیه اطلاعات کاربردی مورد نیاز است.

د-واژه “اطلاعات آنالیز شده” به معنی اطلاعات منتج شده از تفسیر محصولات پردازش شده، داده های ورودی و دانش از منابع دیگر می باشد.

ه-واژه” فعالیت های ازراه دور”به معنی کار بر روی سیستم های فضایی دریافت از راه دور، جمع آوری و دریافت داده های اولیه و ایستگاههای ذخیره سازی،فعالیت در پردازش داده هاو تفسیر و توزیع داده های پردازش شده می باشد.

اصل دوم:

فعالیت های دریافت از راه دور باید در جهت منافع و علاقه تمام کشورها بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی، اجتماعی یا علمی و پیشرفت های فنی آنها باشد، به ویژه باید در جهت نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد.

اصل سوم:

فعالیت های دریافت از راه دور باید در راستای قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و اهداف و اصول مندرج در معاهده فضا باشد.

اصل چهارم:

فعالیت های دریافت از راه دور باید بر اساس اصول موجود در معاهده فضا و در راستای منفعت کل بشریت باشد. این اصل بدون هر گونه تبعیض بین دولت ها می بایست اعمال شود. همچنین این فعالیت ها می باید با در نظر گرفتن اصول حاکمیت دولت ها و سلامتی انسان ها و منابع طبیعی و قوانین بین المللی صورت پذیرد.

اصل پنجم:

دولت ها می بایست این گونه فعالیت ها را با همکاری بین المللی انجام دهند. آنها باید فرصت را برای دولت های دیگر با شرکت دادن آنها در این گونه فعالیت ها فراهم آورند. چنین مشارکتهایی باید منصفانه و بر اساس ضوابط قابل قبول برای دو طرف باشد.

[1]-نامی،محمد حسن،فضا بعد چهارم قدرت،انتشارات زیتون سبز،1389،ص78.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.