نیازهای آموزشی

گام برنامه ریزی آموزش کارکنان تعیین نیازهای آموزشی کارکنان است و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان ، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت . آموزش پر هزینه است وفقط باید موقعی ارائه شود که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند‌. فعالیت های آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود آموزش و بازآموزی کارکنان باید طبق برنامه تدوین شده خاصی اجرا شود. و مرتبط با رشته تحصیلی وشغلی باشد تا از اتلاف منابع مالی و انسانی و کاهش انگیزه جلوگیری کند.آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است و ابزار و تجهیزات برای آنکه از کارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیروتغییرمستمری نیاز دارندبرای به حداکثر رساندن اثر بخشی و کارایی افراد سازمان ضمن آشنا ساختن با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز،دوره آموزشی مناسب را باید برای آن تدوین نمود (سید جوادین،۱۳۸۴ص۳۴)

با توجه به اینکه آموزش مناسب با مشاغل در سازمانها جهت پیشبرد اهداف فردی و سازمانی و در نهایت باعث بالا رفتن بهره وری و مانع اتلاف سرمایه می گردد،وسازمان اسناد وکتابخانه ملی هم به عنوان یک سازمان از این قاعده مستثنی نیست واین پژوهش می تواند پاسخگوی نیازهای آن سازمان باشد.بر این اساس با توجه به نقش وجایگاه منابع انسانی از یک طرف و نقش آموزش در ارتقاء و توانمندی نیروی انسانی از طرف دیگر،انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اهداف تحقیق
بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی
اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی
برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازها کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی
اعتباریابی برنامه های آموزشی از دیدگاه صاحب نظران
سوالهای پژوهش
نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام است؟
اولویت نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام است؟
چه برنامه های آموزشی در پاسخ به این نیازها باید تدوین گردد؟
برنامه آموزشی به چه میزان از نظر صاحبنظران معتبر است؟
تعاریف عملیاتی
آموزش ضمن خدمت:به مجموعه فعالیتهای نیازسنجی و برنامه ریزی شده و به منظور اصلاح و بالا بردن دانش ومهارتهای؛نگرشها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن به و ظایف خاص سازمانی محوله است(میرکمالی،۱۳۷۷)در این تحقیق مراد آموزشهای حین کار است که برای کارکنان ارائه می گردد.
نیاز آموزشی فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملکرد و سایر الزامات شغلی کارکنان را گویند
در این تحقیق منظور مواردی هست که مدیران و کارکنان بر مبنای پاسخهایی که به سوالات پرسشنامه داده اند
نیازسنجی آموزشی : عبارت است از فرایند نظام دار برای تعیین اهداف و شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدفها و نهایتا تعیین اولویتها برای عمل را می گویند .
در این پزوهش منظور فرایند مشخص نمودن واو لویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
سازمان اسناد وکتابخانه ملی:سازمانی است دارای اهداف و ماموریتها یی همچون گرداوری ،حفاظت و سازماندهی منابع مکتوب و غیر مکتوب ووظیفه اشاعه اطلاعات را در سطح کشور را برعهده دارد و به عنوان سازمان مادر سایر کتا بخانه های کشور است و به لحاظ تشکیلات تحت نظر ریاست جمهوری است و توسط هیئت امنا اداره می شود

فصل دوم
مقدمه
در این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق در خصوص نیازسنجی آموزشی که از جانب علما و دانشمندان و متخصصین حوزه مدیریت بیان شده است اشاره می شود و سپس به اختصار به معرفی سازمان اسناد و کتابخانه و همچنین به شرح و وظایف آن پرداخته می شود و بعد از این مرحله به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج اشاره می شود و در پایان به جمع بندی مباحث نظری و همچنین تحقیقات پیشین و تاثیرات آن در ارائه چهارچوب مفهومی تحقیق کمک گرفته می شود.

نیازسنجی آموزشی
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی قلمداد می شود و اهمیت اساسی در بقاء و توسعه سازمان دارد.بدیهی است این فعالیت نیز همانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی است .گام اول در تعیین برنامه ریزی آموزشی و تعیین اولویت بندی در نیازهای آموزشی است که اگر به درستی انجام شود تمهیدی است مهم و اساسی برای اثربخشی دوره های آموزشی و در نتیجه سازمان خواهد بود .در واقع آموزش مستلزم نیازسنجی و برنامه ریزی دقیق است و در صورتی اثربخش خواهد بود که به منظور پاسخ به نیازی شناخته شده و تحقق هدفی معین برنامه ریزی،سازماندهی و اجرا شود و نیازسنجی با شناسائی نیازهای مهم ،مبنائی برای تعیین اهداف و تبعا بستر مناسبی برای سازماندهی سایر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد بنابراین تکیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص ،محتوای آموزشی مناسب و استفاده موثر از سایر منابع و امکانات محدود«انسانی،مالی»تابعی از مطالعات نیازسنجی است (فتحی واجارگاه،۱۳۸۱،ص۵۳).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیازسنجی یکی از عناصر مهم و کلیدی در طراحی دوره های آموزشی است ،تنوع برنامه های آموزشی سازمان ها اغلب به دلیل عدم توجه به فرایند نیازسنجی مورد انتقاد قرار می گیرند(روبرسون،۲۰۰۳،ص۱۴۸) نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است که تاثیر عمده ای در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم گیری در زمینه های مختلف آموزشی دارد و می توان همسو با راملر (۱۹۸۷)گفت«هیچ وظیفه ای مهمتر از آن تعیین نیاز در فرایند آموزش و بهسازی وجود ندار(ترک زاده،۱۳۷۹،ص۵۶)
تعریف و مفهوم نیاز
نیاز یکی از وسیع ترین و پرکاربردترین واژه های است که در حوزه های مختلف از جمله مدیریت و خدمات اجتماعی به کار می رود شاید به جرات بتوان گفت که در بسیاری از منابع و گزارشهای مربوط به نیازسنجی ،مفهوم نیاز بدون دقت و صراحت لازم به کار می رود و به همین دلیل قابل تقدیر و تفسیر می باشد ابهام ناشی از مفهوم نیاز باعث شده است که بسیاری از اسناد و منابع برای بیان و ارائه مفهومی وسیع و فراگیر از نیاز دچار شکست شوند وبا تعریف نیاز از زاویه یا دیدگاه خاص،نگرشی سوگیرانه و تک بعدی به این وازه وسیع داشته اند
برای مثال روانشناسان نیاز را به دو دسته جسمانی و روانی تقسیم می کنندو همچنین زیست شناسان با مفهومی از نیاز سروکار دارند که در حوزه فیزیولوژیک قرار دارد .اقتصاد دانان تقاضا را به عنوان نیاز در نظر می گیرند(قائدی،۱۳۸۰)
در یک تعریف عمومی نیاز چیزی است که برای ارضاو تحقق یک هدف قابل دسترسی و ضروری یا مفید است از این منظر نیاز یک نقش واسطه ای پیدا می کند که رفع آن موجب تحقق هدف یا تسهیل در آن می شود.(عباس زاده،ترک زاده،۱۳۷۹)از نظر دکتر میر سپاسی نیازها وجود آورنده رفتار و حرکت به سوی محرکها تا تامین نیازها هستند.هرسی و بلانچارد واژه نیاز را متراپف انگیزه تعریف می کند(بلانچارد،۱۳۷۹).
ازنقطه نظر کاربردی در آموزش و بهسازی می توان تعاریف نیاز را به چهار دسته تقسیم بندی کرد:
نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجودو وضع مطلوب:که متداولترین تعریف نیاز می باشد.در این مفهوم وضع مطلوب ،اهداف و نتایج ،تواناییها ،نگرشها،هنجارها و ادراکات…در نظر گرفته می شود.شکاف بین ایده آل و موجود به عنوان نیاز در نظر گرفته می شود.
نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح:این تعریف مبتنی بر عقاید ،نظرات و خواسته ها و ترجیحات افراد در زمینه های مورد نیاز می باشد ،این برداشت کاربرد گسترده ای دارد.(برادشاو،۱۹۷۲)
نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی:از این دیدگاه عدم وجود دانش ،مهارت و توانایی یا نگرش و یا ابزاری که منجر به ایجاد و اشکال در عملکرد بهینه شود ،نیاز تلقی می شود.
برداشت ترکیبی:در این مفهوم آنجه بین وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد،آنچه که ترجیحات ،علایق و انتظارات افراد را شکل می دهد و سرانجام آنچه که بر عملکردهای مطلوب اثر منفی دارد،همگی نشانگر نیاز هستند(فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱)
برخلاف کاربد وسیع واژه نیاز برای توجیه ضرورت و اهمیت بسیاری از برنامه های آموزشی برداشت واحدی از آن درست نیست.به عبارتی دیگر درک مفهوم نیاز تا حدود زیادی بستگی به برداشت ما در خصوص نیازها و اینکه آن را در چه جامعه ای یا حوزه ای مورد بررسی قرار می دهیم دارد.بنابراین ،مفهوم نیاز مفهوم نسبی است و متاثر از ارزشها،نگرشها،و دستورالعمل هاست.(نایدو و ویلز،۲۰۰۴ص ۲۰۶).
انواع نیازهای آموزشی
طبقه بندی نیازها ی آموزشی به امکان ومیزان شناخت ،پیشابینی و کنترل ما درمورد نیازها می افزاید طبقه بندی نیازهای آموزشی حداقل دو حسن مهم دارد:نخست اینکه چارچوب و به اصطلاح حوزه نفوذ شناسائی نیازها را مشخص می کند و دوم آنکه وقتی نیازها را در این چارچوب شناختیم می توانیم برنامه بهتری برای رفع آن تهیه و اجرا کنیم.چون وضعیتی که در مورد هر نیاز فراروی ما قرار می گیرد متفاوت از دیگری است و به همین قیاس ماهیت نیاز ،درجه فوریت و اولویت و روش های متناسب برای رفع آن متفاوت خواهد بود جهت تقریب ذهن به چند نمونه از انواع نیاز آموزشی پرداخته می شود:
۱- نیازهای آموزش سازمانی وفردی:
دراین بخش به نیازهای ناشی از تغییر مانند تغییر در محصول و خدمات جدیدی که تولید یا عرضه می شود. تکنولوژی جدیدی که ایجاد و سیستم مدیریتی جدیدی که اعمال شده است وهمچنین نیازهای پیش نیاز تغییر که برای بهینه سازی تغییر ضروریند .مانند سیستم سازمان ازیک حالت مکانیکی از بالا به پایین به یک حالت گسترش یافته در سطوح و رده های مختلف سازمانی مستلزم افزایش گنجینه دانش و تو سعه نگرش کلی سازمان نسبت به کنترل است.
استوت (۱۹۹۳)تحلیل نیازهای آموزشی سازمانها را مستلزم انجام چهارگام اساسی زیر دانسته است:
۱-تحلیل و نحوه میزان تحقق آرمانهای سازمانی
۲ – تحلیل سطح دانش و مهارتها ،نگرشها و توانایی موجود در سازمان
۳- تحلیل عملکرد واقعی کارکنان
۴- تحلیل عملکرد سازمانی
نیازهای آموزشی فردی
در این طبقه،فرد مرجع تحلیل است. فلذا دانش و مهارتها و تواناییها و نگرشهای او با الزامات شغلی و وظایفش مقایسه می شود.شکاف بین قابلیتهای فرد و الزامات انجام شغل و وظایفی که بر عهده دارد نیاز آموزشی او قلمداد می شود (عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۸۱)
وظایفی که افراد دارند و شیوه اجرای کارشان و اثربخشی در کار و محیط را تعیین می کند.
۲ – نیازهای آموزشی نگهدارند و توسعه :
یکی دیگر از طبقه بندی نیاز آموزشی دسته بندی آنها به نیازهای نگهداری و توسعه است .
نیازهای نگهداری :نیازهایی هستند که جهت حفظ عملکرد فعلی و (جاری)سازمان ،گرو ههای شغلی یا فرد باید بر آورده شود
نیازهای توسعه: نیازهایی هستندکه معطوف به ارتقای و یادگیری جدید هستند که یک فرد یا شغل یا کل سازمان را در عرصه های جدید یادگیری قرار می دهند.
۳- نیازهای آموزشی واکنشی و فراکنشی
نیازهای آموزشی فراکنشی :نیازهایی هستند که پیش از اینکه اوج بگیرند شناسایی و رفع می شوند و شناسایی نیازهای واکنشی پاسخ به مشکلات حاد گذشته تا حال است اگر چه مطلوب است که شناسایی نیازها به صورت فراکنشی باشد اما به دلیل پویاییهای سازمان و محیط و ضعف توان و ابزارهای پیش بینی ما ،چنین چیزی عملا مقدور نیست بنابراین توجه به هر دو دسته نیاز مهم است.عباس زادگان،ترک زاده،۱۳۸۱).
۴– نیازها از لحاظ توانایی تشخیص:
نیازها از لحاظ توانایی تشخیص به دو نیاز آشکارو پنهان تقسیم می شوند.نیاز آشکار ،نیازهایی هستند که کاملا مشهود بوده و سنجش و برآورد آنها به آسانی صورت می گیرد.و نیازهای پنهان به نیازهایی گفته می شود که خود افراد از آن اطلاع کافی ندارد.
براد شاو چهار نوع تعریف برای چهار نوع نیاز آموزشی ارائه می دهد که عبارتند:
۱) نیاز هنجاری :ای نیاز زمانی مطرح می شود که مهارت،دانش و آگاهی فرد متصدی شغل پائینتر از استاندارد و یا نرمهای تعیین شده برای آن شغل باشد.
۲)نیازهای احساس شده :این نوع نیازها معمولا از طریق پرسش ساده از فرد مسئول یا متصدی یک موسسه در مورد اینکه چه چیزهایی آنها نیاز دارند تا آموزش داده شود،مشخص می شود و اینگونه فرض می شود که نیاز احساس شده مترادف خواستن است.
۳)نیاز ابراز شده یا مورد تقاضا :این نیاززمانی ایجاد می شود که فرد یا خود موسسه جهت برطرف کردن نیاز احساس شده اقدام کند.به این نیاز،نیاز احساس شده می گویند.
۴) نیاز مقایسه ای :این نیاز زمانی ایجاد می شود که فرد خصوصیات ،توانائیها و مهارتهای علمی و تخصصی خود را با افراد هم سطح و هم شغل خود مقایسه کرده و تفاوتهائی را مشاهده می کند که به آن تفاوتها ،نیازهای آموزشی مقایسه ای گویند.(خلود،۱۳۷۹)
در یک جمع بندی کلی ابطحی (۱۳۶۲)نیازهای آموزشی را به انواع زیر تقسیم می کند:
نیازهای آموزشی فردی
نیازهای آموزشی گروهی
نیازهای آموزشی که فورا باید بر طرف شود
نیازهای آموزشی که می توان در آینه برطرف کرد
نیازهای آموزشی که مستلزم فعالیت آموزشی رسمی است
نیازهای آموزشی که باید حین کار رفع شود
نیازهای آموزشی که باید حین خدمت رفع شود
نیازهای آموزشی که باید برای رفع آن از بیرون سازمان کمک گرفت
نیازهای آموزشی که فرد در همراهی با دیگران آنها را رفع ذمی کند
نیازهای آموزشی که فرد باید خودش آنها را رفع کند.
مفهوم نیازسنجی
نیازسنجی یکی از بحث انگیزترین مفاهیم موجوددر حوزه خدمات اجتماعی ،تعلیم و تربیت و برنامه ریزی است.چالش زا بودن مفهوم نیازسنجی تا حدی ناشی از ابهام تعریف نیاز است.با این همه صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص ماهیت و چگونگی نیاز ،محققان تعاریف گوناگونی از واژه نیازسنجی به دست داده اند که درزیربه برخی از مهم ترین آنها را موردبررسی قرار می دهیم.
نیازسنجی را می توان به فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای شناسائی نیازهای افراد ،گروه ها و موسسات و جوانمع تعریف کرد یا به عبارت دیگر نیازسنجی به فرایندی که نتیجه آن شناسایی مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند و باید برای کاهش و یا برطرف کردن آن اقدامات اساسی صورت می گیرد(رضوی،۱۳۸۲،ص۳۵)در تعریف دیگر نیازسنجی عبارت است از فرایند جمع آوری اطلاعات است که منجر به شناسایی نیازهای افراد ،گروه ها و موسسات ،جامعه محلی و جامعه به طور کلی می شود.(سلطانی،۱۳۸۲،ص۳۵).
نیاز آموزشی فاصله میان صلاحیت و شایستگی فرد در حال حاضر و سطح بالاتری از صلاحیت است که برای کارایی موثراو،که توسط فرد یا سازمان یا جامعه مورزد نظر بیان شده است ضروری است(صباغیان،۱۳۶۹،ص۷۹)
نیازسنجی عبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب را درباره نیازها و خواسته های فرد،گروه و جامعه دست یافت(بابایی،۱۳۷۸،ص۱۰).
منابع نیازهای آموزشی
منابع نیازهای آموزشی به طورکلی عبارتند از :
۱- آرمانها- اهداف و استرتژیهای سازمان(شغل)
۲- نوع کار ،وظایف شغلی و ابزار مورد استفاده و سای%D

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *